#5536: Biografföreställning

Torsdagen den 5 Januari kl. 8 e. rn.
och Trettondagen kl. 7 e. m.

STOR

Bingrnllörnställning

pi llnitsle [llnndl Svedbergs tomt).

Musik af den framstående dragspelsvirtuosen Herr Frans Olsson;

förste pristagare vid de flesta spelmanstäflingar.

 

 

finnes där en del
förtjusning beskådar.

Englands svdkusi.

Englands sydkust är rik på vackra och berömda platser
och kusten är också av turisterna en kär vallfartsort. Särskilt

gamla historiska slott, som främlingen med
Aven det bekanta sDjävulshultetv. l sam-

band med de växlande scenerierna få vi se det stora pansar-
skeppet :vVoltarie-r gå av stapeln.

 

Intressanta scenerier.
Konstfilms! .

Kungnbrgnns skatt

Med stora. anlilmeilaljon vid fotografiska utställningen
i Milano prisbelöntI konstfilnis.

i

 

.att överlämna borgen med alla dess dyrbar-

Följande scener förekomma: lntroduk-I heter till sin sonson, den ende som finns

tion. Fosterfadern och hans myndling. att taga allt detta i besittning. Han kallar
f De sammansvurna. -- Eden. - - Den honom till sig och visar honom en dag allt,
falske riddaren. - Prinsen. -- l Skattkam--sägandez wTag nu detta i besittning. ty
-maren. -- Gästabudet. f En Grym planljag är gammal och svag och känner döden

-- Inför de l.edsvurnas domstol.  Ständ- nalkas)
aktighet. -- Arkeängeln. i Straffet. f Den
äventyrliga synen. -f- Slagna med blindhet. pa väg genom riket till sina stora besitt-
f VrHan hör till oss.:-) - Allena. jningar, önskar göra en visit på slottet för
att hälsa den nyvordne konungen.

Han emottages mycket gästfritt och
hälsas välkommen, varefter slottets dyrbar-
heter visas.

l den ärevördiga borgen har den gam-l
le kungen länge känt krafterna svika alltmer
och mer, och till sist beslutar han sig för

 

 

Ett bud anmäler att en prins, som ärh

Såsom det höves bjudes gästfritt frän-
den och dennes svit och föga anade slot-
tets invånare att den främmande bar prins-
titeln falskt. Med svek lyckas emellertid
bandet få slottets inbyggare och vakter
försänkta i djup sömn och begagna sig nu
därav för att beröva slottet dess skatter.
Då de ej kunna finna dyrbarheterna söka
de att tvinga den gamle och sonsonen att
utlämna skatten. Sonsonen dör, men den
gamle vägrar ändock att yppa hemligheten,
äarför han av banditerna dömes till dö-
en.

l samma ögonblick som man bereder
sig att verkställa domen uppträder en ängel,
lyftande sitt svärd. Bandets anförare faller
död ned och då banditerna se detta fly de
förskräckta därifrån, lämnande den gamle
konungen ensam i sin sorg. f

Den gamle mannen sträcker sina armar
mot himmelen, medan fyra änglar träda fram
och taga den unge gossen-s döda lekamen
med sig i höjden, ropande: vHan hör till osslvf

 

Ilimmnninilnstninn på inser llinen.

f Som de flesta människor veta, är tim-lväxer yppigt över hela provinsen och upp-
merindustrien i Kanada en av de störstal när för det mesta jättelika proportioner.
industrier i världen. Den största skogen ärI Denna mycket intressanta kinematogra-
belägen i Brittiska Kolumbia, varest timmer- fiska bild visar oss hela industrien, från
ytan är beräknad till 183,000,000 acres. fällningen av träden till sågandet av plankor-

Inom timmerindustrien spelar naturligt- na i olika storlekar.
vis kommunikationerna en stor roll, och il Bilden visar oss först en av dessa
detta avseende har Brittiska Kolumbia ett jättelika skogar, där de höga träden stå i
mycket fördelaktigt läge, då den största de-:all sitt majestät. Man ser männen arbeta"
len av timmerytan antingen ligger längs,med att hugga och såga dessa vidunder,
kustlinjen eller vid de talrika, segelbara flo-loch det är synnerligen intressant och spän-
derna. Det värdefullaste timret förekommer1 nande, när de ofantliga träden braka nedi
i ett distrikt vid namn 1rDouglas Fir.I och bland de omgivande träden. l

 

 

 

 

 

Därefter få vi se, huru stockarna halas
ned genom skogen till bomvägen och se-
dan staplas upp på tågen. Vår bild visar
oss också ett sådant tågs avfärd och an-
komsten till floden, varest de ofantliga stoc-
karna rullas ned för de branta stränderna

l i vattnet,

Sedan stockarna äro kastade i floden,
samlas de ihop och sorteras efter olika
storlekar, och bilden visar oss tydligt, huru
dessa stockar transporteras nedför floden
i olika kvantiteter.

Därefter förflyttas vi till en timmer-
fabrik, där stockarna hatas upp i maskiner-
na med tillhjälp av ändlösa kedjor.

Då vi passerat fabrikerna få vi se hur
timret sågas i olika storlekar, sorteras och
uppstaplas.

 

Ett drama ur livet.

F fl TTI GDOM OCH NÖD.

Den fattiga an an Hmm

Svenska biloer.

från Marstrand.

 

 

Den fattiga änkan sysslar med sitt sjuka barn. Doktorn
besöker den sjuka. Han är en god man. Av den fattiga änkan
tar han ingen ersättning för sitt sjukbesök. Men varifrån skall
änkan få medicin?

fYNDET.

Brentiuuen.

Skämt.

 

l sin förtvivlan går modern att söka fa medicin men ack
därtill fodras pängar. Under det att hon vankar gata upp och
gata ned, kommer hon av en händelse att-.gå efter en förnäm
dam, denna tappar ett dyrbart halsband. Ankan tar upp det-
samma, hon skyndar efter damen för att återlämna sitt fynd, men
hinner icke. Hon får då, en idé hon kan behålla halsbandet,
skaffa penningar och för dem köpa medicin. Hon går därför
till pantlänaren. .

BARNEÄT TILLFRIskjvaR.

 

 

Barnet tillfrisknar men det sätt varpå änkan erhållit pängar- Ista akten l

na tynger hennes sinne, hon går till pantlånaren och belanar
det dyrbaraste hon äger, sina ringar för att kunna utlösa hals-
bandet. Hon går sedan till en biktfader och biktar sin synd.
Denne gär till halsbandets ägarinna och omtalar änkans brott
samt återlämnar halsbandet. .

BELÖNINGEN.

Damen rörd av änkans ärlighet går att uppsöka henne.
l belöning giver hon änkan en penningsumma samt ger flickan
halsbandet som belöning för att hava till minne.

3;dje akten i

Från Salongen
till lumphandlaren

Komiskt skådespel i 6 akter av Romain Coolus.

en skobutik.

2:dra och fjärde akten i denygiftas hem.

en promenad park.

5:te akten utanför en butik i Paris närhet.
Me akten i lumpboden.

Spelas av skådespelarne: Hrr Treville
och C. Henry, samt Fr. Suzanna Demay och
Mary Hett, alla uppburna mimiska skådespe-
lare från Paris. i I

 

Sninnnnjlinnnns Julafton.

En stänmiugsbild. som ej låter sid beskrivas, men som
av alla bär ses. I

llnntunistnns hämnd.

Skämt.

 

 

. Inträde: 50 öre. 25V Öre för barn under l2 år.

Uerkligt förstklassiga bitti

21".

Kör-bag och Sönbag nytt program.

För programmets fullständiga utförande garanteras.

Nordiska Centraltryckeriet Sundsvall, 1910.

Vördsaimt

C. SVEDBERG.

Information

Title:
Biografföreställning
Printed year:
1910
Place:
Kvitsle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain