#5521: Arbetareföreningens Biograf

l

 

l

vi?

 

 

0- Söderköping. --

 

Söndagen den 20 November 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje vecka!

Marmorbrulr

-PROGRAMz

Nytt program
varje vecka!

i Carrera. 

Högst intressant indlustrihlld.
Det sköna Italien givet, som klonelras till fabriken, där den utskäres,

stens hemland, icke allenast idér..
till konstverken utan åven materia-
let. Vi se arbetarnas nedstigning i
gruvan, varifrån, den råa marmorn
uthugges och därefter transpoi-:e-

slipas och lmer sllas. Vidare föras vi
genom fabrikens åtskilliga lokaler.
där konsten- drives hantverksmäs
silgt vid bearbetning till grav-vårdar
och dylikt.

Rör på benen.

Konstfilm.

Konstfilm.

Cleopatra.

Ar 42 före Kristus.

lscensatt arv Herrar Zecca: och
av Pathé Freres.

Skådespelare: Fröken Madeleine
danserskan, Fröken Rzianza, budbäraren,

Operan .

Herrar Zercca och Andréani hava
förstått att i "Cleopatra" använda
sig av sådana. artistiska element,
att skzådespelets framgång är gr
ven.

Det är vid den tidpunkt, då -den
ryktbara drottningen av Egypten
försöker snärja Marcus Antonius,
Orientens besegrar-e och sltåthålla-
re, i sina garn. Hon .ippsöker rio--
nom i en galär med silverbladade
åror och purprade; sidlensegel. Det
är Venus, som kommer för att upp
söka Bacchus, sade man. Blandad
av denna. bedlårande kvinna, som
talade sex språk och som. utveckla-
de hela sin förförellsekonst, glömde
Marcus Antonius för hennes skull
allt och blev ett lydigt red-"kap 1
hennes händer. Stål började det liv,
drivet till sin yttersta spets, av vil
ket vi här få se en fest-i palatset
vid Talrslus. Det går så långt, att
Marcus Antonius förgärer att han

Hella- dllefnina framställning är

Eo rosa geoom Begie

Omvälxlatnde, härligt natur-biter.

Belgien är en av de yngsta av Eu-
ropas stater och1 "ärr förtjänt av stor
uppmärksamhet såväl för de snabba
framsteg den gjort på klofnstflitens
och samhalllsförbättringens område
som ock; il Europas politiska och
kirigshistoria.. Dennay bild för oss
gen-om de intressantaste landska-
pen, med bö-rj an av staden Br ys-"el
om är huvudstaden i Bel-gren och
har omkr. 300,000 innevånare, och
är särskilt bekant för sin spets-

 

 

Andréanli. Kiänelmlalt.0glralfi iy färger

Bloc-h vid Co-médie- F rancaise,
Fröken Napierkowska vid

är romare, ja, han uppför sig som
en rebell och1 jagar bort Octavius,
som; vågar förebrå honom hans
ha ndlings sätt .

Denne lämnar då landet, samlar
de romerska legionerna och lör-
klarar förrädaren krig. Cleopatra
uti-Listar då en väldig flotta och
möt-er fienden vid Aotuna. Men då
Antonius märker att hans älskarin-
.na i hemll bet bedrar honom, dödar
han sig själv, öc-hisorn1 Cleopatra ej
vill som fånge förhöja Octavia?
triumlfltåg, berövar även hon sig li-
vet genom en giftig orm. Man fann
henne död, iklädd sin furstliga.
dräkt, och begravd-Ze henne till-starr-
malns med hennes f urstlige älskare.

F röken Madeleine Boch från Coe
médie F rancaise utför på ett glän-
sande sätt sin svåra roll "om den
grymma och äre-giriga drottningen,
och även de övriga skådespelarna
sköta sig på ett i allo utmälrkt sätt.

praktfullt kolloreraldt

 

knyppling ooh sysselsätter inom
denna indutri cza 12 5,000 arbefer-
skor. Bygger, biskopssläte, 50,000
innevånare. Vi passera Maaslio-
den, Liittich och Divant., beryktade
för sin kraftiga industri, särskilt
inom vapen- och läderfabrikatio-
nen. Vidare de storslagna damm-
bygignadlerna vid Gileppe och vat-
tenfallen vid Coo saint den fashio-
nabla badlortezn Ostende.

Björnmooer med sin onge.
Det vackra Niagara.

Fölrtjusalnde vacker bild.

Niagara har alltid visat stora
möjligheter för kinematografien;
fast kameran för rörliga bilder har
H-erfaldi-ga; gånger på ett mer ellllfer
mindre lyckat sät sökt att visa dess
under har dessa ännu icke blivit ut-
tömda. Dlå denna bild togs, :gjor-
des det i den meningen att visa
Niagara ifrån en helt ny sida. och i
detta hänseende har filmen lyckats
över förväntan. Det utomordentli-
ga i dlelttal scene-ri är framställt på
ett sätt, som. i alla hänseenden
skiljer sig! från de föregående.

Bilden börjar med ett kort pano-

 

rama, som med detsamma visar
fallet för ögat på ett sådant sätt
atft det Igenast drar tilll sig Auppe
märksamheten- från publiken. Näs-
ta scen visar oss. tiulristånlgaren,
känd under namnet UDimdrottnin-
gen", krånglande Ltig. fram genom
:forsen på ett mycket realistisl-tf
sätt. På avstånd skymtar den ko-
losslala htängbron över fallet. De
följande: bilderna visa1 korta vyer
från fallet, tagna. på olika platser,
visande dettas storslagna skönhet.

Ingen naturvän bör under-lå a att
se bilden!

Lehman hot på hotell.

 

Entré: V35 öre för äldre, 20 öre för barn.

Söderköping 1910. Gust. Thoréns trvclwrt,

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain