#5539: Arbetareföreningens Biograf

i

Ivvvvrvu
ARBETAREFÖRENINGENS-

..-. Biograf e

Söderköping.

j
I
I
I
I

 

I
j
I
l
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I

 

Annandag Påsk kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka l

P R 0 G R A  filjÅ I"
liemar ir i fier

Nytt program
n varje vecka!

 

 

Tiergarten är Berlins störstai parkwnläggning, den något liknande.n
Boulognierskogen och Berliner-nas fnvoritpromenad.

Ingen naturuän bör underlåta se denna vackra: bild".

 

En I fiffig

Två, gamla ungkarlar, Woin och
lir-iom, skola. på karneval, "der 1d-rutte
in Bonde". Deras gamle -väin Spag
ville de gärna lmva med, men dess
värre, Spags liv och färden ledes
icke av honom själv, det hans
under tid-en alltför handfasta (str-tr-
kzi) fith maka, som .bestämmer var
skåpet skall stå. och vart Spag skall
ga..

Men Worn och Flom hava. tråkigt
på. .karnevalen Ölet smakar icke
och det fattas en tredje man till
spelpartiÅ Då, slår plötsligen en

En kr"

Ytterst spännande Och fängslande
mf.

livet Strömblad iir på väg .med
middagsmrat till sin fader, som :ir-
betar på. fabrik-:int Ljnngs fabrik.
Den unge fabrikrzinten, som händel-
sevis råkat få se henne, blir så. inta-
gen av hennes skönhet att han ef-
ter ett kort samtal med. henne för-
söker kyssa henne. Hennes fader,
somblir vittne till denna scen, .far
vred-god fram, griper fiabrikanten i
kragen och slungar honom i golvet.
Denna behandling har till földe sitt
arbetar-en genast blir avskedad".
Några måna-der efter vi Ström-
bladi i sitt tarvligo men mätta hem
.arbetande på. en uppfinning, som
han tror skall göra honom rik, men
nöden står för dörren, och för att
skaffa pengar till bröd nödgas han
begivct sig till pantlånekontor-et med
sina bästa kläder. Eva .arbetar med
symaskinen för att skaffa litet till
huset. Hon avbrytes plötsligt i sitt
arbete av en betjåint, som kommer
med ett brev från falliii-ikzinten, vari
.han frågar, om hon inte vill upp-
offra ett nar minuter i finns säll-
skap. Eva kan inte annat än efter-
komma hans bön, ty den unge fa-
ibrikören har gjort ett starkt intryck
på. henne. Litet därefter se vi de
 unga promenera i en närlig-
gande park, alla sorger äro borta.
och de förstå att de älska varandra,
men han vågar Hför faderns skull ej

rraslarirrg. W

idé ner i dem. De äro ju klädda. i
profit-fulla. uniformer, det måste
man nyttja sig utav. Med stränga
miner och säker hållning avmarsche-
ra de till Spags hem, där de utan
många förhandlingar arresterar den
till synes olycklige Spag, mitt för
näsan på hans förtvivlade hustru
och dotterI och bo-rtrför honom till
en .arrest, som är av sådan beska f-
fenhet, att fångar säkert inom kort
tid vill-e bliva. överflyttrade dit, om
de xo-ro inrättade på, samma sätt.

 

 

anhåller om hennes hand, varför de

Elf sfufari i

av folie.

hint. Första; ranggs sensationsmimr-
för alltid måste Vid .av-ite-
-del se vi fabrikanten, för att lindra
Evas nöd, sticka. några större pen-
ningsedlar i hennes hand. Någon
tid. därefter .firar faib-rilcanten sin
förlovning med en rik ung dnr-n.
hästen avbryter; .helt plötsligt .av
Strönilblzid, som. med några. vredL
gode ord sliingar de pengar, hans
dotter fått, i fabrikörens ansikte.
Strömblaid blir avlägsnad och fä.-
sten fortsätt-tes. Strömblacl har nu
fått sin uppfinning :färdig och .för-
sål-d till ett högt pris och därige-
nom blivit en rik man. En vacker
dag nppskräàmmes den lilla. famil-
jen av den sorgliga nyheten att fa.-
hfrikant Ljnngs forbi-il: härjats av
efdsivåcla och farbrikanten själv rui-
ner-axl, enär brandpolisen icke var
förnynd; Era., som inte ännu kun.-
n.a.t glömma Ljung, ber sin fader
gfi till honom och tillbjuda honom
kompaniskap. hill-en likväl den un-
ge mannen är ruineradf och förglötnd.
riv alla., till of: 1, i cl"y f f H
(lie, häii dot: iÅ för sto t att motta-
ga. detta annars vackra; tillbud,
varför Strölmlb-larl måste tillhv
baka. med: 1oförirättat ärende. Nu
tager Eva. hand om affärs-affär till
sin älskade och föreslår kompani-
skap, vilket .nzu faibrikanten med
glädje mottager, ty Eva. tillbjudefr
honom 1även sitt ärliga. hjärta och
sin lilla. raskla. hand.

Afariel.

 

En resa i Egypten fran soluppgång
till solnedgång.

 

Margiierite Gautier eller "Dam-en
med kameliorna" gör bekantskap
med den unge Armandi Duval och
gripes genast riv djup .kärlek till den
ädle, ståtlige unge mannen. Det
dröjer ej länge förr än .hennes förut
gynnade beundrare de Narville blir
slagen u-r ibrädet; på. en tillställning
.i Marguerites hem får man bevittna
den definitiva brytningen. Vild sam-
ma tillfälle känner hon första. symp-
tomen till den sjukdom, som sedan
aldrig lämnar henne. Sedan Mar-
guerite åter hämtat sig, förklarar
Armand henne sin kärlek, och en ny
värld synes öppna sig för "Kàmelia-
da mer i" .

Så. mötas de två älskande i Bou-
logneirskogeni, där de taga en åktur
i Marguerites eleganta ekipage. Se-
dan Armand tagit .avsked av Mar-
gu-eirite vid: hennes port och just
skall avlägsna sig, stannar ett eki-
page framför porten och A. ser en
distingueraid äldre herre stiga. ur
och gå upp i hus-et. Det är en här-
tig, genom vars ifrikostighet Mar-
guerite har tillfälle att föra ett så
dyrbart liv, och han kommer nu för
att invitera. henne till middag. Hon
står färdig att följa häsrtigen, då en
biljett från Arman-d. i bitter ton un-
derrättar att allt är slut emellan
dem. Hä-rtigen fattar misstanke på..
grund av Marguerites sinin-esrörelse;
får lälsa brevet - och; avlägsnar sig
i vredesmod.

Så blir det åter försoning, och de
både älskande flytta med hänsyn
till Marguerites hälsa ut till en idyl-
lisk villa i en tager skogsbygcl, där

v.i E

de framlerri en lycklig tid. Men så.
slutar drömmen. De ha. nyss avslu-
tat en roddtur å. den förtjusande,
lövomkransade strömmen ooh Ar-
mziii-d har avlägsnat sig ett ögon-
blick, då. gamle Duval infinner sig.
och lyckas förmå henne att .arv-.stål
från hans son. Med död-en .i hjär-
tat skriver hon ett brev till den äl-
 i vilket hon förklarar, att
hon återvänt till de Narva-Ile och upp-
manar Arinand att återvända till fa-
miljen samt glömma henne. Därpål
lämnar hon villan.

Den olyckliga kvinnan återse vi
sedan hos Olympe, en hennes förra
väninna. Marguerite har nu åter-
gått till .sitt förra liv för att söka
döva sin stora smärta.. Bland dem
som .besöka henne ärr älven Annand.
Stigande, att han, som. haft så stor
otur i kärt-lek, bör ha tu-r i spel, bör-

pet. Snart har .han vunnit en stor
penningsumma. Dessa. penningar
slungar han så efter en häftig soen
i ansiktet på Marguerite, som tillin-
tetgijord sjunkit ned på; en divan,
och lämnar så sällskapet.

Hennes sjukdom bryter nu ut på,
allvar och den forna fägringen för-
svinner mer och mer.

En dag, när hon känner sig mer
än vanligt orolig, kommer Airmand
till henne. Sedan han fått veta.
hennes uppoffrin-g vill han bedja om
förlåtelse och taga henne med sig.
Det är dock för sent. Efter några.
minuters outsäglig lycka dörr Mar-
guerite i den älskadies armar.

 

Ett verkligt mästerskap av dramatisk; framställnin

Herr moderna pulvermaskinan.

r han spela. med några. i sällska- .

i -..A--- -AL-A.

 

088.! Musik för flöjt och piano. OBSJ

Entré :

 

 

35 öre för äldre, 20 öre för barn.

q

I
f
I
f
f
f
f

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

...ALL-.I

(inst. Thoréns tryckeri, Söderköping rpm.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain