#5517: Arbetareföreningens Biograf

- Prt-tlry-C k

vv v vv- v vvvvr-v-.vvw-   

ARBETAREFÖRENmGI-:Ns

-- Söderköping. --

 

sinan lie-n 16 timber- 1910 n. s 110118 e. m.

vatl program
varle vecka l

De  

 

PROGRAM:

 s

 

Nytt program
varje vecka l

 

E11 Tyihi Brain dig.

Herr Petipois tänker ge sig ut till
kapplöpningarna 1i Auteuil för att
hållaA vad. .luren det artnr sig för
honom att bli .enL snnnskyldig olycks-
dag. Sedan .han y"("11f1tlige11 u1fidlslup-
pit sin hustrns vrede, rakar han.
:ri-:ina över pen-traktens trättbalja,
och nä r han kommit ut på. gatan för
att ter en spårvagn, halkar han och
faller pladask. Äntlfgen iir han nte
vid knpplöpningsfältet. Men me-
dznr han .där i en kikare följer täv-
lingarna, passar en ficktjnv på att

Konsifim.

Troien I

Grtpando dårarna från. 30-åriga:

lin blomstrande tysk köpmanls-
stad har nyss blivit intagen av dlen
grymme General von Wolfe-ck, och
dess borgmästare knäböje-r ödmjukt
vid porten, omgiven dav några bland
de förnämsta borgar-ne, för .att till
segraren överlämna stad-ens nyckel.

Övermodig och utan att lyssna
till vad de uppvaktande .ha att an-
draga, mottager generalen deras

 

-M-e-n-I i-

tillägna sig hans hörs. Utan ett öre
på fickan måste herr Petipois åter-
vända till fots. Men han1 återrttnder
hem i  ömkligt tillstånd att nort-
vakten, som inte känner igen .ho-
nom, riigrar att släppa in honom.
Alldeles förbi lav trötthet, sträcker
till slnt Herr Petinois nt sig framför
porten och somnar. En hund pas-
serar förbi, lyfter det ena bakbenet,
och Herr Petipois blir väckt ur sin
dröm genom en allt .annat än .ange-
näm dusch.

Konstfim.

" dtden.

lurigsrts1 dagar.

lin afton då Egon och Gretchen
ha ett möte i parken, föra de spio-
ner-ande knesktarne dit gener-talen,
som genast upptändes av kärlek till
den Sköna Gretchen och beslutar att
.hon skall bli hans. Han. låter kalla
till  flickan och hennes föräldrar,
framställer sin önskan, bjuder pen-
gar, hotar, men allt förgäves, den
gamle Meyer vägrar, Då rusar E-

 

av nnderkastelse.
hans -adjutrant, den riddelrllige och
inläpnniskovänlige Egon von Wald-
heim, finner de orolig-ai borgarne en
person, som åtminstone vill svara
på1 deras ivriga frågor om. stal-dens
blivande öde och som söker att lug-
na: diemf. I

Bland dessa borgare befinner sig
även den an sedde körpmannen Meyer
med sin hustru och :sin sköna: dotter
Gretchen. Väl hemkomna få de ve-
ta1 att Egon von Waldheim .skfall hal
sitt kvarter hos dem och det dröjer
ej länge efter hans ankomst förrän
Gre=tchen-, bretagen .av hans :ädla
skick, varma hjärtelag och ståtliga
yttre, lovar honom sin tro. Men
då. yhan för ett ögonblick lämnat
henne ens-am, .intränga ett pnr ru-
sigra. knektar 1 rummet och söka. be-
inäkiga.  den unga flickan. l si-
stn minuten kommer dock Egon tilll-
städes och kör knek-tialrne på porten.
De iafiflålgsiia sig motvilligt, lovande
h ä .m nd .

stl! 111,  7);11 alumn-Id: flygrfl ÖLIJL
rralen och hotar denne med värjan.
Ögonblicket därpå  han arr-este-
rad, kastas i fängelse och dömes
.snart av klrigsrätten tilll döden.

Gret-chen, som vet hans öde-goe-
slultar latt rädda honom: till varje
pris. Hon beger sig till generalen,
men stoppar dessförinnan på. sig en
giftflaska. Den omänsklige Wol-
feck meddelar henne, att pris-et för
den olycklige Egons räddning är
horn själv. Han öppnar. fönstret beh
visar henne, hur soldlatelrii-åf sysslorv
med förberedelserna till .avrättnin-
gen, och inför denna anblick faller
Grrretchen förtvivlad till föga. Men
då gener-alen avlägsnar sig, efter
att ha givit henne benåldninglsbre-
vet, häller hon giftet i en bägare
vin och tömmer denna. Med upp-
bj udn nde av sina sistar krafter skyn-
dar hon så. till Egons cell, räcker
honom benådning-en och dör .i hems
(ell-1101131..

 

Häsidressyr.

Den stora Hudson-Fulton-festen i

Nevyork denl Okt. 1909.

100 är sedan världens första ångbàt visade sig; på. Hudsonfloden.

Amerikanarne .ha låtit bygga en
kopia av den första, ångbåten och
sjösättn. denna. på.. minnesdngen.
Storn fästligheter. llffliljontals måln-
niskor i rörelse.

1. Militärisk skeppsparad. 2.
Återgivande av den första ångbå-
ten, byggd .av Fultoiniy 1809. 3. Fram-
förande av "Halfmoonlx byggd av
Henry Hudson, den första passage-
rnrebåt, som. korn till Newyork. 1809.

Kyrkogården i Ginna.

Max blir solöal för

sin kärleks skull.

Marx Linder åter i farten. à Genomrolig humla-rask.

Den förälskade- Max håller på: att
göra. sin kur för kaptenens dotter,
då denne oförväntat återvänder. Då
han vet i1ckehur han skall reda sig
ur denna tråkiga situration tar den
unge mannen på sig ordonnans-ens
uniform och börjar att arbeta. Kap-
t-enen skickiar honom till Ikasernen

där den unge rekryten gör tusen
dumheter, retar sin-a. överordnade
och blir så inb-urei-d. Trött på. mili-
tärlivet tar Max av sig uniformen
och. uppernbiarar sig. civil - allt blir
förklarat. Kaptenen ursäktar ho-
nom och det slutar i glädje och för-
soning.

 

f Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för bam.

l
l

Söderköping 1910. Gust. Tliorens trycker-E.

Vw

 

1 Å
l
l

l
1
l
l
1
1

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain