#5261: Scala

f , FOLKETS HUS

Lördagen d. 10 Febr. kl. 6-10 e. m.
Söndag 5-10 e. m.

i. ksisTALL-PALATseT.

Detta stora vackra palats, uteslutande byggt av glas och järn som förva-
ringsplats för konstverk, är ett i London mycket besökt ställe; stora skaror be-
ge sig om söndagarna dit och staten gör allt för att göra denna nationella bygg-
nad så-tilldragande som möjligt.

2. Troiast .som fiskare.

Intressant och väl inspelad komedi.

Änkeiru Gordon och hennes Maud iöretaga en utiiykt. - lVlin docka
drunknar. -Troiast i verksamhet. -e Rädda . - Efter frukosten. - Amor har
icke spiilt tiden. - En. blomsterkorg. - På tu man hand. - Lika barn leka
bäst. .

3. Systems hemlighet.

Skådespel i 25 avdelningar.

1I Far och dot-ter. 14. Doktorinnan Betty vägrar giva
2. En uppskakande nyhet. upplysningar.

3. En ovärdig sou. 15. Ett hotfullt moln stiger upp vid
4. Bortjagad från hemmet. horisonten. I e

5. Den unge läkaren. 16.1 ÅtskildaL

6. Två unga hiärtän. 17. Ett år senare.

7. Eiter vigseln. 18. På New-Yorks hospital..

8. Ett lyckligt hem. JC). Två män mötas,

fi. Ett sinkbesök kallar. . 20, Dödslägret,

10. Tiuitreii. n I 21. Dunklet viker.

ll. N ad skuggan tande. 22. En döendes bekännelse.

1:3. syskonen Hin-HS. 23. Åter i det gamla hemmet.

13. Onda tungor. 24. En ung moder.

25. Makarnes återiörening.

4.. AsizATi-i. kninrerant drama. so avd.

Det romerska folket hade beslutat sig för att förklara Kartago krig och

iörbittrad var den kamp som utkärnpades mellan de bägge makterna.

Under tiden församlar sig prästerna i krigsguden Eschrnounns tempel i Kartago för att anro-
pa honom om seger för sitt folk. Med andlös spänning lyssnar folket till prästernas ord. som för-
kunna gudens vilja". Oraklet förklarar, att segern skall bliva Kartagos Om jungfrun Arizath, Tanits
prästinna, kan erhålla den inänsten som barbaranföraren Gersaken som talisIn-an bär i sitt pann-
band. I

Böntallande anropa folkniassan om hennes hjälp7 vilken hon till sist lovar dem. Hon avlägs-
nar sig sedan för att förbereda. sig till sitt värv. Efter det hon skriftligen förkunnat Gersaken
sitt förestående besök, låter hon smycke. sig av sina slavinnor. Hon låter smörja sitt här i kostba-
ra oljor, bestryka sina naglar med henna och tvätta sina händer i rosenparfym. Ett dindem sättas
pä hennes huvud och en purpurrnantel läggas kring hennes axlar. Därefter begiver hon sig följd
av de andra prästinnorna samt sina slavinnor till Gersaken.

Denne, vilken redan väntat henne, blir alldeles bländad av hennes skönhet, då hon hög och
stolt träder in till honom. Hans hjärta slår vildt och innan Arizath hunnit framföra anledningen
till sitt besök, dräger han en ring av sitt finger och sätter den på hennes som ett bevis pä deras
förlovning. Arizath som kommer ihåg sitt ärende meddelar Gersaker, att hon önskar få. den mån-
sten, som han bär på sin panna Pä detta svarar han, att hon skall få den, ty hans kärlek kan ej
vägra henne något, men hon mäste vänta tills i morgon. Efter slaget skall den tillhöra henne.
Prästinnan tager farväl av honom. På hemvägen möter hon en rik, ung kartager som iflera mä-
nader sökt närma  henne och då nu tillfälle gives bekänner han sin kärlek. HFör sent", syarar
Arizath, "jag är redan för-loved. Här ser du den ring som Gersaken givit mig". Hatqu beslutar
den unge mannen att hämmas på den gynnade rivalen. Hans hämnd misslyckas dock.

Arizath har hållit sitt lötte. Månstenen har bringat Kartago seger men också Arizath, Tanits
prästinna, bring-ar den lycka.

s. sanyias nsnnr en frinfuut nns. kemisk.

OBS! Barn, under 15 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m.,. utom i de
fall då ole äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

 

Entré 25 Öre, Barn l5 Öre. Engelholm: Typegrawäekn Annell-t, 19l1.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain