#5518: Arbetareföreningens Biograf

I Biograf. 

-- Söderköping. --

 

Söndagen (len 23 Uktohe

lell program
varje vecka l

nu.
Utolmo-rdentligt v

Det är något nästan kränkande
för mänskliga. fåfäng-an att från en
högt liggande plats kasta en blick
ned över affärs-centrumet i en stor-
stad. Som myrori en stack vältrar
människorna runt mellan hindren,
till synes utan .insikt eller mläl. Man
lärer huru oändligt liten betydelse

Den lörällieke

eller hamkammarskäml

V i äro nödsakade betrakta denna
egendomliga originalbild som bevis
på ett oerhört uppsving inom dlen
ellektro-mekaniska grenen. Man

Roiande.

 

Spännande I

Löjtnant Bure l

PROGRAM:

r l910 kl. 6 nell 8 e. m.

Nytt program
varje vecka!

lin i il ellrànllslmsa W

alekra scene-filer.

den enkle är i förhållande till mas-
sorna. Nej, låt oss då hälllre se: li-
vet på nära. håll, så: bliver både fi-
skargumtman och kaffehandlenskan,
ja, själve den lille mjölkdkängen en
personlighet, och det äfr ju det vi till
sist hälst alla. vilja vara.

dockan

l en akl nell ll tablåer.

1tvingas till att häpna över den fullo"-
dighet i elegans och teknik, som
uppbär hela lutstyrselstycket.

Intressant.

Sensationelt ! X

rån slagskemiel

"Dreadnughls"

eller Piraterna från Fingalsgrottan.
Mäktigt "gripande bild-verk.

Löjtnant Rose bevistar i sällskap
med .några av sina: kamrater e-.n bal-
tillställning ombord å. en av engel-
ska flottans "Drleadlnougths" och
förälskar sig. därvid i clen sköna a-
merikanska miljonäinsldlottern Sadie
Lee och friar till henne, clock utan
.att erhålla. något avgörande svar.
F ästenl slutar emellertidl och fröken
Lee lämnar i sin faders sällskap: ör-
lolgsfmannen, men dål dle-v efter landf-
stigningen köra: hem överrumpllals
deras vagn på dlen ödlsliga. vägen .av
ett i förlsåt liggande: rövarbanrdl, vil-
ket bortför dlen unga damen som
gisslan för att därigenom avprässa
fadern-milfjonlälrlen en stor lösesum-
ma.

Från flottstationen har man e-rnellF
lertid med strålkastarens hjälp rår-
kavt upptäcka illdfådlet och då löj t-
nant Rose erfar sin älskades bortröh
vanåe, skyndar han med en båtbe-
sättning henne till hjälp men miss-

.fröken Lee bevakas. Lösesummanl
för henne erlägges emellertidl och
hon frigivlezs, men utsattes för skam-
lös närgiångenhet av en .av pirater-
na.. Defnrne fällels dlock medl ett väl-
riktat skott .av löjtnant Rose, soml
lyckats befria sina fängslade lem-
mar och under förvirrin gen undlkol-mP
mer den unga damen. Hennes ridl-
dare övermannas emellertid! låter och
inspärrals på1 en lsjunkffärdig. farkost,
men genomC kamira-ternals raskhet
ooh mod räiddlazsl han ri sista. ögon-
blicket i det stirålkazsitlalr-en ännu yen
gång; bralkt illlrllådiet i ljuset. Rövar-
ne fly, ständigt belysta av den o-
undivikliga lj utskäjglan och die. och ide.-
ras farkost tillintetgör-es slutligen
.av välriktade granatskott frånrpan-
sarkololszslens artilleri.

Bildens slruttalblå framställer Sa-
dieI Lee, hennes fader och den modi-
ge räddaren i lycklig förening.

 

lyckas och blir själv fånge-n och fö-

Biarrilz

Stor-slagen oehl vacker bild.

Ett panorama med skumbetäckta,
klippor, på vilket följer ett panora-
ma av staden.

Därefter få. vi se jungfruns grotta,
vågbrytaren, djävulsgrottan, det
ena. :stället merp pittoreskt än det

andra, samt därefter den Baskiska
kusten och så fiskarena i sina pitto-
reska kostymer, diå de medl nyfiken-
het betrakta de fina1 damerna från
Casino.

Skogsrussar.

Enastående intressant bild.

I l de gotländska skogarna går än-
nu på sina ställen skogsrussen, ett
slags liten häst omlkring .i vilt till-
ståndl. A.-B. Gotlands stuteri i när-
heten av Slite är :anlagt för rationellt
tillvaratagande av dessa russar, och
vår film visar bilder därirån. l de
till stuteriet hörande skogsm-arker-
na stiröval de: av naturen skygg-a. dj u-
ren flockvis omkring, då och då.

Bästa :Berltrigs

framlkolmrnande .tilll för dem. uppför"-
dla skjul, där de. särskilt under iden
strängaste vintern äro vana finna
foder och salt utlagda. Bilden visar
även en dell initälmjda. exemplar i ride,
naing och körning.

De små friska, härdliga, i skogen
uppväxta hästarna exporteras, och
man ser dem här och var, ofta nog
gående under namnet "ölännyingar".

lanöl.

j Härlig natur-bild

De märkligaste orter vid Frykensjö
världsberömda roma

De flesta svenskar torde väl. kän-
na .till "Gösta Berlings: saga", denna
underbara Värmlandsskildring, var-
inedl vår stora1 -förfjattarinna Selma
Lagerlöf, som förlidet år erhöll No-
belpriset, först slog igenom. Bilden
här visar die märkligaste ställena.,
där hon låter sina. hjältar och h jält-
innor uppleva1 sina öden, så se vi här
"Ekeby", i verklighet-en Rottneros
bruk, med "Kavaljersflygieln", "Bro-
by" kyrka, i verkligheten Sunne.,
även bekant som! hävdlatecknaren

 

En plågaö svärson.

arna, som nämnas i Selma Lagerlöfs
1-11 "Gösta Berlings saga".

Anders Fryxellsl hem., "Fors", egent-
ligen, Björkefors, berget "Gurlita
klätt", i verkligheten Tossebergls-
klätten, samt "Torsby", som Selmal
Lagerlöf kallar "Björnlidfet". Sjöalr-
na äro de tre Frykensjöarna, av Sel-
ma Lagerlöf kallade "Löfvens långa
jo".

För den som läst romanen, är bil-
dlen en njutning .av första rang, soml
prov på Värmlands underbart vack-
ra natur.

 

Entré! 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

 

Soda-köping ISIO. Guet. Thorens tryckeri.

w

res: bunden till samma grotta vari v

A

l
l

1
l
l
l
l
l
4 .
l
l
l
4N
l
l
l
l
l
l .
l
l
4 ,
g
l
4 .

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain