#5529: Arbetareföreningens Biograf

l

Söderköping 1910.

ARBETAREFÖREMNGENS

v -- Söderköping. --

 

söndagen den n oktober inte nv. einen e e. m.

PROGRAM:

Nytt program-
varje vecka!

lensI största

levande iiliev.
Den tjusiga tenoren.

I Den underbara nivlen. .

Strosvlaget dramatiskt sagospet.

En gång funno några fiskarey vid
hav-sistrandetnl en pärla av sällsynt.
stor-lek och. glans. Glada ilade. de
till en rik körpman för att erbjuda
honom densamma.

Köpmannen Var just hemkommen
från en längre utländsk resa, då,

. man anmälde en fiskare för honom.

En vink och ödrnjvukt trädde. fiska-
ren uuden glad: .förväntan inl i det.
med utsökt lyx .inredda rummet.
Dyrbarheter och skatter av varjeP
handa art hade köpmannen fört
med sig hem från avlägsna länder,
men alla -överträffadves i :skönhet och
glans av pärlan., som erbjöds ho-
nom. Förtjlust betraktade han den-
samma och belönadie fiskaren rikligt
för hans fynd. Han befaller sin
omgivning att avlägsna sig föra i
ensam kunna: i luginfn ålvliàvltltuse
på. pärlan. Under det kö-prnlannen
beundraindle betraktar pärlan, för-
vandlar den sig plötsligt till en vun-
derbart vacker, ungdbmlig kvinno-
gestavlt, vilken kärleksfullt träder
honom till mötes. r Fatt-adl av brin-
nande kärlek bedler han henne att
bliva hans maika, och lycklig över
hans kärlek ger hon lhonorn sitt ja-
ordl. Åren gå, av vilkal ej heller
pärlan lemnlavs oberörd, ungdomsv-
glans och skönhet hava försvunnit.
Likgiltig1 går hennes :make tfölrbi
henne, och en dlalg står den sorgli-
ga sanningen klar .för henne, att

   

 

i, hans kärlek har slocknat för alltid.

F-örtviNl-ad. överlämnar hon sig åt
sin namnliösa smärta. Att leva
utan kärlek anser hon omöjligt och
förvandliar sig därför äter till pärla.
Då köpmannlen kommer hem mär-
ker han att hans gemiål är frånva-
rande, men han saknar .henne icke,
ochi d-åv .han upptäcker pälrlan har
han endast en tanke, nämligen att

Konstfilm!

Den älskades bild.

Gripandle, dramatisk bild! iv praktfuttt kolureratda färger.

Den unge grevenlåter stadens
förnämste målare utföra en bild av
sin fästmö, den sköna Kunnigunda,
då. 1målaren tilllfälligtvis får besök
av landets vfurste, som vid åsynen
av den skönas porträtt blir så. för-
ällskadl, att han för vilket pris som
helst vill förvärva tavlan. I

Dä. målaren nekar att Sälja den,
befalller fursten sitt .folk att utan
-vidlare tillägna sig. densamma, Se-
dan han så. kommit i besittning av
bilden, blir kärleken till originalet
honom övermäktig, och genom sin

En visit i staden Berne. W

Parisnyhet!

Gamia-truppen.

Vi hava här nöjet att .för publiken
få .föreställa die ryktbara mexikan-
ska akrolbaterna Ramon Garcia.-

jllltför plikttrogna tjänare.

Nytt program
varje vecka!

sevivihetvv

sälja pärlan för att på detta sätt
slippa påminna.. sig sin hustru. Än-
skönt pärlan förlorat sin glans, för-
nnådlde den likväl up-pväcka beund-
ran hos dem, till vilkai hon blev er-
bjuden.l till salu; Redan har en be-
slutit att .köpa henne., men- då han
bevundir-andeV betraktar henne, ser
han plötsligt hennes h järtal. Det är
hjärtat som ännu klappar av kärlek
till maken. Förskräckt vänder sig
sip-ekulanten bort och inte förI något
pris vill han numera köpav pärlan".
Även köpmannen- upptäcker nu tilly
sin förfäran .hjärtat orh skyndsamt
.ilar han till stranden och -slungazr
pärlanv i havet.

Tiden går och köpmannen som
nu blivitxgammal, tänker ofta med
 i" f 
ska-r- Vi mån-gen gang det gjorda
ogjort, ment förgäves. En dag er-
ijider rrjan honom. en pärla., som
nyss blivit 1ulppiiskadi. Hanbtelönar
fiskaren rikligt ochl denne vandrar
förnö-j-dl hem igen. Dä den gamle
förtjust betraktar och kysser pär-
lanv, förvandlar den .sig till en vacker
kvinnai iochl i denna igenkäniner han
genast sin gemfåll från form-al då gaf-
Pärlan, återgiven är havet, hade-
återfått sin. forna glans. Kärleken,
som han trodldle thaman slock-nat,
Hammar åter upp i hlansl hjärta, men
då. han vill sluta henne i sina ar-
vmar, viker hon tillbaka, och fat-tand
av fruktan att äter förlora- henne,
följer hatn efter henne. mot stranden,
där .han får se henne dansande medl -
sinal systrar. Havet utgör intet
hinder för honom, hans enda, önskan
är att fä sluta henne i sinal arma-r,
han stiger ut i de skummande böl-
jorna, en våg och: han är för alltid
:försvunnen ur vår åsyn.

   
  

  

la

 

Konstiilm!

hovvnarrs förmedling. lyckas han er-
hålla. ett möte medv den sköna, som
dock: tillbakavisar- .ana hans anbud.
I vredesmod låter han enl-elvera
henne och lämnar fästmannen
svårt såradvi skog-en. Hon för-es till
furstens slott och blir ånyo utsatt
för hans påträingandle övertalning,
men förgäves; hon blott tänker på
sin käraste och förebrår furstfén .för
överfallet och väl-diet. Rörd av hen-
nes trofasthet, avstår då; fursten
frän sitt uppsåt och förenar de båday
älskande.

 

Parisnyhet!

truppen, vilkas dåjäerva prestationer
kom-ma, att upptagas med största
intre-se och förtjusning.

 

 

l

EMU-62135 öre för äldre, 20 öre för barn.

Gust. "thai-ens tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain