#5541: Arbetareföreningens Biograf

(inst. Thoréns tryckeri, Söderköping 1910.

 

 

 

A  .1.:

ARBETAREFÖRE-NiNiGi-:Ns

1-= Biograf =-

Söderköping.

 

Söndagen den 20 Mars kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka l

PROGR

Pa vandring gen 1 ok;
nor Sahara i Af

Nytt program
varje vecka I

 

 

Modåsàeres dröm.

Konstfilm!

Stol-slagen kinematograiisk nyhet.

Kuusirii m i

Episoäor lrào österritista fälttå-

get 1895.

Ett parti schack med Napoleon.
Mäktigt gripande hildverk i många stora avdelningar.

l byn Ansterlitz träffar händelse-
vis den Österrikiske officeren sin
fästmö, niéce tilll prästen på stället.
Soi-glös fort-Sätter, trots den gamle
prästens varningar, löjtnant Max
Vidare sin frammarsch, men blir
snart Över-fallen .av en fransk tör-
trnpp, som tager honom till fånga..
Fördl till lägret väntar honom att,
enligt krigslagarna, bliva skjuten
som spion. Under tiden ankommer
Napoleon med sitt lirgarde. Max
sitter fången i ett skul, men
lyckas mamman-thå: vakten upp-
täcker flykten föirtöllja. de honom,
men löjtnant Max flyr till sin
tästniös onkel och söker skydd hos
honom. Napoleon, som installerat
sig i en koja, önskar fördriva tiden
med ett parti schack. Napoleon lå-
ter genast föra till sig prästen, som
annioclas att spela med kajsaren och
lovar prästen, .att om denne- rinner

Åflyktingen,

 

 

partiet, bevilja honom en ynnest.
Fast ängslig över löjtnant Maxls
öde spelar prästen med stor skick-
lighet och Napoleon förlorar partiet.
Napoleon berömmer sin motspela-
res skicklighet och begå-ir att han
skall framställa sin önskan, för att
Napoleon må infria sitt löfte. l
samma. ögonblick intränger en phi-
ton soldater i salen, på spår efter
som snart npptäckes
och tillfångatages, och skall hans
öde härmed vara beseglat. Men
prästen VIFattar. mod Och säger till
kajsaren: Ers majestat! Ni har
nppinrianat mig att begära en ynnest
som segel-lön. Jag lämnar mitt
hedersorcl. på att från min sida gäll-
de spelet denne man-s liv. i
Napoleon betänkte sig1 ett ögon-
blick, men överlämnar löjnanten
åt prästen ooh utbrister: spelskuld
hedersskuld, tag emot din vinst!

Mannen som går på

huvudet

Högst originell bild.

Vi äro glada över att kunna pre-
sentera för vår pniblik Herr Tack,
den ende i världen, som är i stånd
att företaget sådana. omöjligheter,
som att  ned för trappor och gå.

 

(lstlohrikaioo i

intressant.

på lina etc. på huvudet. Herr Tack
är en underbar och oefterrhärinlig
ekvilibrist och hans rykte skall med
kinematografens hjälp gå. ut över
hela världen.

gräosoo.

Holooo.

Var finns ringklockan?

 

085.! Musik-för flöjt och piano. 088.!

Entré ; 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

 

 

 

man..

 

 

 

 

så

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain