#5524: Arbetareföreningens Biograf

l
j
r
,
l

Gust. Thoréns tryckeri, Söderköping 1910.

I Nytt program

l
l
l
l

ARBETAREFÖRENINGENS

-- Biograf --

Söderköping.

 

Söndagen den 24

varje vecka !

Härlig naturbild.

Alla känna ju till den populär-al

hadlorten där ute på, Bohuskusten,

PROGRAM:
. Marstrand.  

April kl. 8 e. m.

Nytt program
varje vecka l

Vår bild innehåller:
Marstrandshästen i verksamhet.

numera avlidne kung Oscars älsk- - Båtfär-dl till Arviksvik.. - Paradi-

lingsftillrhål-l under många är och
mötesplatsen för en stor de] av vår
förnäma värld. Och dlet intresserar
säkerligen nu många., att ruppliva
bekantskapen med den angenäma
-skärgårdsstaden "Nordens Made-
ria .

set. - Segelbåtar i hamnen. --r Se-
gelbåtar på kryss i norra inloppet.
- Interiör-er från badhusetv -l Ten-
nis på Arvidlsvik. - Tennis vid
fästningen (där konung Oscar
alltid spelade). à Konsert i bad-
husparken. - N är 4-lbåten kommer.

En järnvägsresa i Alperna.
Kvinnofalskhel. I.

Storartad dramatisktjlframstälining.

Handlingen försigrgår i det natur-
sköna Bretagne. I första avdelnin-
gen se vi den vackra Nanina läng-
tansfullt vänta sin .käraste vid by-
brunnen. Denne, en välmående,
vacker pojke, kommer också rmyc-
ket riktigt och båda fördjupa sig. i
kärleksfullt samspråk, under vilket
Nanina uttrycker sin ledsnadl över
att hennes älskling snart skall. gå
bort från henne för att som sol-dat
tjäna sitt färdernesland.. Ängsligt
frågar hon honom om han också
ämnar bliva henne trogen under ti-
den. I

För att lugna sing .kärresta tager
ynglingen henne mredl till sin fader,
vilken i-"älsignar deras förbundl, och
lyckliga vandra de till Ibykarpellet för
att där lova varandra evig trohet.
Några dagar senare skiljas de trow
lovade efter ett rörande avsked,
varefter den unge mannen inställer
sig till tjänstgöring. Vid kyrkodör-
ren får slottsherrn en dlag syn på
Nanina och riktar ett -pär smick-
rande ord till hen-ne, vilka hon likväl
ej bryr sig om. Men-det dröjer e-
mellertid. icke länge förrän hon,
:iockad av limit-iV vackra. left-meglöma

mer sin
slottet.
Den unge1 fästmannens fader får
kännedom om hennes löftesbrott
och försöker övertalay henne att äter-
gå4 till sin plikt, men hon .avvisar
honom föraktfullt. Djupt bedrövad
äter-vänder han och meddelar med
några ordt sonen om det skedldia..
Gripen av svartsjuka flyr han från
regementet och träffar båda på en
promenadli en kärleksfull tet-à-tet.
Vid hans ankomst blir Nanina för-
skräckt, men fästmannen rusar
mot sin lycklige rival och ett hetsigt
gräl uppstår, vilket slut-ar med .ut-
maning till duell. Mrirtständiarne
träffas i den närbelägnalskogen,
följda av Nanina. Slottsherrn stör-
tar, stungen genom hljärtat, död till-
m-arken men fästmannen blir även
svårt säradl. Stöddl pål Nanina slä-
par sig denne nedP till stranden där
han vinkar åt en fiskare att taga
sig ombord, men innan denne hun-
nit fram sjunker han nedl och dlör.
Förtvivladr kastar sig den otrogna
Nanina över den döde och beder den

ed och följer honom till

 

 ngiårwr)wlim i I; f

Svärmor är ellerhärrgsen.
Knuslrrärans lilla värlnrra allar Don lör-

älrlraläsa.

Vacker dramatisk bild.

Vi se först en konstnär, som dö-lkan håll ut hemma, springer ho-n sin

den berövat maka och barn och som
nu än otröstlig över förlusten. Så
föras vi till ett hem, där en liten rar
flicka bor. Hennes mor är död och
hennes far är också förlorad för
henne, sedan han gift sig med en
kvinna, som är elak Imot barnet.
Allt vad den lilla flickan gör är ga-
let, i intet hänseende kan hon tilll"-
fredsställa sin elaka styvmor. Till
slut, dåY den lilla flickan icke mer

väg. Hon har läst i sin bilderbok,
att .allla vägar bära till Rom och har
nu -beslutit att allena och utan hjälp
taga sig framtill denna stadl. På
vägen blir hon händelsevis upptäckt
av den ova-.nnämndle -Lkonstnären
Han tager sig an henne och uppta-
ger henne som sitt eget barn. I
hans sällskap kommer hon verkligen
till Rom, som hon önskat.

En färd på Rhen.

EXPRESSNYH ET!

Italienska flottans manöverI I9l19.X

Det är ett högst intressant skådeser att åsfe denna stora; fluttas

årligen upprepade stor-al övningar.

lhman utmärker sig. i

Herr Dum-born tjänstgör vid. kolo-
nialarmén. Ett angeläget telegram
skall befordras till .huvudkvarteret
förbi "de svartas" led. Man söker
en som frivilligt vill ätaga sig det
maktpäii-ggande värvet. Duirnlbom
tror sig lämplig och. anmäler sig.
Han accepteras och beger sig tungt
beväpnad i väg med telegrammet.

Solen bränner hett. Dumbom slår
sig till ro under en palm och urakt-
låter .att hålla utkik på fiendlen. Nä-
sta ögonblick har hran de svarta inpå.
sig. Så fort benen kunna bära ho-
nom flyger han i värg. och! kastar sig
till slut i en sjö, som han ämnar
sim-ma över. Det var att komma ur
askan i elden. En krokodil anställ-
ler jrakt efter honom. Han lugnar
djuret med att kasta sina byxor i
dess gap. Utmattadl lägger yhan
sig ned invid ett trädl och skyler sig
nödtorrvtigt medl blad. En orangu-
tang, som dölj-er sig uppe i kronan,

med koko-snöt-ter. Så snappar den
till sig det viktiga telegrammet och
tar så till flykten Dum-bom, som
till vad pris som hällst vill haigien
sitt telegram, sätter i väg efter och
kommer in iett fientligt läger. De
svarta .anställa 1jak-li efter honom.
Han .kryper igenom. en halmstack,
varpå han för att bli Åförföljarne
kvitt sätter stacken i brand och ilarrl
därifrån

Han när lyckligt fram- till huvudL
kvarterets förposter och är just i
färd medl att redogöray för sin bragd
inför befälhavaren,  orangutan-
gen, som också förföljt honom,
kommer tillstädes. Orangutangen
trivs förträffligt bland de vital. Den
håller telegrammet i munnen, och
soldaterna avlocka den lärtteligen
detsamma.

Dumbom har alltsäl utfört sitt
uppdrag pä ett glänsande sätt,l och
en välförtjänt lön uteblir rej häll-er.

 

tar sig till att bombardera Dumbom

 

OBS.! Musik för flöjt och piano. 088.!
Entré :

35 öre för äldre, 20 öre för barn.

 

 

livlösa. kroppen ångerful-lt  föl-.lå-

 A -I

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain