#5523: Arbetareföreningens Biograf

A.

z
l

 

l
i
i
I
I
I
r
l
v
i

 

i
l
I
b
l

v

 

x

i

ARBETAREröRENiNnENs

 

-- Söderköping. --

 

Söndagen (lan ll Dannmliur llllll kl. 6 nnli 8 e. m.

lllyll program
varje verka l

lr 

 

 
 
   

eler :nedgång :nedför

PROGRAM;

Storslagna naturstenarierl

de pulver.

 

Nytt program
varje vecka!

   

intressant -l

nn amnnr.

En hel roman ur verkligheten.

Glänsainde spel.

Briljant ieeensättning.

Firman Amarlioaini Binglr-alphi förfogar över skådespelare su-m åtnjuta
ett glagiei an; uppåt 50,000 dollar-si per år.

john Ranjdlolif var säkerligen en
lycklig människa. nar han birakte
Mully som sin lilla .hustru till sitt
enkla hem i bryn. john var en glad
och :sträivsiam man som .sökte tör-
bättra sin stiälilningi ii livlet. Visste-ir-
ligen arbetade han hårt, men det
granitle honom att  Sin hustru sla-
Ya. i1 hemmet; hans käraste ons-.klan
var att få. omgiva henne med tjän-
.sitefolk, som utlÖlr-dfe arbetet. Till
slut blev han önskningar uppfyllda".
Han hade sipekiulerat i .aktier och
lyckats, och de flyttade till New-
york, där de bebodlde ett elegant
henr. Men de skulle dock haft det
bättre på sin enkla lantgårdl, ty man
kan inte veta i. förväg. Det iir den
gamla, historien ; meldl möldlal förtjä-
nade: pengar. bringa lycka, lätt för-
tjänta pen gar olycka. Nu följ-er ho-
nom: lyckan vid] varje steg och han
ar snart en mycket rik man. Det är
nu han finner hemlivet tråkigt och
siökleir .förnströelse utomhus ibland]
folk, för vilkai hans hustru ej skulle
passa.

KUNSTFILM l

 

Under en fäst blir han lbrtjust i
en schansonettsångerskaj. Hon är
nu allt for honom, .hans hustru in-
genting. Han AÖdstllar1 buketter och
presenter på1 henne, dläribland lett
härligt halsband av diamanter och
pärlor. l-lans kalllssiinniglhet .mot
hustrun slutar medl skilsmässa och
1ett stort årsmide-rhåll får den trån-
skilda hustrun. Fri från vifdlazne för-
pliktelser till sin förra hustru gifter
.han sig Vmed sångerskan.
steg är for hon-om odlesdiigert, ty
framgången viker från hon-om, han
gör vförlusterI på börsen och hans
vänner draga sig tillbaka.. Den en-
da möjligheten för honom :att börja
på nytt är att få sälja hustruns

juveler. Skall .hon giva. honom
dem? Nej, hon övergiver honom
kallblodigt. Vilken  :har han

inte fått, ruiner-ad, utan vänner,
vandrar :han tillbaka till det galmla
hemmet i. byn, vilket stålr- likadant
som; han lämnade det. Här finner
han diet lugn, som han så länge fåltt
sakna.

KULORERAU l

Miniatyr-en.

Komedi av MichelV Garré.

SKÄDESPELARE :
Herr Henry Bo-m vid Goitom-Teatern.
Kew Morgon vid (I.ymnasii-Tentern.v11

f

En lit-en förtjusande historia av
Michel Carrie. Man kan. nästan tyc-
ka. sig forflyttad till Vatleians eller
Lanerets drömlandskap med! dess
puckade markiser och beidlåirandle
imairkisiinnor. Den förtjusande. idyll,
som har sin upprinnelse i .liäxrtigen-
målaren Mal-.voisys ateljé, där d-Ien-
ne blir förtjust i den vackra. modell,
vare drag han i miniatyr fast på du-

Fru Lukas viidl OdliwoniTieatern.

ken, grumlass snart genom en rivals
uppträdande. Och en dluell blir leen
nodlvan-dliga. följden. Men duellen
har knappt hunnit blöirjsa. förrän dlen
vackra modellen anländer .i 1sin bål-r-
stol och kastar sig i sin väns ar-
mar och en latt skråma blir den
obehagliga följden av detta lilla1 av-
brott i dle älskande-s karlekisisaga.

Gamla Rom i ruiner.

Bralzhlandsdalen.

Hänlöramle vackra natur-scenarier.

Brathlandlsdalen är en av bränn-l
.pun-kterna. .för turistströrnnien i Nor-
ge, turisternas "El-rdornidloll, ooh man
har ingen svårighet att förstå den

lgenäma färden langs Suldlalsvatt-
net, genom tunnlar och skärningar
upp till Laateforsen. Den stolrsllagi-
na. och egendomlith vildlai natur-

dragningskraft, denna trakt utövar, skönheten efterlämnar ett oförgät-

då man här på, bilden gör den an-

iigt intryck påv åskådare-n.

En bröllopsresa.

 

Entré: 35 öre lör äldre, 20 öre för barn.

Söderköping 1910. G-ust. Thoréns tryckeri.

Dette

 

 

x

tabl-mnmm-Nmmdhl

 

l
4 ,
l

www

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain