#5530: Arbetareföreningens Biograf

AL. A.-

 

l
l
l

Söderköping 19,10.

imoETAREFÖIUENINGENsK

I Biograf. I

- Söderköping. --

 

snnonnnn den za Angnsn lolo klo nnn a n. nn.

PROGRAM;

Nytt program
varje vecka!

Nytt program
varje vecka!

Frankfurt am Main.

Intressant naturbild.

Frankfurt am. Main är, som de fina hus, förer oss den elektriska.
flesta mellantyska städer, en märk- spårvägen ut till den gamla stads-
li-g blandning av nutid och 4medel- delen, där den oförfalskade medel-
tid. Från de breda, moderna ga- tiden lyser oss till mötes från prakt-

torna med deras rikt pulserande
folkliv med eleganta, storslagna

Slaklanlrängens

En Sig-

AVDlELNING l.
Den gamle godsängaren är nödsa-

.kad att resa bort, för att på en

längre sjöre-sa återvinna de krafter,
som entlångvarig och hård. sjukdom
berövat honom. Innan han lämnar
godset in-sätter han sin äldste son
som: sin ställföreträdare, påminner
honom om de plikter, som följal
med" att vara släkt-ens överhuvudI
och manar honom till att hålla släk-

nye herrns begrepp om plikt och
ära faller honom ej i smaken, för
den ena strålande fästen avlöser
den andra, nätterna. gå. åt till dryc-
kenskap och hasardspel ochl dagar-
na, vilka borde användas till arbete
och uppsyn över godsets drift, so-

vas bort. Allt vad han-s gamla. mo-
der och syster heder honom att
återvända, hjälper intet. Spelde-

monen har slagit sin klo i den unge
mannens själ, han förspiller natt elf-
ter natt och vadv växe är, förmögen-
het-en minskas. Snart ärr godsets
kassa tömdl och, användande sin
fullmakt, upptager han det ena lå-
net efter det andra. Till slut sker
då också det som måste ske, det
hela ramlar samman. Han förmår
icke att prestera de stora avdrag,
som han förpliktat sig att betala,
och då han fegt har förtegar-t saker-
nas rätta ställning .för sin moder
och syster, äur all hjälp omöjlig.
Ett telegram, som systern avsän-
der till fadern, når först denne då
allt är försent. Då1 han anländer
hem ha kreditorerna allaredan satt
sig i besittning av fädernegodset.

Vi få1 här vara med om en rad
scener, som i livfullhet och skönhet
söka sin like.

De sydam-erikanska gauchos el-
ler boskapsherdlapm äro sysselsat-
ta med att lära en mängd vilda få.-
lalr lydla tygeln och få därde till-
fälle- att ädagaläg-ga den mest hals-

tens gamla traditioner 

 

Övellträtfillrl alm; Vail hittills visats-

Wiervaldslätlersjön i Sohweitz.
Dressyr av vilda hästar.

En spännande bild från Sydamerika.

fulla och stilrika gamla1 byggnader.

rövaroroman.

lnnn nu lnnnln.

" Aningen till Kragsholm (i Danmark) ,spetadl av framstående dan-
ska1 skådespelare pål samma plats som  en gång har titkkan-

.Marko-gr gripande minmnk. - röv-mW rang; sensmionmm.

AVDELNING I11.

Den dag fadern vänta-sW hem, har
den: unge mannen druckit sig från
sina sinnen så att den gamle man-
nen fålr yttermera uppleva den sorg
att uppsöka sin förvillande sonl på
landlsbykrog-en, invecklad- i slags-
måll med karlarna, men då. är tåla-
modet slut. Harmqu jagar han
honom bort och fönbjiudler honom
att vidare visa. sig för honom.

sS-l-camfullntuml-ar den unge 

åstadl och ser kort därefter sinaW
gamla, föräldrar och sin syster, fat-
tiga. och utblotta-de- på. allt, köra
bort från släktens gamla eg-e-ndom.
Ledsen över sitt förspillda liv, vill
han låta en revolverkulaW göraV slut
på) sitt Äungar liv, då en ung gårds-
mansdottefr, soml län-ge älskat ho-
nom, kommer till. Hon inger ho-
nom mod! och" heder honom att resa
med till" ett främmande land, för
att sökai upprätta, vad han förbr-ut-it
samt vill ståJ honom bi, och pengar
Har hon också. Rörd över den till-
givenhet hon visar honom, följer
han henne, och genom strängt ar-
bete medt flit och trofast samman-
hållning lyckas det dem att mång-
dubblai det kapital och samla så-
mycket att de kunna .resa hem och
friköpa) familjen från deras be-
kymmersa-mma- tillvaro och åter-
lämna till fadern släktens gamla
egendom.

bry-tande och förvånande färdig-
het. Särskilt m-å nämnas de ögon-
blick, dnå gauchon. från en ställning
släpper sig ned på den framrusan-
de hästen -och då djuren slå form-

liga kull-erbyttor för att bli kvitt
ryttaren.

-- Största sevärdhet! -

lallenlall i laulmayeul.
Herrn i huset är i misshumör.

 

Entré! 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

v".-

Gusl. Therons trycker-i.

 

p

v

1
l

l
l

l

l  
l

l

l

l g
l

j  
l

l

4  
l

1 i
t

4 .
l

l

1 .

4

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain