#5542: Arbetareföreningens Biograf

1-4.-..-

ARBETAREFÖRENINGENS

-= Biograf e-

Söderköping.

 

Sönclagen den Zl Febr. kl. 6 och 8 e. fn.

llyll: program
ven-le ver-:ka l

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka l

En res, längs-Siljans

sköna

Härliga nalurscenerier.

Vi lzi här göm, en inll-cssam. lärd i- hjär-
Lzll :w (lm. minnesrlku. och nuiingbesiunqlm
Dalarna Vi börja i Leksand, där hl. uf. 01t-
n-ogmliska muslim-.l och (lf-ss trygga förmi-
salro Llllllragll älg uppnlill-kmmlielen, lol-l-
.såilla så lill Korslorgs x:lsilll,slox1"1 pil väg [vill
Rättvik och laga fru, överblick av trakten
som! (lr-Oja (-n stund vi!! lliillviks kyrka och
stilllifla brygga. Därifrån går liiwlvn till

tränder.

Mora, (lär vi base järlwiigslwun, kyrkan.
ett por gulor samt kon. :ren Anders Zomr,l
idyll-iska: hem. Till sist. stanna, vi vid Ul-
m?lmrdsmollunwmot och vid Zorns präkti-
ga staty över den unlng1 Gusvlzrl Vasa, sådan
han vn gång stocl på Mora kyrkohacke och
i glödande oral [nallade dolamänfnen till
kamp mot iyrmmvn.

   

ll

"lamm min.

l

 
 

lln gamle lànhe .

Stol-slagen, dramatisk bildserie.

Akmoniu, den rik? jordägumrsonrn, älskau-[planelu

 

(lf-n lalliqvV liirulwmlf-m fzujym llollm- .Klia
och for-(lm:- hclmes hund :lv hmm-s [mk-r.
Mm! denne, som w! liuru hålliqu och häl-(l-
hiiirlad man [riurrn iir, vägrar silly samtyc-
kv,  mycan mora, som lmn ull Om (len
ungt- pråikligo Carlos kill-lek lill lur-unc. Öwr
all! lörlölivr .Muonio don gamlax nmll sin
begäran, och då (inn gmnlv i vrcllfrslnocl
visar honom bort, lovan- hnn ulkriim. bill-2:-
hiimnd. Omsliimlighfrlf-rlm gynna Alllonios

Hann-Pliedor-liqe-vfziflcii (lök-J "och inu
:Lu- .Mltonio .älgar-o av lålmhnrfhrns gill-ll. Ån-
tonio bkynclau- uppsöka den gamle för all
meddela honom, all han har att välja mel-
lan :Ill strax limma gården om? (flm, Au-
lonio Marin. Hun; filmer den gamle upr i
hel-gen, dill- hau vaktar sin hjord. Når hor-i
rlm val-svbliver gin liemlc ocli hör hans för-
slag. xill hull im horfl, men snubblar och
slörlzu- nf-dlör klipporna.

Grinamle bild, rik på vackra scenarier.

Fulkliv 
Grevinnan

 

del um

kvalm.

bröllopsda .

 

En mycket spännande och storslagen framställning.

Den slolh: 1riddlu-Pn blir löruäinmul :w bin
rival grcx en, som Övvrrumplur rilldarvn och
sin käraste i slollspurlwn. Fölidcn hill-av
bliver utmaning på duell mollau du båda.
rivalerna. Dal-11mm hngymwr, men i m hast.
avbrytas (ll-nsumum. :w gnrveu, som lwr
ysin molsliilldure om ursäkl. villwl dock vi
iir hans egiimligzl lanko, ly l-liilllfllrn svullna-
hos honom xid han-ken pil rimlun. llzm
igångsilllm- vn plan att. när hI-öllopsllmjlm

slåall slåmlu mellan ngimlau och riclclarcn.
born-öva. greviunun. llun nppsöker dårlör
ett zigenarlmniil. .som lör Vlilllällnl uppehåller
sig på, platsen; överlalar dessa. alt mot stor
bvlöni-nl; hol-trövu bruden, xilknl även på
nam-:1 lyckas lör zigcnomu. Men inom
lmmlvl. linor-s nu kvinna, som lörnlclor hem-
liglmu-.u var bruden finnes, vntlml bruden
blir iltN-löul, lill skor glädln för brudgum-
nw och ml villlörtiilm. slrnll lör dedskyldlge.

Gamla sälar i alen.

En länl nä Mangiunsiiln

i llalien.

Förfallodagen.

 

O BS.!

Entré :

 

 

GuslVA Thai-(ms trycket-i.iI Söderköping lfllll.

Musik för flöjt och piano.

OBSQ!

323 öre för äldre, .20 live för halm-n.

 

l
l
l
i
4l
l
l
l
l

, . f ...Java-iii

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain