#5292: Scala

FOLKETS Hus V

v Lördag 6-l0 e. m.
söndagen c. si Mars. kl. 5-10 e. m.

1. . Veckans nyheter.

Nytt från alla land. Å

2. Den I trofaste vännen.

Spännande drama i fiera avdelningar.

Jack rider bort med Jims käraste, Bell Archer. Jim angriper Jack, men
övermanrias av denne och de andra cowboys, vilka taga hans pistol från ho-
nom. Jack har tagit Jims pistol, men tappar denna på marken och strax eX-
ploderar den och dräper Jack. Innan han dör skriver han emellertid på ett
stycke papper: I.Jag sköt mig själv". Jim beskylles emellertid för att hava
mördat Jack och föres inför domstol. Jims gode vän ,,EXpressryttaren,, får nys
I om Jims oskyldighet, kastar sig upp sin häst och kommer efter en vild ritt i

sista ögonblicket för att rädda sin vän från döden. . .

Konstfilm. vi Gripande bildf

3. LILLA mi.

..  .. .1 .fiasesaàtsf-saàuax- fm- .

VManövertid; Efter ansträngande marscher tägar regementet under musikens toner in i den
lilla staden varest en kprt rast vinkar officerare och manskap. Löjtnant Ernst gör lycka. Han blir
anvisad kvarter i villa ,,Belie-Rose,,, varest han blir hjärtligt mottagen av husets herre 1och hans
unga genial. På förekommande sätt ber hon honom intag:I kaffe med dem i parken, och fängslad
av den unga fruns älskvärdhet gär löjtnant Ernst med nöje in därpå. Isen är snart genombruten,
och snart se vi dem med husets fader sitta vid bordet i förtroligt samspråk under det den lilla E1-
sa leker med sanden vid deras fötter. Officer-en berättar från sin tjänstgöring och fru Lore hör in-
tresserad pä. Herr Lore måste dock fara till den närbelägna staden, och av grannlagenhet vill ock-
så löjtnant Ernst draga sig tillbaka. Husets herre ber honom dock stanna och hålla hans fru säll-
skap, och fru Lore ser icke ogärna att den vackre ofiiceren fördriver tiden för henne med sina he- .
rättelser och snart äro de båda åter fördjupade i ivrigt samspråk.

Under vägen är hennes gemäl orolig. Han känner ju alls icke igen sin gemål; hon har ju

lott ögon för den unge officer-en. Han lugnar sig, ty han vet, att, hon ju älskar honom.

Fördjupad i underhållningen märker modern icke, hur lilla Elsa i ett obevak-at ögonblick spring-
yer bort från flickan, tager vägen genom den öppna parkdörren och ilar därifrån. Under denna tid
flirtar fru Lore med den unge officer-en, och tiden flyger riktigt bort som en stormvind tills en sig-
nal kallar löjtnant Ernst till tjänstgöring. . - i

Emellertid fortsätter lilla Elsa, med sin kära docka på armen, bort på vägen. Fullkomligt ö-
verlämnad ät sig själv skrider hon ut på bron som för över sjön. Svanornaleka med hennes docka
vid bäckens strand, överskrider, under det hon springer vidare, en banövergång kort innan ett tåg
kommer framrusande, plockar av på sädesfälten och vänder slutligen tillbaka till flodstranden för -
att fortsätta sin lek. I I

Först om aftonen den afton när gemälen kom hem och frågade efter Elsa erinrade sig fru Lo-
re - som ännu stod under löjtnantens trollkrets - sin dotter. Båda söka de genom parken men
förgäves. Angslig, springer den unga modern ut för att söka efter sitt barn. Allt är förgäves, in-
genting är att se av Elsa, men då hon skyndar vidare ser hon vidI flodstranden Elsas docka liggan-
de på en sten. Hon tager upp den, ja utan tvivel är det hennes, och säkert har Elsa fallit i den
strida strömmen. . i

Dä brister fru Lore i gråt och gör sig de bittraste förebräelser för sin vårdslöshet. Kanske
Iinnes ännu hopp, och hon söker vidare, men förgäves- Elsa bennner sig mycket väl där hon kom-
mer framrullande vid en krökning av vägen, och då hon upptäcker sin mor störtar hon fram med
ett glädjeskri. Fru Lore tror knappt sina ögon, då hon så. oväntat får se sin redan, som hon trod-
de, förlorade älskling och under glädjetårar sluter hon Elsa i sina armar.

Då löjtnan Ernst om aftonen kommer in i parken med en stor blombukett i handen för att
därmed överraska fru Lore ,finner han det äkta paret arm i arm under det att den lilla Elsa åter
leker vid deras fötter. Han vågar ick störa den lyckliga trion och drager sig därför sakta tillbaka,
han förstå att här är ingen plats för honom. f

Äll. Bilder från en hundutställning.

Vacker och intressant bild.

5. Robinetts apa.v Skrattsucces.

OBS! Barn under l5 år ega ej tillträdeV efter kl.18 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

    

   

 

   

2 . - L.
av. gel-sara?

Å.  .

 

Entréf25 öre, Barn 15 Öre. " Engelholm: Typograåeka Anttila, lim.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain