#5493: Södertäljebiografen

SönnTÄLJH-annn

Storgatan 24, ingång träii gräntlen.

-w-

Freställmngar
Fredagar kl. -8.
Lördagar kl. 6, 7,30, 9 e. m.
Söndagar kl. 3,30, 6, 7,30, 9 e. m.

Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM:

i Förr-s TA AFoELNINGEi-r.

- KASAN.

En serie utmärkt intressanta verklighetsbiltler från denna idylliska stad i östra Ryssland.

" Barberarens barndop.

Barberar Ström skall halva sin förstfödde (löpt. Han är ännu i färd med att barbera sin sista
kund dä gästerna en efter en anländer. Då det ännu är litet tid kvar innan den högtidliga handlingen
skall försiggä, blir amman utsänd att promenera med den lilla. l parken träffar hon sin goda vän,
Soldaten John, men då en bätte yngre och trefligare herre erbjuder sig att ledsaga. henne på en tur
i parken, är amman icke sen att öfverlämna barnet åt John, och följa med den unge mannen. john
väntar länge att amman skall komma tillbaka men då klockslaget då han skall vara tillbaks på kasern
närmar sig., öiverlämnar han barnet till en tjänsttlicka, som har satt sig hos honom. Då också hon
blir frestad till en liten tur, lägger hon barnet på bänken och skyndar bort. En förbipasserande herre
iinner barnet på bänken och öiverlärnnar det till polisstationen. Hos barberaren har sällskapets tåla-
mod öfvergätt lill förtviflan, dä. animan låter vänta på sig. Åndtligen kommer hon gråtande och om-
talar att barnet är borta. Det blilver stor uppståndelse. Barnet måste finnas, och man beslutar att
herrarne ledsagade af amman Askall begifva sig på. jakt efter det försvunna barnet. På kasernen där
soldaterna väckas ur sin sömn., är John, som rysande af skräck, visar de sökande vägen till tjänstflic-
kans herrsl-:ap Här blir sällskapet illa mottaget och för sent kommer man till polisstation, där man
iinner barnet, De väntande damerna ha gjordt sig bekvämt i barberarstugan, där de efter hand falla
i sömn allesammans. De väckas tipp af de återkommande, som vänder hem i ett frnktansvärdt till-
stånd. Nu kan man ändtligen beggiiva sig på väg,r till kyrkan med det stackars barnet.

 

 

 

 

 

ANDRA AFDELNINGEN.

Kassörskans roman.

Spännande bild ur Iitvet.

När de däda vakna.

Ofärargligt komisk bildserie.

 

1 IREDJE AFDELNINGEN.

at På begäran! "ar

a smart-

0villkorligen säsongens mest storslagna kolorerade bildserie.

 

 

Maria Stuart, dotter till lacob V och Maria af Gnise, har gift sig med Frans ll, Frankrikes konung.
Ein-:r denne furstcs död lönt), lämnade Maria, då hon såg sig förföljd af Katarina af Medici, under tå-
rar Frankrikes lord och återvände till Skottland. Hennes fader var då död och hon enda arftagaren
tili tronen. Hon var då knappast 10 år. Hennes ungdom, skönhet och behagliga väsen läto henne
snart vinna sina landsmäns hiärta. Därtill kom att hon hade ett ädelt och stolt sinne och var katolska
läran varmt. tiligitven. Maria Stuart fann hela Skottland i protestanternas händer. Dessa beredde den
ringa drottningen många svårigheter och slutade med att l:röra revolution och kasta henne i fängelse.
Hon lyckades emellertid fly och tog sin tillflykt till den engelska drottningen Elisabet. Men den pro-
testantiska Elisabet svek hennes iörtroende och höll Maria l ett mörkt fängelse i lO år, tills hon slut-
ligen lät henne bestiga schavotten. ,

FJÄRDE AFDELNINGEN.

Skördearbete i Eypten.
Vildmannen.

Skämtnummer.

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

Rätt att ändra programmet förbehålles. Program 5 öre;

 

 

 

 

Södertörns Tidn.-A.-B. tryckeri, Sztälie 1909

Information

Title:
Södertäljebiografen
Printed year:
1909
Place:
Södertälje
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain