#5543: Arbetareföreningens Biograf

R"

  

 

 

 

IAAAAA.

 -= Biograf =-

Söderköping.

 

Söndagen den ti Mars kl. G och 8 e. m.

Nytt: program
varle vec-ka E

 

men nu

 

 GRÅ 

Set gamla. Txouen.
nalle hutelluppassaren.

 
 

Nytt program
I varje vecka!

Enastående nummer i dressyr och ofärliknetigt komisk.

Hotfllägarcn Sluquan har trött-
.nrit på. tjänstcandarna och ersatt
dom .med frn mycket slug pudel som
han sorglälligt dra-samlat. V i  hu-
ru den originello uppassazren utför
sina. många, olika uppdrag på, ett
hcunfdransvårt plikttroget sätt. Han

tjänstgör som porticr, mottager de
resande vid? hangårdién och för-er
bagaget till hotellet, .anvisar rum-
men och passar upp för de resan-dte,
är brerbärare, kyparfr, vaktmästare

ioch splon m. 1m.

Balm år iihe eller liggeiskans

Hmmm-(lantligt vacker men (ljupt gripande bild direkt ur verkligheten.

Skil-dito r cl-cn staclfars :wei-givna
Åkvinnans .me-:l sin dotters nöd.

liluru en liten gått-:L kan sprida
glid-jo och Välsignelse i 1:rr-introt",ts
lmju, .och gör tlcu barmhärtng

li-:rnrllingen i (lätta. stycke ett. (jätter-
måttran djupt men gott intryck pä
v ar j-c fits lr ädla rc .

Bilcllcn  av enastående verkan
och allvarligt innehåll.

Nytt från nularvärlden.

I de arktiska regionerna.

Slurslaqen werk-rig:reta-him;M4-4,.kr  

Serien Raleigh & Roberts norrlpolsexpedition.

i. Avresan från midnattssolens
land. Drömmandlc ligger det o-ànclw-
liga. ishmfet .framför oss. Endast
några smärre farkoster synas här

och där. De grildarödia strålarna
.från (Den härliga. miidnaittyssolen

spegla sig och framtrolla underbara.
reflexer på, det lugnt liggande Isha-
vet och giva en1 sagolik glans åt de
cvng snö- och isbergen.

2. Väg banas genom Ishavet.
Expeditionsfairtyget hanar .sig lång-
samt väg. :genom is- och snömasbsor-
na tills (let plötsligt befinner sig
Framför ett oövcrskårlligt isfält.
En dfel  maniskopet lämnar skep-
pet, försedda. med] långa stalwr.
hfl-cdi l(loss-a borras hål i isen lör att
utröna. dress tjocklek. Seriaan begyn-
ner ett tmöclosamt arbets med Iatt
lmcka upp isen för 1att bana  för
lartygrst-s vidare framfart.

5. Hallå! X-lhltisk-airl lin av inn-
troscrna, som sitt-cr som utkik i

 

mastkorgcn, ropar plötsligt .att han
Sett -cn vialfisk. Vi se end-ast till att
börjar med cn hrctlf, svart linje, som
efter hand? v:il-lt mer och mer höjer
sig över vattenbrynet. Sri-art visar
sig för våra: ögon, Iatt denna. svarta
linje verkligen ärr 1en ifalfisk, en av
Ishavcts jättelika. invånare. l ge-
nomsnitt bliver valen 22 meter lfl-nhI
och väger cirka. 1,500 ccntner. Ef-
tier den första. valen se vi snart flere:
styck-en, och det är en vag-:enclomligl
syn att se fartyget närma sig val-
fångarestzltionen, helt omgiven :w
en va lfiskfaimjilj .

4. Majestätiska monument. Bland
(ironlunds isberg. Dessa båda1 si-
sta, bilclvor efterlämnar 1att storm-tat
intryck. Bilda-dr"l av is och sno
ströxna uuclcrhitrt fornmle kolosser
ur hawstljfupet Och bestå, under år-
tusenden unclåcr växlar-.dia fonrncr.

Vårt fartyg för oss vidare längs
(irönländlska kusten och :class isberg.

Rysk eldaans.

Have-is gudinna.

Storslagen praktbild.

Lockad .av jorden-s skönheter
övcrgivcr sn gudinna lleptuns rike.
Hon .Företager cn piroinenarcll på. den
förtjusande vil-dromau-tiskia havsP
stranden och drömmer om kärlek
och jordisk lycka.. Så träffar hon
Cupidon, som följer hann-s. till en
hcrtl-e. Denne träffas av Amors pi-
lar och ornottafgcr tlarrzmcle en kyss
av gridiiuian, vilkens ritual-Je hon 
Ledsagarl :iv Amor, kärlekens gud,
för honi heran in i sitt rika hus,
där hon bred-övar honom med till sin
härlighet och prakt. Han ont-gives"

 

:w nyinlcr, som utföra. dc härligaste
clan-.Fler och ti-.llfångatrargar honom.
Fastän horlårarl mr all denna glans,
känner han likväl sorg uppstiga i
sitt innersta. Han vill lämna dctta.
rim), iir-cd alla. dess kostbarheter,
(lit den förförancllc
honom, och flyr bort från detta
övernaturliga. ställe. När han når
havet, störta-r han sig däri och ka-
 livlö-s bort. Med: .skräck och
-sorg betraktar gudinnan honom för
sista. gången.

Halljonglören.

D På lakt efter grisen.

 

088.! .Musik för flöjt och piano.

0 58.!

.Entré ; 35 öre för äldlre, 20 öre för barn.

 

 

(lust. Thoréns tryckeri. Söderköping ltriu.

ä

gudlinnan fört -

 

-Ip-Alma -

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain