#5525: Arbetareföreningens Biograf

AAA-

1

v v v vvv ---vv--igvvvvvv vvvvv

l

ARBETAREFÖRENINol-:Ns-

I Biograf. I

- . Söderköping. --

 

Söndagen den 18 September 1910 kl. 6 ooh 8 e. m.

Nytt program
varje vecka!

PROGRAM;

Nytt program
varje vecka!

Fiske pa djupvatten.

En synnerligen intressant verklighetsbiidt.

Följande films, som i detale följer
de olika. skedena av nämnda: fiske,
är av särdeles stort intresse: genom
sin naturtrogna och pittoreska be-
handling av ämnet.

Båtarna återvända under natten

 

rov bil-rand den från båtarna. utkasta-
de: småfi-sken.

Och så till sist avslutas dessa pit-
toreska. tablåer m-ed en bild från bå-
tarnas landande, och i det mystiska.
dunklet se vi silhuetterna av män-

och vi se .hur de följas av stora. svär- niskor och föremål skymta li-kt ir-

mar skriande måsar, som söka. sitt

rande- skuggor.

När jonathan skulle ha upp sin

nya taklainpa.

En fursles löfte.

lllra-mantisk1 skildring.

jacques .de Lacerdas1 heta. blod
.har förmått honom. ingå. en förbin-
delse med en zigenarflickta. vid namn
Malvina och då. hon skänker honom
en liten flicka, .befäster det honom
blott ytterligare i hans övertygelse
att aldrig övergiva sin älskade. E-
mellertidV ha fursten och ftinstiiinan
de Lacerda alltid. drömt om1 ett glän-
sande parti för sin son och därför
blir det dem ett .hårt slag när denne
tillstår sitt kärlek-sförhållande för
sin a. föräldrar. De neka hårdnackat
att giva sitt bifall och besluta. sig
för att .hålla sin son i strama tyg-
lar, till dess han lärt sig komma. på.
bättre tankar. Men Jacques låter

 

ej böja sig utan söker på egen hand
förtjäna sitt uppehälle. Till en bör-
jan  det väl svårt, men snart får
han en bra. anställning i en musik-
hall och det. börjar ljusfna. för den un-
ga. familj-ein. En dag får fursten av
Lacerdla på. en .affischl se sin sons
nanml och djupt uppvskakad och rörd
bevistar han konserten, varpå, han
vidr utgången inväntar sin son, som
kommer förbi med. sin hustru och
dotter. Inför det nya parets skön-
het känna. de gamla. sin stolthet och
sitt .hö-gmod. falla till föga: och upp-
taga. äntligen. hos sig på sitt lslott
de unga med deras förtjusande dot-
ter.

Paula Peters med sina dresse-

I rade djur.

Fullkomligt enastående. Absolut
det mest storslagna dressyr-.num-
mer som någonsin förekommit. Pau-
la1 Peters uppträder f. n. på Alham-

KONSTFILM l

Dammodema under

50 åren.

Under benägen medverkan av den
Mode illlustrée".

"bra V1-Lan-umfÖen drag-erarförråffer i  --

afton fulla hus.

Det kinernatografiskar ätergivan-
det utfört av Pathé Fréres och1 syn-
nerligen storslaget.

KONSTFILM!

de sista

världsberömda modetidhingten "La

Högst intressant bildserie i praktfulit kotoreradie färger.

1. 1859. Ideligensens tid. (Frö-
1859 (Fröken Jeanne Gauthi-er). ---
3. 1860. Duvor-na moderna.. (Frö-
en Derville från teater du Parc.) -
4. 1860. Stadssoldater och lant-
jägare. (Fröken Mariétte från tea-
ter des Nouveautés. Herr Frére från
.ken Mily Meyer, Hr Troville.) --- 2.
teater de POde-on). - 5. 1860. (Frö-
ken Gerlor.) - Ö. 1361. Man gör
sig färdig att gå på. bal. (Fröken
Monna Gondré från teater d-e Vau-
devill-e.) - 7. 1869. De moderna
handskarna. Fröken Derville från
teater du Parc). 8. 1872. Återkom-

 

st-en från badorten. (Frökn, Monna.
Gondré från teater de Viaudeville,

Enastående intressant bild.

Carmen Balestra. och de Gerlor.) --
9. 1873. De moderna blommorna.
(Fröken Derville från teater du
Parc.) - 10. 1875. (Fröken ler-
sanne från teater du Sarah Bern-

.hrardt, Herr Frére från teater de
.lOdeon.) - 11. 1885. (Fröken
Tersanne.) W 12. 1888-. Paketet

från mrodleaffärerna. (Fröken Der-
villé från teater du Parc.) M 13.
1892. Moderna smycken. (Fröken
Tersan-ne från teater du Sarah Bern-
lmrdt och fröken de Gerlor.) - 14.
1899.- 15. 1902. - 16. 1905. --
17. 1909. -- 18. Illustration till
moderna. 1859-1909.

Vàtttn med omgivningar.

Förtiusiaämdie vacker naturhildi.

Det är en av biograffilmens utom-
ord-entliga förtjänster, att den kan
på några ögonblick låta åskådaren
njuta av det väsentligaste i en lång
resa, låta honom se allt dl-et vackra-
ste koncentrerat med uteslutande av
allt det enformiga och mindre in-
tressanta, som turisten nödvändigt
måste vara med om. Föreliggande
serie, som representerar en rundre-
sa kring den underbara Vättern, är
ett glänsande prov på nämnda 1för-
tjänst hos den biografiska bilden.

Vi börja i Motala, där Götai Kanal
har en av sina vackraste punkter,
och lustvandra en stund på strän-
derna för att snart beundrande .stå
inför den mäktigal Vasaborgen i
Vadstena; där vi dessutom prome-

nera i den lummiga, solbelysta.
strandallén. Så- gär det per auto-
mobil till Grannar. Den idylliska,

trevna- staden ter sigl för oss i trolsk

 

aftonbelysning. Glödande stänker
sig. solen i Vätterns böljor, och i

dess sken avteckna: sig. hamnfyren
och Visingsö konturer. Om ett ö-
gonblick klättra. Vi bland klipporna
vid Huskvarna, där forsarna brusa
och bäcken ringlar sitt silverband
mellan skogsklädldai höjder. Så
göra. vi en snabb visit i hovrättens
och tändstickornas stad Jönköpng
och ila till det poetiska Hjoi, där vi
rasta vid. den .inbjudande badanstal-
ten, som är riktigt till sin fördel i
det granna. sommarvädret. Vidl
Karlsborg] möt-a vi äter Göta. Kanal,
som. här .är nästan lika: vacker som
vid Motala, och taga. därifrån båten
över Vättern till. MGUBMIY, den gamlai
men aldrig för åldrade hälsobrunn en,
där vi till sist .åka remmalag. och del--
taga. i den riksbekanta "grötlun-
ken".

Så ha vi sett det mesta .av Vät-
tersträndernas märkligheter och på.
samma gång gjort en av (le-trevliga.-
ste turistresor i Sverge. -

x.

Iöpanoe kakelugnen.

 

Entré: 35. öre rör äldre, 20 öre för bam-

Söderköping 1910. Gust. Thorens tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain