#5535: Thule

e- 

 

 

 lf

 

se" 4-
Ek

.Av A 
einfnäef

1

x.
I

:1.51 W 

.IE-II? i

I4

rieIIDf

nya
I

kr,kh-.

  

få
4.1

 

 

r

  
 
 
 
 

Varv-lagar: KI. ti. i". så och 9 e. m.
Söndagar: Kl. Jim-7 etch 6-40 e. Im. I
Lördagar- och -SÖI-irlrrrjrnr- riff-nen kl. It) rf.. 1mt.,

Varje Onsdag nytt, riktat-tigt pro-gram.

 

  

en f e 
. 26 .Jam-1 Febr.

  

Pris 5 öre. Pris .o ere.

 

 

Briljant sjöbildl I Sensationsnyhet! II- Utmärkt fotografi!

Italiensk flotlmanöver l909

Givande en idéxjom hur ett modärnt jöslag skall te sig.

Detta intressanta skådepel år ägnat att väcka den största sensation. Stolta genom-
korsa de väldiga pansarkoloserna Genuabukten, imponerande på åskadaren.

Av synnerligt stort intresse är torpedbåtarnas deltagande i manövern. Det är bekant att .de mo-
därna torpederna äro tillvärkade av järnbleck och laddade med 25 till 30 kg. bomullskrut. Genom kom-
primerad luft, som vid utströmmandet igångsätter en mekanism, åstadkommes torpedens rörelse i vattnet.
Den går 2 till 3 meter djupt, är styrbar och går cirka 4 sjömil långt. Dålden träffar det fientliga krigsfartyget
inträffar explosionen. Man ser några matroser ro ut i en båt och infånga en torped, som icke blivit till-
räckligt laddad. - En särskild praktisk inrättning finnes på de italienska krigsfartygen för in- och utskep-
pandet av manskap. - Ehuru den italienska flottan, vad antal av i tjänst varande och under byggnad stående
fartyg är efter de engelska, franska, ryska och tyska flottorna, så är flottan högt ansedd inom maritima kretsar.

li EH
- Å I Roman av Leon Chancerel. i i
, 1 lscensatt av M. de Morlhan.
lfluvudrollernn innehavas av: "
i 1 1 i. i . I Låiikern Jasquinetl vid ITeater Eolies Berger-es.
er

r Renont vid Teater de la Porte S:t Martin.
Fröken Marguerite Montaven vid Teater dn Gymnase.

Spännande, storslaget och tilltalande drama ur livet.

Handlingen är i korthet följande: Den vackra konstberiderskan Morita bedrager i hemlighet sin man, cirkusartisten
Toddies, och har intima rendez-vous med sin älskare, en förmögen man, som blivit förtjust i den unga och vackra cirkusartisten

Hennes kärleksäventyr komma, tack vare en försmådd tillbedjare, snart till mannens öron. Hans svartsjuka vaknar och
i hemlighet giver han akt på sin fru och hennes älskare; följden blir att han överraskar dem. -Utan att vilja höra några
förklaringar, jagar han bort sin hustru. Dock blir hon kvar i hans hjärta, där hon förorsakar honom ängslan och oro, hans
forna säkerhet övergiver honoin, och en dag störtar han tillfölje ett missgrepp under utförandet av sitt farliga konststycke
ned i manegen och bäres såsom livlös ut ur manegen. Fallet var ej dödande, men som krympling får han hädanefter
framsläpa sitt liv, försörjd av sin lilla dotter, som måste gå och sälja blommor. t

En afton, då. den lilla bjuder ut sina blommor på. ett nattkafé, ser hon sin moder bland gästerna. Fadern har också sett
henne, och full av smärta tager han sitt barn vid handen och skyndar därifrån, hem till deras usla kyiie.

Konstberiderskan har emellertid varseblivit sitt barn ech sin man, ochr samvetets röst vaknar. Då hon skall lämna natt-
kafeet, åtföljd av sin älskare, tioner hon sin lilla dotter, som, medan fadern sover, har smugit sig ut, väntande på sig.
Överväldigad av glädje och blygsel, stöter hon sin tillbedjare bort, sluter Sitt barn i sina armar och beder det föra sig till
hennes man. "Låt mig komma till honom, han som lidit så mycket för min skull. Jag vill arbeta. för eder båda, jag vill
göra det onda gott igen". Glad tar den lilla sin moder vid handen och för henne hem, där makarna ångerfnlla sluta var-
andra i sina armar, i det de viska: Låt oss göra framtiden ljus för vår lilla dotter, och glömma det förflutna.

 

 

 

 

 

 

 

  

äeemmmsmmsmåssmssåmmm

. PALERMO och dess omgivningar.

Hänförande vackra panoramor upprullas här för åskådaren. WStorartade gamla
byggnader i arabisk stil, samt ett folkliv som liknar Neapels.

1. lliont Pcllegrino, 5.. Kapucincrmunkarnes katakornbcr.
2. Uilla Tascas träbgàrbar. 6. Dilla Hlloro. 7. fiket-försäljare.
3. Kungliga palatsctlllontReale. X. Prctoria tor-gem

4. Kateoralcn. 9. Ciaramclla spelare.

I hög grad intressant! Vackert färglagdt! ((-(
åtala Wääääääääääääääääääää

ll nn ,

En av den djupaste smärta framburen handling ur enl ung kvinnas liv.

Den unga, vackra fru Clara lever lycklig med sin man, den bekante läkaren Tuxen, tills en
dag en tidigare bekantskap skriver ett brev och ber om ett möte. -

Frun bränner genast brevet, men en viss oro bemäktigar sig henne. Hon känner Garl Branners
och vet att han är en man, som icke låter avvisa sig. Då Branner förgäves väntat vid mötes-
platsen sänder han ett falskt telegram till läkaren och kallar denne till en avlägsen trakt. Så snart
den äkta mannen avlägsnat sig infinner sig Branner och i hånfull ton tilltalar han den förskrämda frun.

Med förtvivlan hör fru Glara sin wmans auto köra in på gården och hon tigger och ber Bran-
ner genast avlägsna sig. Då Branner vägrar hotar hon att taga in gift och sätter också genast
sitt hot i värket. Då mannen inkommer finner han hustrun döende och. hennes sista ord voro:
sjag är oskyldiga.

   

 

 

 

L

ens kast
 program för denna vecka

bjuder på sevärdheter som
Biljettpriser: 25-och 35 öre för äldre, 15 öre för bam.

 

Humoresk. - En tokrollg historia

om huru en köksa blev fast i en soldat-
kask och om alla galenskaper hon hann
företaga sig, innan hon slutligen blev fri
från kasken med tillhjälp av en - automobil-

 

 

 

trotsar all konkurrens. -

förstklassig pianomueik.

OBS]
Rätt att ändra programmet förbehålles.
am- Tobaksrökning inom lokalen förbjudes. -aln

Tisdagar 10 öre för bam.

 

 

 

e 4
D

.A4
1.94

I

han? .kf

[etern-re 

I

. . -4 4 i
w: :Di I?

(i w"
DÅ,D41

4"!
41

"BUD

i
1..

få

PIF?

w: äj

den täkt
AeDÅw.

i D;

 

 

f

N
mf

t

. t . 4 .45A .(5 då 1
.DIIDIIDLDLQÅLDMDA .94

(x
4,

N
4-

läge

i

4

l

i ds 4! 
izizizDa

i

D

4

A

N då dä
Eäiz

 

Stål

en

 

i w (Q

 

N-YA SAMH. TR., SUNDSVALL 1910.

Information

Title:
Thule
Printed year:
1910
Place:
Sundsvall
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain