#5546: Arbetareföreningens Biograf

lvvv

l
l
l
l

l
I
l

l
i
i
l
l
l
l
l
l
l

ARBETAREFÖRENINGENSv

 

, =-

 

Söndagen (ten t3 Februari kl. 6 och kl. 8 e. m.

Nytt program
varje vecka t

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Natursceitetier trätt Trollhättan.
Pettarssons Balls ställer till suektakt.

Attmiktnclan.

Historiskt drama från Cromwells tid.

"Blod- och järn" syntes vzirzi lösen
på. Crornw-ells tid. Emellertid gå.
flera ädla, belijärtude personers
upplevelser såsom guldltrådar ge-
nom denna dystra period. Såcltant
är förhållandet med föreliggande
b-erättelsc om en rojalist, som för-
älsszl sig i cn dam och --- afton-
klockan.

Den tillbcddas far var emot :len
beramaclc förbindelsen och vill-e i
stället gifta bort sin dotter med en
officer iir Cromwells här, som ock-
så. .anhållit om hans dotters hand.
Dcnnc senare drev också. sitt spcl så.
skickligt, att rojnlisteii måste fly
för att rädda sitt liv. Hans göin-
ställ-c i cn gammal ruin upptäcktes
av Croniweltls män, och genom
falskt spcl övertygarle rojfilistcn
om att lians kä:-rcst:,-:i besvikit li-o-
nom. En domstol dömde hon-om till
dodlen. Alltså, ynäfr vaftmiklockan
rinigdc samma kx-"ä ll skulle him skju-
tas.

Matemmi mi

 

Under ångest och förtvivlan bön-
föll .adolsdiamcn om; nåd, för sin älV
skada, (lo-ck för döva öron, och för-
gäves bad hon ringare-n att .försum-
ma sin befattning den aftoncn. Då.
:illa vägar syntes stängda, (lök en
lycklig tanké upp i hennes hjärna.
Om hon lyckades hängs. .sig fast
vill kläppen. på aftonklockan den
kvällen, skulle liofn måhända för-
hindra diet-i från att basirna ut den
hemska dödssignalcn . Den-na plan
satte hon också. i verket. Rörcl av

denna beh-.lättade handling" hos en:

kvinna, som.  lijåiltcmodligt våga-
cl-e allt för den hon älskade, lysnårlar
dc. Cromwell don cl.Örlrsidö.ii.idicf. NU
behövde han ej längre betvivla., att
sann trohet inneboddc hos den äl-
skada.

Daim. är cn av de nickraste epi-
sode-mat ur Englands historia., och
den har också4 fått en1 densamma
värdig tolkning- genom föreliggande
film.

nmgtvninqat.

Vinternöje i Ghaiinaux.
Tobaksindustri på Sunda-lama.

Kinematografi i färger från Pathé Fréres.

Vi  här följande olika tablåer
från tobaksinclustricn på Sunda.-
Öarna. Så-cllden, som i-ierkställcs på
våren, upptagningen och omplante-
ringen, skörden, kontrolleringien,

mrkningcn och Niàisningen. samt: till

Genoml det: saliga Arabien.

En en

 

slut cigarrernas fabrikation och
enib-.ctllcrandlo Dessa. tablåer avlö-
sa. varandra i en- seric lika. pittore-
ska som .intressanta och instrukti-
va bilder. i

näring.. "

Komisk scen av Charles Docroix.

Skå-die s pelare z Fr u
vid Va-iidcvillc-t-eatern. -s Herr Max
Linder vid Varieté-tcatem.

Contain får på gatan syn på.. en
ung vacker kvinna och låter mch en
professionell flickjägarcs skicklig-
het sin näsdluk falla, till marken och
häjfdlar  damen: llFörlåt, min fru,
men ni tappade clcn här." Damen
undersöker föremålet och nekar till
att det är hennes. nNej, det är
icke; min." -- "Ni har rätt. Det 
min. jag lät den falla1 för att kunna
.havav det nöjet att komma i sam-
språk  Eder."

Efter denna hans djärva förkla-

 

F rernceiiix l ring avlägsnar damen sig1 uppbrakt.

Men vår vän Gontrazn låter ickte nedb
slå. sitt mod! härav. Han upvziktar
på tusen1 olika sätt föremålet för sin
ben-n (läran.

Till slut lyckas him efter en mas-
sa äventyr inträmga till sin Dulsi-
nea, där han mottages av hennes
man, en fruktansvärd Cerbcrus,
som utan förbarmancle kastar ut
hon-om.

Fru Fremcaux och Herr Max Lin-
der äro utmärkta skådespelare,

som utföra, detta. glada stycke, vars ,

författare är den spirituelle Charlcs
Decroix.

 

088.! Musik för flöjt och piano. OBSJ
Entré ,- ar, öi-e för nare. 20 :im för um.

 

 

Gus-11,. Therons tryckeri". Söderköping 1910.

 

 

----  4- AGA--O-

--.u-AI

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain