#5520: Arbetareföreningens Biograf

I.LH-A...

ARBETAREFÖRENINGi-:Ns

l I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den l3 November 1910 kl. 6 nch 8 e. m. "

lill. "3135321 P ROG RÅM: lållJTårfIl

 

 

En4 kvaslduell.
Kärlek och genkätlek.

Stor-slaget drama.

Adelsniannens son tager avsked nom den öminiaste vård. Ädilingens
av föräldrarna och beger sig ut. på. trogna. jakth-unidi visar vägen till sin
jakt. Ute :i skogen påträffar han en herre-s hem och föräldrarna under-
vzucker kvinna, Oliva.J som varit ute rättas om olyekan. Vidl den sorg-
och plockat vec. Ädl-ingen heder liga underrättelsen -ilar de till so-
kvinnan visa sig vägen till jaktrni- nens sjukbärldl, men somtenda lälke-
nen. Intagen .av den. hurtiga kvin- medlet är att han. undlviker sinnes- Q
nans skönhet flirtar han med. henne rörelser och får vara stilla.-I nödgas
under vägen, och han föreslår att 1:le lämna. honom i Gli-vas vård och
få hjälpa Oliva bara vedlkniippan, återvända hem. Tilflfrisknandet går
om hon i stället vill bära hans jakt- .raskt tack vare vårdiarinnans om-
gevär, vilket hon skämtsarnt alnta- sorger. Kärleken har under tiden
ger. slagit djupa rötter och den dfag då

Framkoinna till ruinen där Oliv-a föräldrarna återkomma. på" besök
bor, stanna de att villa. På skämt meddelar han diem att han önskar
skall Oliva för tidlllingen manövrera gifta med Oliva. Överraskningen
med geväret, varvid olyckan inträf- och bestörtning-en ärr stor, men elf-
fa r att skottet brinner .av och traf- ter kraftigt motstånd. måste de
far äidlingen. Förskräckt ilar Oliva flock giva vika .för han-s fasta. vilja
ögonblickligen efter folk som bara och lämna sitt samtycke. lSlutet av
den förolyrkade till Olivas bostad, bilden låter oss bevittna dleras ståt-
läkalre anträffas genast och såret liga bröllop.
fö-rbincles, varefter Oliva ägnar ho-

Nät pappt in

:UefQQathLal-- .   f .-
Spelad av underbar-nen Cecar och Angustus.

He  Navy .

Halleys komet synlig med blotta ögat.

Kingstowns-astronomen har lyckats att avsända ett trådlöst

telegram till Mars och Halleys kornet och får svar därifrån.

Hälnneds-vänkande storslagen kinemategratisk bild efter idéer av Tho-
mas Alvwr Edison, Jules Ver ne1 och Camille Flammalri-on.

1) Kingstowns-astrononien inrlik- met från Mars: "Om .du vill äga,
tar den ofantliga, sökaren mot pla- min dotter, vdu son .av Tellus (Jor-
neterna och slutligen mot Mars. 2) den), kom då till månen och jag: och
Observatoriet. 3) Karta över stjärn- min dotter skall möta. (lll-g där. För,
himmelen. 4) Dar ligger Mars. 5) astrononr på Mars." 15) Kingston-"ns
Knlgstowns-.astronornen iakttager astronomi .i sin tub förberedel-
nied stigande intresse händelserna serna till .avresan från Mars. 16)
på Mars. 7) Karta över Mars. 8) Storslagna scenarier över tillverk-
Astronoln niol astronomi. 9) Tull) ningen. .av en flygprojektil pilatne-
mot tub. Jo) llflarsfastronornen och ten Mars. 17) Häpnasvläleklande in-
lrzmsdlotter. II) Kingstowns-astro- teriörer över Edisons storslagna.
women avsänrler ett trådlöst telle- experimentala. verkstäder i Ameri-
grarn från Tellus tal-orden) till Mars. ka. [8) Tillverkning av joridlprojek-
12) Svarstelegrani anländer från rilen,. lg) Elektrisk X-stlrålkanron.
Mars. 13) rllelegrarnmet från Tel- 20) Flykten genom rymden. 21)
lust: "0, du (lotter av Mars. Du ä r Pål Mans. En oanacl niatnrkraft. 22)
vacker orh fin som iii-Igen av jordens rfeleoskopska underverk. 2 3) lor-
döttrar. .la älskar dig med en- dens son och lvlars dotter mötas å
kärlek så stark.l att för densannna månen, 24) Bland månens- .grottor
icke finnes något motstycke. lor- och klipp-or. 25) Final.

(lens olycklige son." 14.) Telegralw V
Den kinematogvralflslkt storslagna framttitlshilden, var; fantasi och verk-
lighet gå hand ii hand, har i Newyerk gjort ett kolossalt uppseende,
och de1 biografer, som förevilsat bilden, ha. varit formligen belägvadla.

- l
l 
b En resa Afrika.
l

 

    

 

 

 

  

Komisk scen av Lucien Bayr och Max Linder.

Herrsklapet Follichon har råkat iIsikriver omedelbart lett precis lika-
gräl och en stor-mig scen går av dant brev till en1 .annan av frlunsl upp-
stapeln. Utom sigA av raseri beslu-Å vakta-nde kavaljerer. Och resultatet
tar sig frnn att ta ga hämnd genom låter ej vänta på sig. När de bägge
.att skriva till en av sina beundrar-e kärleksilcranka herrarna så) mötas
.att infinna sig lnislienne, dlå, horn nu under omstänrlighetelr som ej kunnal
tmgrar sin föregående hårdhet och inisstydlas, flyga elle: genast i luv-en
likgiltighet. Emellertid. kommer hr på. varandra, och dleinl illistige ma-
Flollichion oförmoclat över nämnda ken begagnar sig av situationen för
biljett och en cliabolisk plan vaknar att. återtaga sin rättmätiga. egen-
i hans hjärna. Han tar pennan och dom. i

 

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

v

Södmöplng 19IO. (just. Thor-ens tryckeri.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain