#5266: Scala

...p-i

I
l
II
I!
Im
ll
II
nu
:I
nu

l
n l
ll I
ll I
n
I:
mm
I!
nu
ul
nu
as I:
ö "
IPS l
m:
u
im
nu
m
ua
en "
um . n
rss l
nu l
:M m

.-

 

 

 

 

 

 

FOLKETS HUS

Lördagen d. 13   6-40
Söndagen lcl.. lll Jen. Li. 440

i. Veckans händelser.-

Nytt fràn alla land.

 

Legend ur sagocykeln om riddaren av runda. bordet år 516 e. Kristus.

Tristan och Isolde, denna. medeltidslegend som givit upphof till poenier och ro-
nnner på Så många olika språk, är historien om den föräldralösev Riddar Tristan,
som borttores av Ysjörövare, men ätertöres av sin farbror Marke, konung av Cornvall,
och den blonda Isolde. . .

Konung lleirke ger efter för sin omgivning-s uppmaningar och samtycker till
att glita sig med den sköna Isolde. Ätföld Liv sin fax-oriislalv Rosen avreser Tristan
för attså konungens vägnar ledsaga henne till hovet.

Sänder-budet. förälskar sig i den blivande drottningen och är nära. att dödas av
den xewundsjnke slaven. Lyckligtvis törvandlnde fen Morgz-ne den giftdryck, som slav-
en slår i åt hainmn, till en kärleksdryck och de bägge unna. ialla i varandras nrniar.
Från detta ögonblick tatt-iii de ömsesidig kärlek till varandra samt dölj-Cl  i skogen
Morois. varest de föra. ett obundet och lyckligt liv.

De båda älskande törrådas av Rosen och överraskas av konungen. Denne kän-
ner medlidande med deras ungdom och benädar dem. Men de båda unga förskyäc-
kes över den passion de ej kunna frigöra sig ifrån och söka döden.

 

  

3. .lätt kavalleri i Förenta gialerna.

Denna högst intressanta bild visar oss Amerikas förenade staters kavalleris
konststycken, I Å

Ryttarna visa. sin rid-konst på osadlade hästar, ja, t. o. m. på två och tre
hästar, hopp, ritt baklänges och stående på huvudet7 kosackritt, varvid sadel och stig-
bygel äro vända bakfram och annat underbart i ridkonsten. Ej minst beundransvftrt
är galoppering i grupp, varvid små pappersbitar upptag-as från marken. Så kommer
höjdhopp och sexhopp. Slutscenen viser en underbar bild: Fantasiritt kring fanbärare
och kommendant, cirkelritt, kvadratritt och korsritt m. m.

lf. fjänslefolkel- har främmande.

Stormande skrattsuocés.

Vilken överraskning väntar icke herr och fru Plommonkvist, när de återkommit
från en i övrigt ganska. misslyckad resa. De få till sin harm konstatera, att möble-
manget till större delen bortflyttats eller sönderslagits under deres frånvaro av tjänar-
na i huset, som verkligen visa sig hava en alltför modern uppfattning om sina plikter
gent emot husbondefolket, - i

OBS! Barn under 15 år egaej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av. föräldrar eller målsmän.

 

Entré 25 öre, Barn 15 öre. engeimim Typognnan Ann-sit, 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain