#5291: Scala

ALA w

 

III-ii,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. I i FOLKETS HUS

.söndagen d. io Mars. io. e-io e. m.

1. Indianer och Cowboys.

Världsiuriieriiig av Indianer och Cowboys inför President Th. Roosevelt.

Vår tid, full av förordningar och lagparagrafer. uniformer och byråkrati, saknar nästan all ro-
mantik. Den upphetsande och uppfriskande esprit, som låg i natur-folkens äventyrliga liv, hava vi
endast i böcker och bilder och det erfordras hela vär fantasi för att väcka den döda bokstaven till
liv och för oss levande göra gångna tiders hjältedater. Huru mycket mera kärkommet skall det
.icke då vara för oss att genom de rörliga bildernas benndransvärda konst få se något av detta ä-
ventyr-liga, alltid uppfriskande" liv, vi så beundra, när vi läsa därom i böcker.

I den vilda västern av Amerika finnes ännu några smärre områden, som icke berörts av ci-
vilisationen; där indianer och deras eftersägare, de världsbekanta cowboys, iramleva en del av alla
dessa upplivande äventyr, varoin sagorna berätta. Aventyrs och vild frihetslust, djärvhet och över-
mod, men också ridderlighet och uppriktighet prägla dessa "vilda väster-ns, innebyggare. Expresi-
denten Roosevelt besökte nyligen dessa trakterfoch till hans ära försiggick då endel uppvisningar
till vilka även indianerna hade infunnit sig, för att här bringa sin hyllning ät den vite, de beund-
rade. Det ligger onekligen någonting av övermod i dessa ritter pä vilda hästar, vilka aldrig förut
burit sadel, liksom ock i kampen mellan en djärv cowboys och en vild fjur.

Lassokastning och dressyr sanitkonstritt och indianernas und erbart mäleriska krigsdans gö-
ra denna bild till någonting romantiskt och äventyrligt och ses med spännt intresse. i .

 

2. lien helige lllertiniis huvud eler lentens testamente.4

En ung man har fått ärva en tant, men hela hennes förmögenhet består endast av
en gammal bild. Den helige Martinus huvud. Bilden omsättes genast i pengar i en antikvitete-
handel, och först dä fär den unge mannen veta, att den är värd en miljon francs. Förtvivlad skynd-
ar han till antikvitetshandlaren, men denne har redan sålt bilden till en änka. Nu bär det av dit.
Här finner han dottern hemma och gör henne ögonblickligon sin kärleksförklaring i den helige
-.. ..-tvättar-anus närvam.Jnuei-n ybeifinnes dock varpa-åugiiftrochd:oförekiiäckt--ehuru med sura miner. friar, 
han till modern. M   -- - -m . . w.  h k. 
Men lyckan blir kort. Han överraskas av den blivande frun med att ömt omfamna den dyr-
bara bilden, och i raseri slär hon sönder den. Inuti bysten finner den unge mannen ett papper,
det verkliga testamentet, som omtalar, att för hans räkning står en miljon franc insatta i en bank.
Änkan ges nu på. båten och han fär ändligen sina pengar.

 

Å 3. lleii lille Fritz sem äktenskapskaiiilidat. V

Stormande skrattsucces.

En dag stod Fritz och tvättade sig. N är det var gjort hällde han ut vattnet genom fönstret,
men en ordningens väktare var genast till hands och saken renderade Fritz 15 kronors böter eller
tre dagars fängelse, därest böterna ej betalades. i

Fritz moder var alldeles olycklig, ty det var ej någon lätt sak att skaffa så. mycket penning-
ar, men Fritz tog saken något lugnare och började räkna efter huru han skulle kunna skaffa des-
sa penningar. Han drog sig till minnes att det ibland brukades annonseras i tidningar att pengar
lånades ut. "A42 tänkte han, Ujag kan nog låna summan". Han tog alltså en tidning och började
studera annonserna, men det enda han fann var en giftermälsannons.

- En rik änka annonserade efter en man med livligt temperament. Lyckligtvis kunde Fritz
skriva och då han visste sig hava ett livligt temperament svarade han pä annonsen. ,,Det är nog
en ödets vinka tänkte han och begav sig iväg med brevet.

En morgon när Fritz gick av och ann isitt ruin bedrövad, knackade det pä dörren Och
postbudet lämnade ett brev. Fritz öppnade det med darrande fingrar. Det var från en änka Mar-
garetafFrölich, som bad om ett besök dä han svarat pä hennes annons. Utan att säga. någonting
till sin mor tog Fritz sin bästa rock och hatt och gick att uppvakta den rika änkan. v

En näpen liten tjänstflicka öppnademch segerstolt skred Fritz genom rummen och klättrade
upp på. en stol. Om en stund öppnade dörren och den 40-åriga skred in, men hon stannade plöts-
ligt förvånad och tvivlande dä hon säg den unge mannen. .

Fritz dröjde icke. Pä ögonblicket låg han på knä framför den tillbedda, men hon lyfte upp
honom och tryckte honom moderligt kärt till sitt hjärta. "Du vill gifta dig med mig, sade hon
och skrattade sä att tärar runno utför hennes kinder.

ftJa", sade Fritz, "jag vill gifta mig med dig, ty jagÅ behöver 15 kronor!l och sä berättade
Fritz sin historia. c ,. -

Den 40-åriga ville förstås inte gifta sig med en så liten man, hon fann hans uppträdande
käckt och hurtigt och tog därför sin börs och gav Fritz. i

Fritz begav sig hem sä fort han kunde, med kunglig värdIghetllade han den fordrade sum-
man pä bordet och rättens tjänare avlägsnade sig med en djup bugning.

oBs.i Barn under 15 år ega ej anti-ade efter ki. s 9. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller malsmän.

 

Entré 25 Öfe1 Barn 15 Öre. Engelhols Typograäskl Anlatal-t, 1912,

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain