#5547: Arbetareföreningens Biograf

l
l
l
l
l
i
l
l

 

:träffas

bARBETAREFÖRENINGENS

 

=Q

Söderkping.

Söndagen ilen 16 Januari kl. 6 och kl. 8 e. m."

lett program -
varje vecka!

PROG RÅM:

Nytt program
varje vecka

 

Kalkuttzl är det engelska lucliens
mest betydande stad; och vi få här
se hela. den europeiskay stadsdelens
ståtli giaste1 byggnader, guvernörens
pailaitis, rfi-dlhuset, hotellet, framför
vilket Waren Hastings staty är upp-
resit, och de magnifika husen, om-

Del htngl

 

givna av trädgårdar, som ägais av
die rikiaste europ-éernia. Och i (lien
indiska1 .stadsdelen lägga1 vi märke
till. bannibuhyclrclornn, betäckta. med
hialim. Die två. stadsdelarna. skiljas
fit .av (ianges, vilken erbjuder en lit-
lilq anblick mecl sin stora sjöfart.

mdr pninplyni.

Första raings sensationsnummer.

Sotens

dotter.

Stars-lagen ytterst fängslande jättebild.

lin historia från det forntida Jia.-
pian, där. end-last ett fåtal främlingar
tillätos besöka "den uppgående so-
len-s land".

Förutom holländska och portugi-
siska köpmän, vilka. ineräniclels slo-
go sig netl vicl kusterna, voro 1de
modiga missionärerna, som. sökte
onivänclia det krigiskn. folket, de enr
de, somJ fingo besöka Japan.

Vår bildi skildrar en .diansösl tra-
giskiaY historia. Hon var .anställd
på. ett téhus och hade fattat kärlek
till Komura, en ung soldat. De vo-
ro båcllzi) omvända till kristendomen,
men måste tillbe sin gudi i hemlig-
het.

Taka, en ädling, blir rival till
Komma, .men diansöisen, Mitsuka,

avvisar 1éiicllingen. Taka lyckas av
1den iblliivanclle svärfadlern få tillåtelse
att ibemäktiign sig Mitsukn.
Miiitsiuka och hennes 1älskare på.-
un-dier ett möte, Komuira
lycka-s fly un-dlan - fästimön vägrar
att röja1 vart han tzngit vägen -
man ämnar .att låtai henne uzndergå1
tortyr Å detta. kommer till: Komu-

 

rus kännedom - han störtar in, dir-i-
ver soldaterna tillbaka och Hyr
bort med Mitsukra.

Fader Orlottoi håller messa. Mit-
suka och Komura komma tillståidäes
och knäböja, vi-di räcket till -sakristi-
an. Då farler Orlotto lämnar alta-
ret, går paret honom till 1mötes
Några få orcll. Han förstår. Place-
rar dem på ett gömstälfle. Emeller-
tid har det gjorts allarm hos Taka
och hans anhängare. Soldater ha.
utsäuts för .att uppsöka. (le bortrym-
(ll-:1. De1 anlända just vid1 nysisnäinin-
na tillfälle tiill kapellet. Präster
höja sina händer. Kioimura. rusar
fram, driver först tillliiaka soldater-
nn men övermnnnnfs sedan. Fader
Orl-otto tar fram. ett kors ifrån .alta-
ret, Mitsuka kilänger sig fast vid
honom. Han väàgrar .att utlämna
henne. När Mitsuka. ser sig vara så:
fönfölljd; faller hon .tryckt .av sorgen
avsvirnmnicl ner, och. sträcker bön-
fallancle .armarna uppåt. F .ader Or-
lotto .kllänger sig; fast vid altaret,
och vällsignar henne.

Intressanta studier ur våra iiär-
maste husdjurs liv.

. Julens ängel.

 

 

   
 

1
l
l
l
l
i

A

Georg Stage. i

Livet ombord på ett skolskepp. 1
Högst intressant och sevärd bildserie.

I I x
Blomstefkanieval i leza. . 4

När Pepparhlom hämtade sin födelsedags-

sedng ser sig svärmor tvungen att

lika viktiga faktorer och till slut

f Dleselll.
l .aiilerlning av sin svärsons törleil-l vuclbry att kombineraU dessa två. 4

uppvakta med någon present. Men
den måste naturligtvis vara sår
billig som möjligt och ändiå ända-
målsenlig. Svärinor har svårt hu-

ser hon sig ingen anan utväg; än
att sända sig själv som ilgods till
den käre :mågen på hans födelse-
(lag.

 

088.!

Entré :

 

 

OBS.!

Söderköping igog. Gust. Thorén-s tryckeri.

Musik för flöjt och piano.

OBSJ

Elf) öre för äldre, 20 öre för barn. -
Förewsniing; endast påv söndag!

A.. AA-

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1909
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain