#5528: Arbetareföreningens Biograf

, .
I

AAA

179.-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

v

é ARBETAREFÖRENINGENS

(I Biograf.

-- Söderköping. --

 

söndagen den 2 oktober 1910 in. e och s e. m.

Nytt program
varje vecka

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Kmkinilusni i Les Lndes.

Synnertigieni intressant.

Korken insamlas på, våren, då
man indelar barken i rutor, som .se-
dan än ytterligare klyvas.- Den
kork, som användes för fabrikation
av flaskkorkar, måste vara av sär-
dieles fin textur och fast och elas-
tisk konsistens. Sedan så ämnet

I

undergått en massa oli-kal behand-
lingar, som avs-e att bibringa. det-
samma tillräckligy smidighetr och
vithet, utformas korkarna för hand,
och .mekaniskt medelst svarvning
och skärning. .

in frillag eller när katten är borta etc.

Vi överlämna denna .skämtnyrhet
åt den ärade publiken utan några
som helst kommentarier endast

Konstfilm. !

 

medi det påståendet: Det är diet -rO-
iigasitel Ni Sett! Övertyga Eder
sjärrvail

Kon stfilm .f

Episod från det gamla Rom.

Patriciskan Mircette

och hennes slavinna prinsessan Affe.

Dramatisk skildring.

Papyrus källor i den romerska
patrici-erns villa. Den afrikanska
prinsessan Afra som rövats från
sitt hemland och förts till Rom, blir
såld: som slavinna till pratriciskan
Marcetta och blir anförtrodd att
sköta hennes dotter den lilla Luci-
na. På spaning efter den born-öva-
de p-rinsessan ankommer nägra nu-
mider, hennes forna, undersåtar till
Rom och finna där Afra.

Afra flyr med numidierna och
medtager Lucina. Mar-cetta un-
derrätta-s om.Afras flyktoch befat-
ler sitt folk att förföljä num-idiernä.

 

På havet uppstår en .häftig storm
som gör .numicliernas farkost till
vrak och tvingar patriciskans folk
att återvända.

"Ö-det var emot oss härskarinna,
vi ha ej funnit Lucina". Marc-etta

päibijuder offer åt havets gudinna. 
Gudinnlan upp-enbatt-rafrI föriMareettàfv 1 --

platsen där LucinaW finn-es och Mar-
cetta låter genast föra -sixg9 dit. Sjö-
nyrnferna återgiva Marcettä, Luci-

na. Mottagande sitt folks .jubel
återkommer patriciskan med sin
dotter.

Cyklister i Belgiska armén.

Bilder från deras utbildning ute och hemmal.
Velocipeden har som bekant upp-[långt och vi se hur cyklisterna med

tagits i den moderna krigföringen
som förmedlar-e av rapporter, :snabb
patrulleringistjänst och mera dy-
likt. Inomi så, gott som alla lliän-
ders arméer uppövas också i våra.
dagar en särskild. velocipeclavclel-
ning, som genom mångsidig träning
utvecklas till duglighet och nytta.
för hela hären. I belgiska armén
har man drivit träningen särdeles

cyklarna påi ryggen få taga sig
fram på den mest svårbeskaffadei
terräng, utför stock1 -och sten, ge-
nom moras o. s. v. Naturligt blir
det åtskilliga kullerbyttor, men de
tagas med: gott humör. Hemma på
ka-serugåriclen utföres till sist vac-
ker "figuråkning" av något hundlra-
tal cyklister. Det hela är särdeles
intressant. e

Krallprnv utförda av bröderna Harrys.

Vi hava; hälr det nöjet att presen-
tera. för vår publik bröderna Har-
rys, världsmästare i atletik, under

 

det de ge några prov på sin Ieminen-
ta förmåga.

En u res nån Köln lill Ringen.

I färgler anv Pathé Freresi.

I tusen Ifagra. taibläieir passera för-
bi oss, likt ett eko från den store
Victor Hugos. sång, Rehns fagra
stränder med gångna tiders stolta
riddlzirbo-rgar, och vittrade ruiner
stiga: upp ur rfjärrarn för att äter för-
svinna. De1 sagolika. naturskönhe-
ter, som visas oss på denna färd,
äro de vackraste ögat kan skåda.

Dra-.chien-
Ander-

I. Königsvinter. 2.
fels ruin-er. 3. Linz. 4.

noch. 5. Fästninglen Ehrenbireit-
stein. Ö. Kejsar Wilhelms-monu-
mentet. 7. Loreleii-Kllipipan. 8.
Obervesel och ruinerna. vidi Schön-
burg. 9. Phalz. lo. Slottet Gti-
tenfells. 11. Slottet Reinstein.
12. Sannech. 13. Hålan vid1 Bin-

gen och vingårdarna vidi Riidlesheim.

Herrskapet ILundstriim i Luna park.

Denna film visar oss herrskapet
Lundströms muntrande äventyr i
Luna Parks omgivningar, där de
för en obetydlig pen-ning skaffa. sig
en massa varierande nöjen, genom
att företaga en spårviagnstur och
en färd pä flod-en. Djävulshjuliet
ger dem så. att säga1 kostnadsfritt
känslan av sjiösjuka, "stormilen"

kastar dem likbleka: till marken,
därefter få de, tack vare vattenfal-
let, erfara alla1 en räddnings :sensa-
tion m. in.

Ingenting lfattas i programmet
och herrrskalpet Lundström, som är
utom sig av förtjusning, skall med
säkerhet ej förfsummai att snart
upprepa denna utflykt.

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

Söderköping 1910. Gust. Thoréns tryckeri.

I

I
I
l

I

AA  AA..

dar-:09:37

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain