#5290: Scala

FOLKETS HUS

Lördagen d. e Fem. kte-lo e. m.
Söndag 5-l0 e. m.

l. Tegelstensfabrlkation.

Intressant bild.

2. Pa syndens tröskel. I

En väl mottagen friare. En farlig bekantskap.
Några månader senare - John till Eu- Ingen sympati.
ropa i affärer. Barnet är sjukt.
Avresan. - På syndens tröskel.
Ensamhetens smärta. Ett kritiskt ögonblick.
Sex månader senare - farmodern hör Moderskärlekens röst.
om ett barnbarns födelse. Barnetär det band som binder.

John och Edna telegrafera till farmodern
att de komma tillbaka från deras

resa.

3.- Herr .och fru Mamman på skngsutllykt.

Danmarks oemotsägligen störste komiker OSCAR STRIBOLT uppträder
som Mommesen och fru KATE FABIAN som hans kära hälft.

,, .si .--Ett  Heja-i dai.

e n .
. Storslagna Vackra naturscenerier. x
Icke långt från Monaco ligger staden Ventimiglia varest floden Roja flyter ut i
havet, vår bild visar oss de härliga solbelysta landskapen på sträckan från berget Ten-
da längs -Roja dalen ut till kusten. Städerna Tenda, Vievola, Saorge, Broglie Piena
m. fl. hittils mycket litet besökta platser, men som nu, sedan järnvägen Nizza-Vievola
bliver färdig säkert skola bliva överströmmade av turister.

5. 1 PANTHERNS HÅLA.

Gripande bild ur guldgrävarnes liv.

Farmare Patersons unga dotter älskar en av de nyinllyttade cowboyarne, Lorge,
men tyvärr visar det sig snart nog att den unge mannen-är slav under dryckenskaps-
begäret och numera driver han omkring utan sysselsättning I skogarna kring Pant-
herns håla. har han ofta sitt tillhåll.

I Patersons tjänst är en annan ung cowboy anställd, som söker vinna flickans
hjärta. Han avvaktar lungt tiden i förhoppning att hon skall inse det omöjliga i att
omvända Lorge och så en dag inträffade den händelse som skulle avgöra hennes beslut.
. Farmare Paterson plägade vaska guld i bäcken i Pantherns håla och nu fann
han verkligen en del guldsand. Lorge, som såg honom, kunde ej motstå begäret ef-
ter guldet. Den gamle tarmarens häst blev skrämd och sprang hem, varigenom far-
marens dotter blev varskodd om att någon olycka måste hava inträffat. Resolut satte
hon sig upp i sadeln och drev hästen, som med fria tyglar gick den väg den var
van att gå. Kommen till Pantherns håla fann hon sin gamle rader liggande med bru-
tet ben och oförmögen att resa sig. Hon hjälpte honom upp och hem samt fick ve-
ta att han blivit överfallen.

Cowboyarna rusta sig för att fä spaning efter, förövaren, vars spår de påträffa
och följa. Lorge påträffas snart nog och rättvisa skipas på. sedvanligt cowboymanér,
men farmarens unga dotter skänker glatt den unga cowboyen sitt hjärta medan hon
stilla begråter Lorges öde.

 

    

OBSJ Barn under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

Entré 25 Öre, Barn 15 Öre. Engelholm: Typognåsln Amtrak, 1911."

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain