#5267: Scala

.-
I
.1
I
I
i
"I" I
:I ::
I I
i :l
: II
I I
I I
= Il
= I
I I
I I
I I
I
E
I
I i
I: I
II I
:I E
II I
I I
FOLKETS HUS
Lördagen d. 20 Jan. kl. 6-10 e. m.
Söndagen d. 2l Jan. kl. 4-lO e. m.
-- 2. ENOCH ÅR . EN. --
Kinematografisk framställning av Tennysons berömda poem.
lzsta delen.
i. Annie Lie. för att lförtjäna sig en förmögenhet.
2. Filip Ray. g. Enoch meddelar sinV hustru sin före-
3. Enoch Arden. stående resa.
4. Rivalernas strid. Io. Enoch kysste sina barn och gick
5. Filip läste sin dom i deras ögon. bort.
6. Han smög sig tillbaka likt ett så- 11. Ett minne.
rat djur och dolde sig bland skogens 12. Till sista glimt av det vita segel
snar. " stod hon och såg ut över havet.
7. Efter Enochs och Annies bröllop. 13-, Senare; - Ständigt hopp.
8 Senare: - Enoch, som är förtvivlad 14.1Skeppsbrottet.
över sitt .armod, griper tillfallet an
2:dra delen.
15. Annie hoppas ännu på. Enochs åter- 22. Först när öar-net kom blev Filip allt
komst och avslår Filips frieri. för henne.
16. Ensam på den öde ön. - Enochs 23. Enochs dystra tankar. ,
siste kamrat dör. . 24. Skvallerkäringerfs besynnerliga his-
17. Många år efteråt. - Barnen äro toria.
vuxna. 25. Allt som en gång var ert tillhör nu
18. Enoch tycker sig se ett segel. en annan.
19. Annie samtycker till att gifta sig 26. Allsmäktisfe Gud, giv mig. styrka
med Filip för barnens skull. till att aldrig låta henne veta. att
20. Efter bröllopet. - I det nya hem- jag lever.
met. 27. Feberfantasier: - Ett segel, ett se-
21. Räddad. gel, jag är frälst!

Annie Lie älskades varmt av de båda barndomsvännerna Filip Ray och Enoch Arden, som
bägge täflade om att vinna henne. Efter åtskilliga slitningar segrade Enoch och Filip nödgades
med sorgset hjärta avstå från sitt kärleksideal.

Annie och Enoch framlevde (nägra lyckliga år vid varandras sida, medan Enoch strävsamt
sörjde för sin familj. I tanke på barndomsvännens rikedom kändes fattigdomen dock hård för hc-
nom och då han en dag fick veta att ett fartyg skulle avgå till Australien på forskningsresa. beslöt
han rnedfölja detta i hopp om att härigenom kunna förtjäna en förmögenhetj

Afskedets stund kändes svar för Annie och ovissheten om den långväga expeditionen oroade
henne ännu mera. Sol-gsen stod hon vid stranden så länge en skymt av de vita seglen kunde
skönjas. I drömmen säg hon ofta hur ett skepp strandade på en öde ö, föga anande att de syner
hon såg voro verkliga, och ständigt väntade hon Enoch äter.

Sedan Enoch rest började Filip åter söka närma sig Annie och de träffades ofta vid stranden
där Annie med sina två barn sorgsen såg ut över havet sökande det skepp Enoch följt med och
ständigt väntande hans återkomst.

Många år ha gått dä Annie för sina barns skull samtycker till ett giftermål med Filip.

Så gick äter några år och Annie kände sig lycklig, men hon sörjde alltjämt sin Enoch. Dä
närmade sig en dag ett skepp den öde ön varest Enoch med sina kamrater för så många är sedan
grundstött och varest han nu var den ende överlevande. Enoch fick följa med hem, men dyster
till mods säg han ofta. i syner huru Annie i fattigdom ännu sörjde honom.

Hemmkommen sökte han rätt pä sitt forna hem men fann detta upptaget av en gammal
späkvinna, som berättade en underlig historia för honom huru allt vad han förr egt nu tillörde en
annan.

Enoch styrde nu sina steg till Filips bostad. Genom fönstret säg han här, -huru Annie sorg-
sen satt och drömde medan Filip läste högt för hennes båda nu vuxna barn.

"Allsmäktng Gud", bad han, "giv mig kraft att aldrig lata henne veta att jag lever" ropade
han och sprang därifrån. Sjuk och utmattad fick han vila hos en gammal ensam kvinna, men i
feberfantasier säg Enoch ännu en gäng ett segel närma sig och ropade gladt: "Ett segel ett segel,
jag är frälst", varefter han utandades sin siste. suck.

3. BILDER från MALMÖ.
4.. RoBiNETTs AUToMoBIL.

OBSJ Barn under l5 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då. de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

 

Entré 25 Öfe, Barn l5 Öre- Engelholm: Typognälke Anita-att, 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain