#5264: Scala

"ö FOLKETS HUS i

Lördagen ol. l7 Febr. kl. 6-l0 e. m.
Söndag 4-5, 7-lO e. m.

1- SQ m "man  
2. Litteraturens gift. f

Konstfilm. i 3 akter.

Omgivna av lät . blå rökmoln f I . - I
begiiprrairfner m , i   i . . . - "

I Paul Merker vander sitt ansikte mot förlaggaren Lachman och mottager leende en bankan-
visning, som denne räcker honom "Tjugotusen", säger förläggaren, "det är en storartad summa för
en bok". Er bok, "Kärlekens Evangeliumk gär ut i en upplaga av 150,000 ex. Det är inte alla böc-
ker, som giva sina författare ett sådant honorar, men "Kärlekens evangeliuin" har riktigt slagit an.
Läst med begär och intresse har den gått åt lika fort som jag hunnit trycka den. Men det har
också varit ett tacksamt ämne, att få veta vad kärlek betyder och vad den kan skänka. Jag för-
säkrar Er att folket varit såsom galna i den boken"

n En gråblåJ himmel sänkte sig över jorden när Paul Merker steg in isin vagn för att fara hem.
-Overallt tydde den spirande grönskan på. den annalkande våren. men Paul Merker kände ett styng
i sitt hjärta, där han satt och säg ut genom vagnefönstret: Krampaktigt kramade han i fic-
kan cheoken pä 20,000 franc, tankfull, men knappt glad. Fåglarna sjöngo sina vårsänger, men
Merkers :tankar kretsade kring hans egen dotter. Tänk om hon skulle fä tag i HKärlekens evange-
liuinM och i barnslig tillit till sin Iar försöka gå de vägar som däri antyddes. r

För Merker stod .tankarna ett ögonblick stilla. Han såg blott en läng rad av män, med 
gonen fyllda av tårar och harm M kvinnor, som gingo frän sina hem - unga flickor, som rusade
av bokens hjältinnas bedrift kastade sig såsom lekbollar i nöd och elände, enär de trodde att bo-
kens ideal .även var deras.. "

Da stannade vagnen med en kort ryck och Paul Merker steg ur. När han kommit in och
säg sin ringa dotters strålande bruna ögon och omfamnades av sin hustru försvann plötsligt den
"beklänining som hittils oroat honom och Paul Merker kände sig äter som den prisade skriftställa-
ren, vars arbeten uppvägas med guld.

Med nytt mod förde han åter pennan för att med ett nytt verk snart åter försätta mänsk-
ligheten i förvåning, spänning fröjd, och lidande. r

mil-mm

Vid fönstret i en liten vindsvàning stod en kvinna. Det gråsprängda håret röjde en svinnande
ungdom, men ansiktet har ännu ungdomligtrundade drag. Man kunde tydligt se att bekymren för
existensen satt sina märken i det enkla hemmet. Nu kom hennes dotter, den vackra Kitty, hem.

Kitty gick i seminariet för att utbilda sig till lärarinna. Hon var sin mors enda glädje och
för henne strävade modern gladt. Hon skulle nu Asnart taga sin examen. Men modern märkte
snart nog att Kitty ej var densamma som förr, Hennes forskande blickar kunde dock ei utröna
vad det var, som kunde sä hava förändrat hennes kära Kitty. Hon hade ju på allt sätt varit om-
tänksam och vakat över att tidsandans gift ej skulle räcka dottern. Till och med hennes böcker
hade hon noga granskat. i

Blott en hade hon ej undersökt nämligen.

KARLEKENS EVANGELIUM, Roman av Paul Merluer. löOzde tusendet.

Dagen var till ända, men ännu satt Kitty uppe med denna bok i handen, hon kände med
bokens hjältinna, samt fattade dot beslut att leva såsom denna.

Nästa natt lämnade hon hemmet samt skref i hast några avskedsord till sin mor.

Hennes mor kunde ej sova lugnt denna natt utan steg upp för att trycka ännu en kyss pä
sin dotters kind, men döm om hennes förtvivlan då hon finner bädden tom och fär se brevet..

Hon förstår allt, när morgonen gryr gär hon till författaren och kastar boken för hans fötter.
Men det gav ingen tröst. Hemmet var ödelagt, Kittys liv förgiftar. Ingen tröst stod att finna.

Länge fär hon vänta, men sä en dag kommer Kitty blek och modfälld, trasig och hungrig
med sina kläder i ett tidningspapper. Modern kunde ej banne sin dotter, ty, man hadeju givit lien,-
ne gift, utan var glad att hon fått henne äter. o

Medan hon på husmoderligt vis slätade ut tidningspapperet, som Kitty hade. om paketet föll
hennes ögon pä en notis. i" - f i

aDetskall säkert intressera vara läsare att Herr Paul Merker blivit föreslagen till erhållande
av årets stora medalj för konst och litteratur. Man är övertygad i de litterära kretsarne att för-
fattaren till uKärlekens evangeliunrl har de största utsikterna att erhålla detta storartade pris som
årligen utdelas av litterära sällskapet. l

Ett svagt, vemodigt leende krusade hennes läppar, medan hon tänkte att den boken i stället
bort heta "Litteraturens gift".

s. Strand och badliv vid Swinemiinäe.
4. .Hennes första kärlek. Eustspel iL zs avd.
s. Den docka1 Käringön som hustruns hiälperimae.

OBS-.i Barn under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

 
    

 

 

  

v

 

Entré 25 Öfe, Barn 15 Öre. Engelholm: Typogratiaka An-stalt, 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain