#5262: Scala

FOLKETS HUS

Lördag 6-10 och .-
Söndagen d. 17 Mars. kl. 5-10 e. m.

1. [le kvinliga klädedrälterna från är 435 l. K. lill år 1911.

Vacker kolorerad bild.

v2. Världens största Boklryckeri.

Intressant industribild.

En generell vy av tryckeriet.

Papperet levereras och införes i tryckpressarna.

Hopvikningen.

. De olika ark som tillsammans skola utgöra boken hopföres fullkom-
ligt automatiskt.

Hopfästandet.

Boken tillskäres.

Bokens rygg göres stadigare med tillhjälp av syndetikon och klot.
Omslaget.

Titeln framställes i förgyllda bokstäver.

Boken inpassas i omslaget.

Inpackning och expedition. -

ewwe

rowmsew

I-si-s

h

Amerikansk konslfilm! Stort gripande skådespel!

.3. Den dödes ära.

Hugo har bestämt sig för att resa från hemmet, enär hans broder Henry har gift sig med
Helene, - den kvinna, som Hugo lalltid svärmat för och i sine drömmar föreställt sig skulle bliva.
hans hustru. Med ett brustet hjärta drager han ut i vida världen, där han vill försöka att förtjä-
na till livets uppehålla, sä att han kan betala de prioriteter, som vila på. hans barndomshem. Hu-
gos moder bliver i allra högsta grad förtvivlad över hans bortresa. Modern, som nu nästan är blind,
bliver mer och mer olycklig, ände. tills Hugos broder Henry en dag beslutar sig för att draga bort
för att uppsöka Hugo. r h

Dä Henry således pä sin resa drager igenom västerns stora skogar, bliver diligensen, på. vil-
ken han befinner sig, överfallen av diligensrövare. Henry skjuter pä rövaren och särar honom och
uppdagar till sin stora förtvivlan, att rövaren är hans broder Hugo. Hugo har blivit diligensrövare,
och bringar rädsla och död omkring sig, varför där är utsatt ett pris pà hans huvud på. 1,000 dollars.

För att frälsa sin broder föreslår Henry, att han vill träda iHugos ställe. Hugo skall så ha-
va. den utsatta belöningen-på 1,000 dollars och resa hem till sin gamla moder och med ett godt
uppförande försona. sitt tidigare livs synder. Men Hugo vill icke mottaga denna uppoffran från sin
brodern sida och utandas sin sista suck i närvaro av scheriifen, som utbetalar 1,000 dollars till Henry.

Rättvisa1 har således blivit skedd. Henry vänder tillbaka till sin moder, och för att spara
henne för alltför överväldigande själsliga lidanden, utgiver han sig för att vara. brodern Hugo.

4. Buffalo Bill eller in-spirationens makt.

Svenskt lnstspel. Inspelad å egen atelier.

5. Finskt vinterlandskap. Naturscenerier.

6. Regementshästen.

Stormande skrattsucces.

En del tacksamma borgare i Perköping förära borgmästaren vid hans ju-
bileum en utrangerad regementshäst. Denne vållar borgmästaren många be-
kymmer. Då hästen hör trumpetsignalen från det regemente, vartill han förut
hört, kastar han av borgmästaren och efter många svårigheter lyckas det ho-
nom till sist att sluta sig till sitt gamla regemente.

OBSJ Barn under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

 

Entré 25 Öre, Barn 15 Öre. Engelholm: Typografielm Anetalt, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain