#5499: Ekbacken

BIUGRAFEN EKBACKEN

 

föreställningar
oafbrutet

fredagar
lfl. 7-70 e, m,

Lördagar
kl. 6-70 e. m.
Sön- och helgdagar
lfl. 2-6 och
7-70 e. m.

 

 

 

 

Biljeftprls
15, 25, 350m
50 öre.
Söndagar

efter kl. 7 e. m.
50 öre.

 

 

 

 

 

PROGRAM

Första afdelningen.

Stiliga Angustas spöke.

Ett storartadt skämt med herrar och damer spiritister.

 

Prinsessan och
Väpnaren

Sällsynt fängslande medeltidsskiidring.

I lö stora afdelningar,

l. lläpnaren spelar för prinsessan.
2. Ofverraskade af kungens följe.

9. Striden i hergspasset.
IO. Flykt mot lyckan.

 

3. I fängelse. ll. På de öde vidderna.

4. De älskandes dom. l2. Kungen drager på jakt.

5. En trogen tärna. I3. I björnens klor.

6. Fri från bojorna. l4. Väpnaren räddar konungen.

7. Ziguenare som bundsförvarrter. l5. vOGh de lefde länge Iyekligan
8. Prinsessan fores till klostret.

DE SKUJFlllSKA MUDISTERNA

eller
Hvad en friareannons kan ställa till.

 

Muntert kolifej med en sanskyldig damernas beundrare.

Det ena skojet tokigare än det andra.

Andra afdelningen.

.J-mL..

Gästuppträdande af

Bondespelmannen

Nils Olson fr. Sundsvall,

som med sina hondiåtar å dragspel
tog I:sta pris på Wiktoriasalen i Stockholm
den 6 November d. å.

 

 

 

 

 

Tredje afdelningen.

 

Stor sensationell nyhet!

Spännande!

den hvita indianskan

 

Äkta indianer och Cowboys! rSpeiad i Vilda vesterns.

Handlingen tager sin början utanför en nybyggares koja.

. En lycklig familj7

. Indianer på lur.

. Fadern atlägsnar sig, mo-
dern gär in i kojan.

. Indianerna framrusa nu
och spärra dörren till
kojan.

5. Den lilla flickan medtages
pä en af indianernas
hästar

6. Modern är förtviii. då. hon
ej kan rädda sin dotter,

7. Hon griper ett gevär och
försöker att skjuta på.
indianerna.

8. Skottet träiiar ej.

le- wwi-Å

10 år

15. Vår. hjältinna har under
denna tid blifvit fullkorn-
ligt förtr. med indianer-
nas lif och förhållanden.

16. Tanken på. det gamla hem-
met återkom. dock ännu.

17. En öfning i skjutfardighet.
Indianerna hemföra en
hvit fånge från en afsina
strider med nybyggen-na.

18. Flickan igenkänner ho-
nom som sin bror.

19. Hon beslutar att rädda
honom.

20. Hon lyckas med list narra
indianerna att lämna ho-

 

 

9. Fadern återkommer hem,
lockad af skottet7 och
får genast klart för sig
hvad som inträffat.

10. Han förföljer indianerna,
men utan resultat.

ll. Han mäste ensam åter-
vända.

l2. Indianerna har under ti-
den framkommit till sitt
läger.

Ile. De besiuea att flickan

skall fä lefva och räknas
till en af dem.

14. De ställa till en vild
krigsdans,

Senare.

nom build. vid en stolpe

21. Hon skär atl repen hvar-
Ined han är bunden.

22. I sporrsträck därifrån.

23. Förföljda at" indianer.

24. En indian upphinner de
Hyende.

25. En kort men skarp strid
och indianen faller ner
död.

26. Andtligen äter hemma.

27. Det lilla ärret som igen-
känningstecken.

28. Föräldrarnas glädje vid
återseendet är obeskriö.

En melodi från forna dar

återvunnen genom tonerna

Utomordentligt gripande bild ur lifvet.

l. Sof godt, barnet mitt!
2. En konstnärsafton.

3. Lillan vaknar.

4. Hjälp, elden är lös!

5. I vansinnets natt.

G. Ingen bot möjlig.

7. Bland lefvande döda.
8. Ett sista försök.

9. Tonerna frälsa ur töckn,
10. Återvnnnen!

Rätt att ändra programmet förbehålles.
m

Föreställningen varar 0:a lll2 timma, men ega besökande tillträde oafbrutet.

Nytt program hvarje Vecka.

 

 

Program 5 öre.

Kafé 1 tr. upp. Da-rnkafé nedra botten.

 

Carl A. Franzéns tr. Stockholm 1909

Information

Title:
Ekbacken
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain