#5533: Arbetareföreningens Biograf

-Åka-..-

ARBETAREFÖRENINGENS

w l I Biograf.-

-- Söderköping. 

 

Söndagen den 18 December 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka!

Hevnluliunen i

Defsfssa bilder äro tagna under

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

lnrlual.l 1

srjällyàa revolutionedalgarnla och giva

en :utfrniälrkt illustration till tidningarnas meddelande oml striderna: i Lis;-

sabkm.

Sålundlal sezr man det genomlsldjutna: Kungl. palatset sarth en

del större hus, lsnml blivit totalt iföirsrtiölrdla av bolmbalrldemanget.

y1. Lrölnnväggen genom vilken kb!-
nunlgen ochl lll-ans, följe lycka-
katdlees undkornlrna.
2. Kungliga palatset- "Necelsfsidlalf
dlelSl".
3. Ett rfölnlsltefr till konnnlgens rum,
söndlelrislitezt av granater.
4. ÅEn -gaslykta, som txrlärffatls av
fem! granat-elr.
5. Fall-:massan jälmte seliclater
samlade framtid: Ljeisluiterklelsitl-

Parisa-lin

Enl-.dm QhIH-lmuurgmmäo I vi

ret, varifrån de första! lskratt-en
avlossades.

6. Inriktade kanoner och barrika-
der.

7. Ett genom granalterxplosioner
ölcle-lagt1 -hluxsn

8 . R-elswtanrationlslmlonru mentlelt .

9. Vid; bårhuset.

Io. I diet inre .av "Go-varna civil".
Några. trolféeir, somi vunnitis av
republikanerna.

i minialgr.

Djupt gripande och fängslande bild.

l en. vindlsrkvupal, där glädjen. 1för-
höjesx genom ett litet: barns glälttigra
1skina;ttande, inrymrmelsl en lsltuclente1
hiusli-å-ll, vilket består av. 1underlaka
ren Henrik Demon.th Och Lilly Behe-
me. .

Den unge mannens föräldrar pilla;
nelra ett rikt giftermål för: 1sin sen.
Men Henrik iäliskalr Lilly Blahéme
och vill gifta. sig mel-dl henne. Han:
meddelar sina föräldrar sit-r beslut.

Hans fader tänker emellertid icke
låta sin 1ston ingå) en sådan Irneslsallil-
ans utan uppsöker dlen unga; kvin-
nan Och övertalar henne .att bryta.
Denl förälskade- WElickan uppofflralr sin
egen: lycka. Men :snaryti måste non
-svikta :i livskamlpen folch efter att

 

:hava istrirlit mot. !slål länge 4storm; hen-
nes krafter stått henne bi, gerI 
vika .för frestelsen och1 söker befri-
else i dlödenr. H-on kalsrtzar sig i vatt:-
nert; Hon räclldlasl och för-essä 1tilllsjrullszl-
håuset, drar hon clock -u-tandlals .sin sd-
,s;ta suck i närvaro av: iunidexrläklairen
Henrikk Dumont.

Fru Duzmenlti, lser-ml erfar sin makes
förtvivlan] loch mms-.l gioldla llljräirta rö-

1res1 av olyckan, Åulpvpislöker den. mob

derl-örsa flickan och! 1giår rmedl henne
ltill modern-s grav. Det. ärr där som
Henrik Dumont djupt rörd] finner
derma i wbön vid :den nyprydldla .graven
med! delse enkla iintslkrirfrt4 pål korset:
"Håäir vilar Lilly Beliemem.

 

l
l
4
l .,
l
l
l

 

Clownen mel sina iresàeraöe hunlar.

Högst intressant dressyrbild,

Akrobaterna Ohami-trio.

Enastående prestationer.

Jonssons: och fula: bröllop.

Kemisk scen av jules Mary.
Skådespelare: X

Herr. Pine-e.

Herr Clannhe.

F röken Chaipelials.

sedempmg 19:e, Gusr; frnoréns nyckel-i.

Brwclgumlmen . . .
Marskalkien . . . . . . .
Bruan . . . . . . . . . . .

l
v

l
v
.l
l
l
.g
v
l
r

l

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

l
I
l
Folkliv och industriell Damaskus.p i
1
1
4

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain