#5532: Arbetareföreningens Biograf

vi..

 

I
I
I
p
I
I
I
I

W I
  l
i
l
I
j
.I
I
I
i I
I
I
I

I.

1.1IIIl-.dallh.Allndlllphlllllln.

ARBETAREFÖRrNINGENs

-- Biograf =- 4

Söderköping.

.I

Söndagen (len l Mai kl. 61 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka !

Pnoe
I soon 

 

A  i Nytt program
  varje vecka!

 

not. f

Den lislige Tom.

Högst komiskt och skrattrctande.

Tom låtsas må illa. Hans bonne
sätter en mössa på hans huvud och
breder ett täcke på honom samt
placerar honom pä chaislongen.

Sedan T om på detta sätt undan-
dragit sig alla1 misstankar och lyc-
kats bli ensam, klättrar han ut på
gatan och börjar roa sig. Han be-
ger sig tvärs igenom en tavla, som
två .karlar hålla på att bära, .hoppar

 

upp på ryggen av en fotograf. .ryc-

Hur eo engelsk oonsioär .I
bringa: sio dag. ..

ker peruken av ett fruntimmer, hop-
par från ryggen av en sandlwichs-
man över en mur och hamnar mitt
på, ett dukat bord under full måltid.
Men Tom låter icke häjda sig, utan
fortsätter vidare i samma stil. Till
.slut får han nog av dessa nöjen och
beger sig samma väg hem som han
kommit och lägger sig på en chais-
long. Tom har feber. Han begag-
nar  därav för .att låta pjåska

medV sig.
I

Ile båda siomänoon.

Konstfilm inspelad av framstående skådespelare.
Gripande verklighetsskildring.

Två unga sjömän för-älska. sigri
samma. kvinna, o-ch hava de båda
förr varit goda vänner, men .från
denna stund. .blivit bittra fiender,
och då. den omtvistade kvinnan fö-
redrager den ene .sjömannem gär
den andre -dljiupt bedrövad: sin väg
-o ch vill I icke fans- : gir-.a tinlera fsinf" 
vän. Nu går det 10 dagar, då hem-
sökes den gifte sjömannens hem av
en katastrof, ett 1bankhus har ifalllit
och tager hela det lilla sparade ka-
pital med sig som vår sjöman har
sparat. F rån att  varit befälha-
vare på sitt eget fartyg måste han
för att kunna leva taga plats som
simpel .matros pä ett skepp, som
skall ut på långfärd. Ombord1 å det-

 

ta träffar .han sin forne vän, som
han blev ovän med då han gifte sig,
men denne vill .nu icke veta något av
honorna Skeppet .stränder och de
:båda sjömännen räddla sig i ytter-
sta ögonblick i land pä en öde ö.
Den gifte sjömann-en är en. dag så"

och blott genom kamratens hjälp
rädldas .han till livet. Denne, som
först tänkte att överlåta honom till
sin skapare, kommer plötsligt att
tänka på sin unge 1kamrats hårt
prövade hustru, hans heder segrar
och han hjälper sjömann-en  det
bästa. Och i förening och godl sam-
manhållning .anlände de snart nog
till sina hem.

Kräfislukamn.

Herr Dumhuvu-d cyklar larrdlsvä-
gen framåt. Han ålker  en sten
och slår ned i en vattenpöl. Som
der är alldeles glödhett, kommer det
ofrivilliga bladet honom väl till pass.

Han lapar .i sig med hatten det
läskande vattnet, då. han plötsligt
varseblir en liten kräfta i detsamma.
Han är .alldeles tvärsäker på att han
utan att märka det, sflukat en dylik
kräfta. Följdlerna göra sig genast
märkbara. På. krälftmanér mäste
Dumhuvud flytta sig baklänges an-
tingen .han vill eller ej. Cykeln1 be-
stiges ånyo, men också den rör sig
bakåt. Situationen är hemsk. Som
han ej har några ögon i ryggen, får
.han stifta bekantskap med. åtskilli-
ga obehagliga varelser. Ett grön-

EH: besök

 

sakstorg passeras. Mänglrerskor
och torgståndl tilltyglas obarmh-är-
tigt. För att slippa stryk tar Durm-
.liuvurll till flykten.
förstås. baklänges. Polisen .ger sig
efter. För attv komma fortare un-
dan svin-gar han sig upp pä en drosk-
häst. Hela ekipaget ilar i väg bak-
länges. Det bär i väg backe upp
och backe ned över metershöga mu-
rar och breda gravar. Tillslth
törna r clroskan emot ett föremål,
som .kommer den. att stanna. Dum-
liuvucl kastas till marken. Det för-
tärda vattnet, tillika med kräftan,
kräkes upp. Nu är han Ikvitt 1plågo-
.anden och kan som förut gå. rätt
fram.

Han sprin ger

-föilkommen ett 

i Briissel.

Enastående intressant och vacker naturbild.

Kalle begagnade sig av sina för-
äldrars frånvaro för att taga .sin
syster med! sig och fäster deras lilla
vagn bakom en automobil. Och .så
beg-e ole sig .i väg till Briissel. På
samma gäng som de, besöka vi sta-
den medl dess torg, parker och pa-
latser, dess boulevalrdler och den
breda avenuen, som för till skogen
vid. la Cambre. Briissel har också
ord om rsig .att vara en .av Europas
vackraste huvudstäder. Rådhuset

 

är en magnifik byggnad, som här-

stammar från. föra delen av 1400-
tal-et. Fasaden, som. vetter mot
Place Royal, är i götisk stil. Mitt
emot rådhuset ligger diet kungliga
slottet, byggt 1514-I525, i till
hälvten götisk stil, till hälvten i re-
naissance.

Vi lämna så Briissel tillsammans
med våra små resan-die, som åter-
vända, helt pittoreskt dragna av ett
litet hundspann, som är .karaktäri-
stiskt för landsbygden runt Briissel.

oohooolàs n i Helsingin: .

Aon look ole på upptåg. i .

 

085.! Musik för flöjt och piano. 038.!

Qer- 5 ; 35 öre för äldre.

 

 

085.! Sista Förevisningen för

i säsongen.

Gust. Thoréns tryckeri, Söderköping 1910.

.A 1

l
l
l

l
l

l
l

i
l
4
l

:te- r -.

.d f

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain