#5527: Arbetareföreningens Biograf

AA...

 

- och

ARBETAREFÖRENINGENS

iograt. n

-- Söderköping. --

 

söndagen den zssepinmnen 1910 nl. e nens n. nn.

Nytt program
varje vecka!

PROGRAM:

varje vecka!

En nsa på hllnliàllshanan.

Första inningen

till vänster.

Komedi av E. M. Laumann.

Napoleon nnh prinsessan Halzleld.

Storslaget, dramatiskt

På morgonen den 16 oktober
1806 hörde-s i Berlin dev första obe-
stämda ryktena om nederlag-et vid
jena. Den .seger-rike- kejsaren är
så att säga. utanför stabdsporten,
och folket .börjar inrätta sig för att
mottaga. den nye härskar-än.

Fredrik iWilhelm. den. III flyr till
Königsberg och. utnämner en provi-
sorisk regering, som skalll tagal
emot segraren. I

Den 27 oktober emotta-ger Napo-
leon ur marskalk Hatzfelds hand-er
nycklarna. till stadsportarna.

Marskalken gi-ver befallning- att
observera alla. fiendens rörelser.

Två dagar senare finn-er Napo-
leon bland den kvarhållna posten
ett brevl från ma-rskalk Hatzfeld
med noggranna uppgifter om den
franska härens sammansättning
storlek. jämte en. del mindre
smickrande uttryck om kejsaren
själv, ett koinpremetterande doku-
ment, högförräcleri.

Napoleon tvekar icke;-age .. . . ...i-q

Leneral Rapp erhåller uppdrag
att låta. fängsla. och skjuta.. mar-
skalken.

Generalen får betänkligheter.
Befallningen. synes honom sätta. en
Häck på kejsarens "arat Hanrmed-
delar detta åt Napoleon, men. denne
står .fast vid sitt beslut och vill att
befallningen skall utföras. Rapp är
av annan. åsikt och vill vänta för att
se om inte kejsaren ändrar sig.

 

Han lägger befallningen om
Hatzfelds skjutande på kejsarens
skrivbord.

. skimmer

konstverk.

Den vackra furstinnan får reda.
på. att hennes make far dömd till
döden och beslutar att begiva si
.till kajsaren. lkläddl en slät slöja.
tränger hon in i kejsarens gemak
och kastar .sig för hans fötter och
ber om nåd för sin. man. Napoleon
blir ond och meddelar henne fur-
stens svåra förbrytelse mot honom.
Han visar henne det kompromette-
rande brevet och hon förstår att
allt är förlorat.

Napoleon ropar på general Rapp.

- Är befann-.ingen utför-d?

- Nej, ers majestät.

- Varför icke? Och dom-en?

- Liggerv därborta. på .skriv-bor-
det.

i Napoleon. söker reda på dokumen-
tet, kastar en förebrående bli-ck på
sin förtrogne och säger till furstm-
nan:

- Bränn upp papper-en!
I, Darande atv-.glädje mottager fu rst-

 

att det förbrinner. Ljuset fall-er på
Napoleons ansikte och man ser ett
av godhet i det stränga.
utseendet.. Någrak dagar
fick kej-sarinnan Josephine genom"
en kurir följande meddelande från
Berlin:

"Dyra väninna! Jag har varit ef-
.tergiv-en. mot en kvinna", :som älska-
de sin man. Du ser .att jag tycker
om de ygoda och lälskvärda fruarna.
Vet du varför? Jo, emedan endast
dessa. likna dig. På. återseende!

Napoleon."

Simplonpassol.

Vackerxoch intagande v
vSvimplonnräsron. i
Tunnel-ingången.

Byen "Isene".
Hotelllen bland korgen.

naturbild.
Simptonbryggan.
Biandl forsar och vattenfall.
Simplenpasaets högsta pemkt.
Solen, seddlfrån padset.

Drömmen.

Mycket vacker och tilltalande bild,

I en vindskupa ligger modern d-öu
ende. Hon kämpar .hårt emot, ty
hon vet inte vard det skall bliva: av
hennes två små fattiga barn. Efter
det modern för alltid slutit sina ögon

Päro desmå övergivna. och irra fry-

sande och hungrande omkring tills
de uttröttade sjunka ned och. inP
somna. l drömmen uppenbarar sig
för de småv en ängel, som visar

En nnmallslam i

Kinematografi i färger

dem en ledtråd att följa, för att
snart få. träffa. sin kära mamma.
Följande ledtråden- ila de: framåt.
slutligen finna: de målet, det är
paradisets port. Med varandras
hjälp ringa. de på. portklockan och
Petrus öppnar och för-er den; inför
madonnan, som. välsignar, oclf här
återfinna de till sin stora glädje sin
saknade mor.

av Pathé Fréres.

Denna bild för oss genom El Kan- enden hava slagit sig ner och ägna
taras djupa. och .imponerande grot- sigy åt sitt kringirrande livs omsor-
tor, där nomadstammarna, med si- ger. I

na vilda och karaktäristiska utse-

Dressernde björnar. X I

Bilden visar ett briljant dressyr-
nummer modl flera björnar. Den
största nallen är visserligen ingen
balettmastare, men han .utför i säill-

åtm- elektriciteten
utnyttjas.

skap .m-ed- sina kamrater en oklan-
derlig äkta björndans, varjämte
han uppvisar flera fina kon-sttrick.

kommer att

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

Söderköping 1910. Gust. Thorén-s tryckeri.

Nytt program i

efteråt ,

.södra Algeriet. -

innan. dokumentet ur kejsarens
...trftldu

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain