#5498: Ekbacken

BIUGRAFEN

 

föreställningar
oafbrufef
Fredagar

kl. 7-70 e. m.
Lördagar

kl. 6-70 e. m.

Sön- och helgdagar

kl. 2-6 Och
7-70 e. m.

 

 

 

 

EKBACKEN

Biljeffpris

 

(5, 25, 35 och
50 öre.

Söndagar
efter kl. 7 e. m.
50 öre.

 

 

 

 

 

PRO-GRAM

Första afdelningen.

 

Ugstrnnliske i Holland.

Verklighetshlld af största Intresse.

 

 

 

 

 

Kampen om Valmy.

Spännande skildring från
Iranska revolutionens dagar.

Förord;

De allierades här tränger genom Frankrike. För-
posterna hafva redan nätt det lilla samhället Valmy
och lyckas öfverrumpla det. En liten modig pojke
lyckas fly och trots särad nå. sitt lands trupper och
därigenom befria sin hemort.

. Mot Valmy.

Den lilles upptäckt.

Till vapen mot inkräktarne.
En fruktlös kamp mot öfvermakten.
En flykt öfver taken.
Spärad af fienden.

En liten hjälte.

Den lilles rapport.

Öfver vadstället.

Striden om Valmy.

Seger.

12. Hurra för Valmys hjälte.

p-r
fdQSOQOTqET-"SWHÄPJNH

y..

 

 

 

 

Polo på àsnor.

Särdeles muntrandc episoder.

 

 

 

Andra afdelningen.

"DEN Villlll JAKTEN"

"DEN Tlcrslillinr INDIANEN".

Bilder från de hvitas strider med rödskinnen äro förut
visade i massa, men en bild sä storslagen i utförande, inspel-
ning och handling som nDen Tacksamme Indianenr har helt
visst aldrig förut varit visad.

 

wDen Tacksamme Indianen) är inspelad af befolkningen
bland Klippiga bergen i Amerikal Askädaren sättes i andlös
spänning under det v Den Vilda Jakten) drager fram öfver svind-
lande djup och utmed afgrundens rand, man väntar hvarje
ögonblick att en af de djärfva ryttarne skall sätta lifvet till.

 

Farmarens unga dotter lär den unga lndianen att han ej
skall döda. Hennes fästman hemkommer från en Ijakt bland
bergen. rDen Hvite Hundenr en cowboy, kallad så. af india-
norna för sitt grymma och lågsinta sätt, som när-er en obesva-
rad kärlek till farmarens sköna dotter, smyger sig fram till
dörren och höjer sin revolver samt ämnar osedd af andra bak-
ifrån nedskjuta sin lycklige rival. lndianen kastar sig öfver
honom, skottet bränner af man skyndar sig till platsen. rDen
Hvite Hunden) anklagar Indianen för mordförsök mot flickans
fastman, Man tror honom och endast farmarens dotters bön
hindrar männen från att nedskjuta honom pä stället. Då man
återvänder in i stugan och vDen Hvite Hundenv ett ögonblick
blir ensam mcd Mary den unga flickan7 begagnar han tillfället-
att omfamna henne och tillstå sin kärlek. Henry, flickans fäst-
man skyndar på hennes rop ut, en vild strid uppstår mellan
de båda rivalerna, det slutar med att wDen Hvite Hundens
dödligt sårar Henry. Den bortjagade Indianens återkomst har
Henry attl tacka för sitt lif då. nDen Hvite Hundem vid hans
äsyn tager till flykten.

Så. fort man insett sitt misstag och förstår att nDen
Hvite Hunden är den skyldige, sadlar man sina hästar och ri-
der upp bland bergen för att infånga honom.

lndianen har också ridit ut för att uppsöka nDen Hvite
Hundem men ej såsom de andra, han undersöker först marken
för att se hvilken väg hans fiende har tagit, sedan bär det af
med vindens hastighet, inget spår undgår hans skarpa öga, vid
en tvifvelaktig punkt kastar han sig af hästen, hvilken troget
följer honom eller ock stannar kvar på. vägen. Andtligen har
han funnit vDen Hvite Hunden). Nu börjar vDen Vilda Jak-
tenw, ingen aktar på sitt lit, öfver svindlande bråddjup jagar
de båda männen tills det ögonblick kommer då. vDen Hvite
Hnndenv handlöst kastar sig af hästen och glider nedför bran-
ten. Indianen tvekar icke ett ögonblick att följa honom. Ut-
med kanten af en vildt forsande vattenfall infångar indianen
sin fiende; en vild strid och wDen Hvite Hundem är besegrad,
då i samma ögonblick som Indianen skall förpassa honom i en
annan värld, står Mary för Indianens ögon7 i handen häller hon
tallan hvarå står vThou shall nof killv (-Du Skall icke dräpa)-
En-egendomlig scen följer nu, så storslagen och nervspannande
att vi öfverläta ät åskådaren att själf se slutet på berättelsen
om vDen Tacksamme lndianexn.

Den sjunde dagen.

Oemotståndligt spexupptåg i 3 omgångar.
1. Lördagens arbetsifver. 2. Söndagens efterlängtade

vila. 3. Med nya krafter till veckans mödor.

Rätt att ändra programmet förbehålles.
-g

Nytt program hvarje Vecka.

 

 

Program 5 öre.

Kafe 1 tr. upp. Damkafé nedra botten.

 

Carl A. Franzéns tr Stockholm 1909

Information

Title:
Ekbacken
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain