#5540: Arbetareföreningens Biograf

l
l
l
l

Gust. Thoréns tryckeri, Söderköping imo.

 

 

iograf e-

Söderköping.

 

Söndagen den lå llllars kl. 6 och 8 e. in.l

flytt program
varje vecka l

PROGR

Nytt program
j varje vecka!

 

Nnrrktplrg på kan  på tvärs.

lntressantai och väl utförda bil-
der. Ett "flertal arv vår publik kän-
ner sig säkert hemmastadd "med
detsamma. Bilden börjar med in-
fart i hamnen, varefter vi färdas

överallt, där något sevärt är att ta-
ga. vara. på.. Motala ström med si-
na. fall och forsar, gör sig synner-
ligen vackert. Kinematografen har
här lyckats förträffligt.

Brandsoldaten.

Den unge blrandisoldaten lever
.ett lyckligt .familjeliv med sin hust-
ru och lilla dotter.

Det lilla hemmet blir dock hiust-
run för enformigt. .Ällt .för lätt lå-
ter hon sig lockas av föl-föraren och
övergiver hem och. barn.

Djup är den övergivne mannens
sorg, men han finner styrka i kär-
leken till sin lilla. dotter.

Han bemödar sig att glömma. sin
otrogna. hustru. Då :bi-ingar honom
tillfället åter en dag .ansikte mot
ansikte med henne och förfö-
raren. En stor eldsvådla. har

utbrrutit i det stora hotel-
let, modigt tränger birandsoldaten
in i eldhavet för .att rädda. de olyck-
liga som ejZ kan.- komima. ut, i ett arv
rummen träffar han sin f . d. .hlustrir
och hennes man. Han igenkänner
dem och i iförbittring ilar han bort
utan att ibönhörar deras rop om
hjälp. Utkommen segrar dock hans
pliktkänsla. Han störtar in. i lågor-
na och med livsfara räddar han
dem. Han s. hustru
deras räddare är, och ilar till sin f.
d. man för .att tacka honom och

 

bedja honom om förlåtelse, men
stolt lbortvisar han henne.

Korrdulrlömiis dröm.
ledtraiisport pt floden Clamery l

Frankrike.

Ett klnematografiens underverk.

Pompeis sist

Drama från den ar
PERSONER: Bilincla Nydia. ----

(jlaukus, en -förnäm patricier -
Jane, den sköna girekinnan, hans
trolo-varde - Aipoecides, Janes bro-

der - Ar-baces, egyptisk. zeisjpräst.

l första akten mötas samtliga
styckets personer. Glauk-.us köper
en bukett rosor av lblinda Nydia och
räcker den till. sin trolovade. De
Vbåda"älskandes lycka ses med. grä-
melse och hat arv den egyptiske
präst-en, som också. .älskar Jane.

Nydira. återvänder hem, men miss-
handlas av sin matmorr enär hon ej
har tillräckligt med. pengar med sig.
(jlaucus, som händelsevis passerar
och .hör flickans skrik, störtar in i
rummet och lbefriar Nydia från plå-
goandarn-.a och lyckas .för högt pris
få köpa. Nydia, som skall vårda
hans trädgård och smycka hans
gemak med blommor.

Det medlidande och det kärleks-
fulla bemötande Gilaucus visat Ny-
dia. har hos henne väckt en varm
känsla för b-eskyddaren, och när

hon därför en drag r i upp-drag att

övei-:bringta en blombukett från Glan-
cus till Jane, vaknar svartsjukan
.hos henne;
överlämnar hon blommorna till ri-
valen. Snart anländer Glaucus
själv, och Nydias hjärta prässas
samman av små-irta. Arbrices, som
också kommit tillstädes, lovar den
olyckliga att skaffa .hene en dryck,
som skulle x-iändfa Glaucusy kärlek
till henne.

Leo 

 

med skälv ande .h ä r

anal.

79 förstörda staden.

Den lönisfke prästen förmår emel-
lertid vid ett besök. hos häxan-i V e-
suv denna att i stället -för en kär-Å.
leksdryck lämna en dryck, som å-
stad-kom vansinne, och utan att ana.
.något ont giver hon den älska-de
den .f ör men taV dryck-en. Men
o, vilken verkan! Arbaces skyndar
till Janes hemi ochP söker vinna. den
sköna. grekinnan samt öveifgå-rÅ .slut-
ligen till våld, men nu. skyndar Ja-
nes broder Apoecides till och kastar
den .fräck-e niding-en. på: dörren.

Prästen svär emellertid Arpoecides
hämnd, och ute i skogen lönnmör-
dar han den hatade mannen. Knappt
är dådet utfört, innan: den vansinni-
gfe Glaucus kommer till. platsen och
lägger sig över like-t. Arbaces får
nu en djävulsk idé; han kallar på
folk och angiver Glaucus som mör-
da ren.

Så finna vi (ilancus på1 amfitea-
rern, nu åter vid fullt förstånd, men
väntande på. döden i lejonets kälf-
tar. Då kommer Vesuvii utbrott,
människorna.rbli vansinniga av fasa,
byggnader ramla., ett våldsamt aski-
rägn faller, allt är död och. förstö-
relse. Nu kommer Nydia till, upp-

er ett glädjreskri när hon finn-er
den älskade, men Yför honom, glöm-
inande sig själv, till. grekinnan, var-
efter de bråda. rädda.. sig i en båt,
medan rädda rinnan .offrar sig och
-- dör.

 

stoi.

Jakten eller arvet.

Högst komisk och skrattretande.

.lin gammal dam har sagt farväl
åt jord-oliver, utan att efterlämna
direkta. arvingar. Testamentutred-
ning- skall äga rum. De s. k. "sör-
jande efterlevande" ha infunnit sig,
däribland tvenne brorsö-ner, som va.-
rit den gamla tanten till mycken
förargelse medan hon levat. La g-
karlen öppnar testamentet och ge-
nomläser det. Den förbrlerknade har
låtit nåd gå: före rätt och förlåter
i testamentet alla. Jförtret, de fö-ror-
sakat henne, medan hon lev-die. I
trots av en respektälbel ålder har in-
gen av de båda. gift sig. Nu före-
skriver testamentet, .att en högst
avsevärd förmögenhet skall tillfalla
den, som lblir iförst gift.- Brorsö-ner-
na. låta sig ej säga. detta två gån-
ger, och utan .att larvhöra slutet på
testamentet avdunsta de yi ilande
hast för att så fort det låter  gö-
ra segla in i äktenskapets hamn.
Enär båda två. behandlats särdeles
styvmoderligt ray modern naturen,
faller det sig ingalunda .lätt för dem
att så. här 1fbrf-idlstörtat komma över
en hustru, o-in också en stor förmö-
genhet ställts dem i utsikt. Samt-
liga kvinnliga väsen, som komma. i
deras närhet, .fria de till. utan före-
gående ceremonier. Som båda vil-

 bli först gifta., börja. de gå. mer
och mer bråstörtandle till väga, så
att flertalet damer anse dem somi
mer eller mindre vridna. Till sist
lyckas den ene övertala. en miångler-
ska, som står och säljer rosta-de,
kastanjer, att gei geschäftet plåt brå-
ten och ledsaga honom till altaret.
Åvenså kan den andre glädja. sig: åt
framgång. Han bemäktig-ar sig, en
kvinnlig droskkusk, fattar själv
i tömma rna. och ålker allt vad tygen
hålla -till vigiselpallen. Dse 1bå-dal ri-
valerna uppnå målet samtidigt och
råka i gräl om vem som var först.
Tyvärr .är allt deras jäktande för-gäl-
ve-s. En slutparagfraf i testamentet
säger, att. .förmögenheten skall trill-
falla demr Blott för  ifrarmt de vore
gifta före kl. 12 m. den dag testa.-
mentet öppnades, eljest skulle den-
sammaf övergå på. den gamle tro-
tjän aren. Men- då: vigselkaindida-
terna anlände till vinselförrättaren,
var klockan1 redan 1 min-ut över 12.
En var kan föreställa sig brorsöner-
nas miner vid. denna upptäckt. Som
ingen .avI dem numera vill veta. av
.något gifter-mål med de under så
mycken möda. hopsrkrapade damer-
nra, oli de ordentligt iuppryglade avi

 

de lu rade.

 

OBSJ

Entré :

 

 

Musik för flöjt och piano.

0 85.!

35 öre för äldre, 20 öre för barn.

  

får veta vem t

 

i

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain