#5522: Arbetareföreningens Biograf

I
l
I
l
I
l
l
I
l
I
I
i
r
I
4 P

-v

ARBETAREFÖRENINGENS

  I I Biograf.

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 4 December 1910 kl. 6 ooh 8 e. rn.

Nytt program
varje veokal

PROG RAM:

lett program
varje veolrall

Silvermitur i lalitn.
Utlahrikör Buells oå ulllykt.

Sammansvärjningen mo

w Kardinal

Dramatisk bildserie.

Richelieu.

Spännande handting, försiggålr under Lud-

vig den Xlll:s reglering? i Frankrike.

Den unga. Julie olle Montemart,
kardinal Richelieus irnyndfling, har
förälskat sig i ädlingen Adlrien de
Maupalrat, och efter någon tvekan
har kardinalen givit sitt samtycke
till deras förbindelse. Konungen
har lemellertid betagits :av kärlek
till den unga damen och för att
Vinna hennes: gunst slö-ker han skrit-
ja dIe älskande. Adirien dömles till
döden för en .gammnllP politisk förse-
V.else-...cunt juli-e.y inspärrrarsf- tills..indie-oL
re. i ett kloster. I sitt trångmål flyr
Adrien till! sin vän de Barades, för
att få hjälp. Denne, som. är kardina-

.lens svurne fiende, påstår Richel-ieu
vara upphovet till helsa intriger), och
lockar därigenom AdIr-ien att orga-
nisera en sam-mansvälrjning mot
kardinalen för .att tilllfångataga ho-
nom och rödlja honom ur vägen.
Genom en slumpW erfar emellertid
AdIr-iten karrdlinralens oskuld i intri-
glefn, såväl somv Baradie-s försök att
genom sammransvv-ärjningen få. Ad
rie-n i sitt våld, vawrrfölr han också
nöjer-.allt för kardinallen, som i sin
ordning förenar de älskande, och i
vrede straffar den fallske Baraicles.

 

Bilden är alttigenom mycket Spännande.

Vinieridyll.

Hänföranlde vackra! natu-rräsoene fier.

lDåI snön flàagt sitt jämna, mjuka.,
vita täckelfse över den hårda., knulla
jolrden och solen från klarblå. Vinter-
himmled med sin -strål-glams: kommer
.ailältl att glänser och glittral lsom skö-
naste diamanter - dåå. 1tyck-er nordf
bon -q .med rättal -ä latt hans land
älr det skönaste pål jorden; den höh
ga., renai luft-en höjer .livslusten och
stärk-er musklerna., och snön, allas
gemensamma egendom och glädjer

källa, gor en inbjudath tunmiell-
plats för både arma; och rika.

En silik 1solrntttrtaxl vinterdag till-
bra-kt under sport och lekar i det
fria. ger oss fullt ut .llilkal mycket
hälsa, kirlaifter och nöje, som en
vockal vid] len av: Stödet-ns 1allra mo-
der-naste kurortelr och faller sig
dessutom oändligt mycklet billiga-
re.

Orientalislra danser.

Kimmatografi i färger av Pathé Freros.

ATHEn.

Vacker och; intressant naturbilid.

Vi föras till Athén, denna skatt-
kammnre för .alla konstälskalrie,
överfull som denna stad är med de
praktfullzustle: minnen .från fornti-
dens Grekland, diet lyckliga land,
 skönheten och livsglädlj-en är
vidI sin ståndpunkt; Vi föras förbi
Olympia-Telmiplet, minnesmärket
för Lysikrates, Vindens Torn, The-
rens Tempel och Sokrates fängelf
se, där denne.y skönhets- och visi-

domsdyrlcare satt inspärrad, en .av
forntidlelns prärkitigast-e byggnader.
Genom. den moderna. staden, över
Concordiaplaltsen och förbi Natio-
.nalbnn-k-eln komma vi till dlet härli-
.ga Pantheon med sin världsberömda
fris, förbli Erechteion, Dionysfe tera.-
ter, Nikes Tempel och stål nu åter i
det modärina Athen på Place: die
Constitultion mch det nu så: aktuella.
Kungliga slottet.

När Kalle Blomkvist lät sjukskriva sig.

Gripen .av en :förkrossande lättja de .av en vredgladé domsmakt i form

finner Calle Blomkvist :sig en dag1
förranlåten .att genom .sin portvlaikt
tillställa. direktören ett meddelan-
de om .att en: svår sjukdom håller
honom1 fjättrald vid sljuklsänfgfeln.
Men ack, .all jordisk; glädje är
fåfänglilghet. Snart fmner Calle
Blomkvist sigl lika; hastigt som lus-
tigt förrflytztadl ur sitt gudomliga
slöhetsparadis genom uppträdan-

av en .från den bekymrade direktö-
ren sänd läkare Q Lasarettet.

Där blir nlu Calllel Blomkvist det
oskyldiga. offret lfölr alla.l vår tids
vetenskapliga behandlingsmetoder,
dusch, elektricitet, massage etc.,
så latt .han till] slut, hnlvdlödl .av be-
handlingen och mecl hjärtat i hals-
glropen, rymmer tillllbaka hem. igen
- "det skall tusan. vara: sjuk".

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för barn. .

Wing 1910. Gust. Therons tryckeri.

 

 

I

l

l
1 .
I
l
l
l
l
l
l
l
l
I
i
l
l
l
l
l
l
4,
1 .

v

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain