#5519: Arbetareföreningens Biograf

A.

l ,

ARBETAREFÖRENINGENS

 

-- Söderköping. M-

 

 

 

 

 

 

w

Söderköping 1430.

Söndagen den 3d dklohor l9l0 kl. d ooh 8 e. rn.

lllyll .program
vario veoka l

Sve ska

PROGRAM:

lllytt program
varje veoka l

Stockholms parker ooh vattenkonsler.
llaokra och intressanta vyor från vår vaokra huvudstad.

"Ei god handling blir alltid koloni

eller

Ett gott harnalijärta,

Stämningsfull och gripande verklighotsskildring.

Fru Ean, modern.

Fru Ger-dai, den förmögnai domen..
Flickan Fromet, den lilla flickan.
Sussen Briant, den lilla go-slsen.

Lilla Marias mamma är mycket
svårt sjuk- och så längtar hon bara
efter en sak - frukt. Men familjen
är så fattig och lilla Maria, har in-
genting annat :här i världen än sin
dlockab en gammal ful och trasig
docka., som dock för henne repre-
senterar allt vad livet har .att bjuda
på av glädje och rikedom. Tänk,
omr hon skull-e sälja1 den. Svagt och
gjort. Lilla Maria skyndar nedl till
stranden, där hon placerar sin docka
jämte en inskrift: En docka. till
salix. Men en elak flicka, rycker lek-
saken från henne och kastar den till
sin hund. Modern till den lilla ela-
kingen får synpå den lillas tilltag
och ropar på den .förkros sade Maria,
som hon överhopar med smekningar

 

och till slut skänker en liten pen-Q
ningsumina..

Maria skyner jublande åstad och
köper en korg med frukter, som hon,
ger åt sin mamma.. Men den lillas
glädje är grumlrad av en stor sorg,
förlusten yav dockan  nästan mer
än .hon kan bära.

Dock, en god hand-ling blir .alltid
belönad. Se, där1 kommer den ela-
kza. flickan, som nu ångrat sig och
är förfärligt. ledsen över sin dåliga
handling, och söker upp sin .lill-o an-
ta gonist f ör att trösta .henne med en
av sina egna. dockor, en stor, vac-
ker docka, klädd i siden och spet-
 från topr till tå.. När slutet år
gott är allting: gott.

Den misslänksamine älda mannen.

Skämtnummer av första rang.

Don världshormdo mästerslmmorskan
Miss Ånollo Kellermon.

i." Morgongymna-stikr e zf-llffissV

K-ollerman s-pellar rdiafbolo.
simmande Venus, med sitt hov.
Uppvisning i simning och hopp.

Ny härlig blir, CJ: m fowixn. med:

3. Den tidigare visade bilder med sammet
4. namn.

Käg-lekamen.

italienskt sagospel.

Praktfuilt isoe-nsatt ooh konstnärligt framställd bildserie.

En fattig karlfaktor förälskar
sig i den sköna kungadottern.
Utanför slottet.
Hemfärden från jakten.
Kärleksgrubbel.
En 
Uppvaknandret .
På välgr att uppsöka prinsessan.
Prinsessans promenad,
Inne i slottspnlrken.
Lämna mig ensam.
11. Ett djärvt försök.
I 2. Blom mornn överlämnas,
Kärlek sf örklarin gen .
lT än gs laid.

.ön .Gong-free s

 

1 5. Förlöjligadl och bortjagzirl.

16. Förtvivllad. t

17. Besluten .aitt dö.

I 8. Kärleksféen.

to. Förvandladl till prins.

zo. På väg till slottet.

21. ln f ör komm gen..

22. Efter kärl-eksförklari,ngen föl-
jer förlovning med den vackra.

I prin ses san.

2 3. Återstä llld i sin gza min skepnad.

24. Prinsessan föräl-Fkadi den fnt-
tige.

2 5 . Förenade.

Från de norska fjordarna.

Bild lör naturvänner. Storslagna omväxlande nalursoenerier.

Ett [nollor il Poyooomho nå Somalia.

I färger från

Bruden  femton och brudgum-
men trettio år. Vigseln sker inför
h-övdin gen och alla förlovade i stam-
men utgöra brudlföljet. Därpå be-

När Koko llev nogor till

Koko älskar. Den berömde pro-
fessor-ns vackra dotter är föremålet
och hon hvar icke visat sig likgiltig
för den unge, vackre mannens upp-
märksamhet, och- slutlligefn har hon
lovat träffa :ho-nom i våningen, när
pappan var borta. En god stund
innan stod Koko redan på. lur, och
då äntligen professorn går ut och
luften var ren, smög Koko sig in i
.huset till sin, älskade. Men o ve,
mötet fick icke vara länge, ty plöts-
ligt ringelr det, och den instörtrande
kammarjungfrun förkunnar profes-
sorn-s återkomst. Vad skall hon nu
göra. med den Lolycklige Kök-o? . Det
skull-e bliva en stor skandal om den
stränge professorn skulle få, tag i
honom, men kvinnolisten finner på
råd. Den läirde herrn vävn tar nämli-
gen en neger, som en vän till ho-
nom skickat direkt från Afrika, på
vilken han skall göra några. antro-
pollogi-ska studier ooh experiment.
Hastigt insmörjer hon Koko med
billanksvärta och förvandlar honom
till  äktaY Kamerun-neger, som hon
presenterar för den otåligt väntan-
de professorn. Genast störtar sig
professorn i arbetet och droger den

 

Paitlré Fréres. l

giveir sig det unga. paret med eskort
till fästen, som vi få se finans 4i en
tropiskt skön trakt av den härliga
ön.

sin kärleks skull.

motsträvige Koko med in i studer-
kamrnaren. Det, som här väntar
den stackars själ-en, är just inte så
angenämt. Först göres några för-
sök över den svarta. rasens känslig-
het mot elektricitet, sedan göres
.n å gr a vetenskapliga, mycket in t res-
santa men för Koko mycket oan-
genämn undersökningar över ner-
vernas reaktion mot olika 1retninigps-
medel. Då ringer det och två. bära-
re slläpn .in en. tung kista, och dåI
denna öppnas :framkommer den rikl-
tige negern, som den afrikanskt:
vännen skickat pår detta enkla och
praktiska sätt. Vår Koko vild nu
inte stå; såsom lögnare, han, pålstår
djärvt att han är den äkta. .ne-geni
och att den Iandre: är en svindlare:.
Professorn funderar en sound, slå;
tager han bådn och stoppa-r" ned
dem i ett badkarJ där det snart visar
sig vilken som. är den åkte. Aldrig
i livet lila r Koko sprungit med sådan
fart, som nu, då han äntligen slup
pit ur o-lyckshuset, ochwi sitt stilla
sinne lovar .han .att alldrig1 mer flirta
med en flicka., som är dotter till en
professor i an tropologi.

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

Gusl, Thor-ens low-karl.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain