#5526: Arbetareföreningens Biograf

I I Biograf. I

- Söderköping. --

A...-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

lARBETAREFÖRENINGENS

 

Söndagen den 4 September 1910 kl. 6 ooh 8 e. m.

PROGRAM:

Nytt program
varje veokal

llelsinnllnln "lll nnnirninnar.
lunslionisren. I

Konstfilm !
Sensationell7 direkt från

Dykarna.

Ett drama på havets botten - Spännande bildserie.

ModI loktrlska

I Chamonix lill Wolercln.

llJr:1 mest hänföranolre naturseenerier.

De schweitziska bergsingeniörer-
na draga sig aldrig tillbaka då1 det
gäller .att skapa ett nytt mäster-
verk. Den som sett Schweitz, berg-
banor vindla sig uppför bergen,
skall

djärv-a männen hava att överskrida: frånskisicliweitliskä i afnvagssiä rio-
för .att göra, den besvärliga vägen nen Weller-eine.

Pariser-Nyhet!

l lrapolzon.

Enastående intresant.
Vi får här se de berömda akro-
baterna Facori, som bestå av en

man och två kvinnor, under det de
utföra. vförvånansvärda konststyc-

i Konstnrmr

Pygmnlion.

Storslaget koloreratX sagospel.

Skådespelare:

Enligt sägn-en .har Pygmalion, Cy-
perns ryktbare bildhuggare, för att
.helt kunna ägna sig åt sin konst,
avlagt ett heligt löfte att leva i det
strängaste celibat. För att. hämnas
låter då Venus honom besinnings-
löst föräl-ska sig ien staty av elfen-
ben, som sprungit fram under hans

Portierfnms avmagringslmr."

Hejdllöst komisk och skrattretandle.

Portvaktsparet Fetkvist leva i ett
lyckligt äktenskap till dess att en
dag en smärt blondin kommer in i
portierlogen för att be om en upp-
lysning. Herr Fetkvist ser henne
och beundrar henne. Dä hon gått,
sitter han ett ögonblick Iftnrsj-unken
i tankar, varför frun frågar honom
vad som fattas. Han svarar sin li-
tet feta: fru .att så; skulle hon se
ut, det vore just i hans smak. Fru
Fetkvist, som. är ett ideal-fruntim-
mer, blir ej ond; över mannen-s "op-
penhjärtligliet utan beslutar att
banta .för att ej förlora sin mans
kärlek. Pä en personvägt konsta-
terar hon att hon väger 85 kilo, och
går sedan hem för att börja kuren.
När brevbäraren kommer tar hon
breven från honom, och innan han
:hunnit hämta sig från sin förvå-
ning är hon tillbaka igen. Maria,
pigan, har en tungt korg att släpa
på; hon tar den ochI springer uppför

Amerika inkommen nyhet.

vidkännas de hinder som de 1

Herr Albert Lambert vid Comédne Francaise.

 

Nytt program
varje vecka!

Konstiilm Ål

järnvägen lrån

högt upp i bergen lättare. Järnvä-
gen går längs med en bäck allt
högre upp bland bergen; vi se Ar-
gentiere-s-bergen med sina jöklar.
Landskapet blir :allt mer romantiskt
tills slutligen banan slutar vid: den

ken, som utföras med underbar
smidighet, skicklighet och säker-
het.

Konstfilm!

egen nnejsell och som han kallat
Galathea. Gudinn-an låter sig emel-
lertid bevekas av den olycksaliges
gränslösa sorg .och skänker den kal-
lastatyn livets gnista., varpå Pyg-
1m-alion firar sitt bröllop med sin äl-
skade.

trappan med den, där hon sedan
väntar pä den andtrutna. Maria.
Hastigt springer hon ner igen, för
nere väntar kolbudet som skall läm-
na en säck stenkol; även denna
transporterar hon. uppför trappan.
Ett bud. lämnar en velociped och
fru Fetkvist tar sig genast en cy-
keltur. Slutligen tar hon hästen
från en kavallerrist och jagar i ga-
lopp genom gatorna. Varje dag görI
hon liknande övningar, men hennes
aptit har vuxit oerhört; hon äter Lför
två, änskörnt hennes man varnar
henne enträget. Slutlig-en tänker
hon på .att väga sig igen och hoppas
att ha blivit .av med: betydande mas-
sor av sitt fett. Glatt springer hon
upp pål vägen, och förskräckelse
målar sig i hennes ansikte: hon vä-
ger nu 120 kg. Gråtande: går hon
hem, in-seende .att det inte: går på1
detta sätt. Kanske kan hon för-
arga sig tills hon blir mager".

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

I
l
r

l
r-
l

I  
I

r

. ,
r  
r  
l
r

l

I

4

l

.-

Söderköping 1910. Gust. Thor-ens tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain