#5495_1: Ösermalmsbiografen

isla gängen i Stockholm
kr Denna bild visas endast å .

ÅÄÖSTERMALMS BIoGRAFEN

Obs! Denna konstnärligt af Paris främsta sceniska artis-
ter inspelta bildserie är den-längsta som hittills uppförts
på kinematograf omfattande en helR timmas föreställning
och ej att förväxla med annorstädes uppförda bilder med

f- samma namn.
"7 oo

- M
Napoleon.

lzsta AFDELNINGEN.

Napoleon spelas af Herr Charly vid Antoine-teatern.

. November 1793. Bonaparte vid belägringen af Toulon. c
. Arcole. "Fienden anar icke att vi äro här, klockan är sju, i morg-
bittida kl. 4 skola vi öfverrumpla den." Det är förbjudet att röka,
men Ni kan sitta ned (efter Baffet).
. November 1796. Bonaparte vid Arcole-bron.
. Juli 1798. till maj 1799.
. Fälttäget i Egypten. Pyramiderna.
November 1799. Bonaparte; första konsul.
. Öfvergängen öfver Alperna.
. juni 1800., En fest i Malmasion.
.December 1804. Kröningen i Notre Dam.
10. December 1805. Austerlitz.
11. April 1809. Ratisbonne.
12. Mars 1811. Konungen af rom.

Musik.

campar-:13014800

2: dra AFDELNINGEN.

Örnens fall.

, September 1812. Moskva brinner.

November 1812. Återtåget i Ryssmnd. Flykten.
Januari 1813. Päfvens och kejsarens möte.
Konkordatet. upphäfver den världsliga makten.
April 1814. Napoleon afsäger sig kronan.
Afsägelseakten. Sedan de alierade makterna proklameradt, att Kej-
sar Napoleon är det enda hindret för återställande af freden i Europa,
förklarar kejsaren, trogen sin ed, att han afsäger sig, för sig själf och
sina efterkommande Frankrikes VnM e -= r  v -- I  - -- - -- " -

519919-9919?

 

 

 

 

 

 

finnes något offer A till och med offret af sitt lif - som han icke är
beredd att göra för Frankrikes välfärd. Fontaineblaeu den 6 Apr. 1814.
8. Farväl till Fontainebleau.

9. Juni 1815. Waterloo.

10. Juni 1815. till maj 1821. Fångenskapen pä St. Helena.

 

 

 

 

Ö 11. Maj. 1821. Napeieens död.

ö

De första stegen på ärans ban.

Bonaparte vid belägringen af Toulon. November 1793.

Den Napoleanska eopén börjar vid belägringen af Tonlon det minnesrika året 1793 då örn-
ungen för första gången pröfvar sina vingar. Rojalisterna hade öppnadt Toulons hamn för

trupptransporter af spansk-engelska trupper och fäderneslandet syntes allvarligt hotadt, då Napo- I

leon fördelade världfärdsutskottet sina fälttågsplaner. Ehuru blott kapten fick han snart befälet
öfver belägringstrupperna sig anförtrodt och det var som artillerichef han nu skördade sina
första lagrar här vid Toulon. Begagnande sig af ett vågadt utfall passade han på att genom
en bresch falla fienderna i ryggen och vann, efter att hafva inträngt ända till hjärtat af eng-
elska lägret, en glänsande seger öfver den rebelliska armén. Som belöning för sin bragd ut-
nämndes han till öfverste och alla spådde den unga officern en glänsande framtid.

Arcole. November 1796.

Slaget vid Arcole är ett af de fältslag, som alltid kommer att utöfva en egendomlig tjus-
ningskraft på hvarje fransmans sinne, den blodiga, osäkra, sviktande kampen vid Arcole, där
segern hängde på ett hår, den franska armén, splittrad i tvenne afdelningar, sökte förgäfves
storma de srarka ställningar, där fienden satt sig fast. Österrikarna kämpade som rasande
och segern tycktes hotad å deras sida. Förgäfves stormar högra flygeln bron. Angerau slår
med blodig panna tillbaka och fiendens säkra skott spå död och fördärf öfver de glesnande
legionerna. Då syntnes Bonaparte komma ridande i sporrsträck snabb som tanken kastar han
sig af hästen och rycker till sig fannan: "soldater ropar han, hafven i glömt Lodi?" Trupper-
na stanna, lyssna till den välkända stämman och inom några ögonblick är fienden kastad
öfver ända och förskansningarna eröfrade. Boinaparta har segrat genom sin oförskräckthet.

Juli 1798 till Maj 1799.

Fälttåget i Egypten. Pyradmiderna. Landstigningen i Alexandria. Bonaparte marsche-
rar öfver Kairo, där mameluckerna väntas. Han låter sina trupper bilda fyrkant mot det ma-
sulmänska kavalleriet, som han kastar tillbaka. Det är under detta slag som han framslungade
de bekanta orden: "Soldaten Från dessa pyramider blicka 40 sekler ned på Eder."

Under det han riktar till sina trupper ett af dessa glödande tal som göra de fegaste till
hjältar och uppeldar sina soldater ha några af vetenskapsmännen som åtföljde expedijionen
upptäckt en sarkofag som de visa Bonaparte.

Bonaparte såsom förste konsul (1799) Sanct Bernads passet.

Bonaparte, som beslutit att slå baron de Melas, den österrikiske generalen, tågar öfver
Alperna med hela sin armé. Under vägen låter han transportera lifsmedel till St. Bernards
sjukhus. Genomtåget börjar under natten mellan den 14 och 15 Maj. Man går på de snö-
täckta vägarna. Efter tusentals svårigheter anländer den franska armén till Italien. Detta
djärfva företag var förspelet till slaget vid Marengo.

En sommarfest i palatset vid Malmaison: I

Bonaparte i privatlifvet (1800). Det är i det härliga Malmaison, josephines sommarresidens,
som Bonaparie hvilar ut ut mellan tvänne fälltåg. Här finns i hans hustrus lilla hof eliten af
de lärda och af konstnärerna samt hela aristohratien af hvad Frankrike hade af kvinnlig fäg-
sing. Han finner ett stort nöje i att vara bland denna älskvärda ungdom, bland hvilken hans
rtab glänser med slna granna uniformer.

Maktens höjdpunkt.

Kejsardömet. Kröningen i Notre-Dame. Bonaparte, som blifvit utnämnd till konsul på lifs-
tid för de tjänster, som han gjort sitt fädernesland, kröntes till kejsare af Frankrike i kyrkan
Notre-Dame cch erhöll välsignelsen af påfven Pius VII som kommit från Rom för att gifva
den heliga smörjelsen åt den nya Karl den store. Denna majestätiska högtidlighet ägde rum
på förmiddagen den 4 December 1804 midt ibland en väldig, entusiastisk folkskara.

i.)

En fm

 

 

Y

Vän

Information

Title:
Ösermalmsbiografen
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages