#5259: Scala

QHGEURIGHQUHM
IIKHHSEIIIIHEH

 

Eiföfäviwäul!

v;

B
ä!
B
IS
E
få
i!
53.
(få
PE
E!

  

 

28
935
EB
få!!
Nåt!
EEG
Bil
Iiä
25
535
I!!

 

 

 

 

 

 

slitna-r- EIEEEEH a :tunn
IIIIIIIIHIHI- SEIDIIII-III HIBS-IIIIIEE

 

FOLKETS HUS

Lördag 6-40 e. m.
Måndagen d. e April in, 5-1o e. m.

i.  intressant .äktebatbild

 iåärlelrsbrevet.  Edisen film..

Negern Jasper var kontorsvaktmästare. En dag bad han sin principal hjälpa

." sig skriva ett brev till sin fästmö, då han ej kunde varken läsa eller skriva. Herr

Brock villfor gärna denna begäran, men medan han höll på på. med brevet-blev hanl
avbruten av en person, som kom i affärsärende och gick med honom in på sitt pri-
vatkontor. -

Under tiden kom fru Brooks in och satte sig i väntan på mannen vid dennes
pulpet. Naturligtvis hck hon snart syn det halvt skrivna kärleksbrevet. Då blev hon
hedrövad och därpå. några avskedsord till siny som hon för-menade, otrogne make.
Brevet lämnade hon till kontorspojken och lämnade därpå kontoret. Dä Brooks strax
därefter kommer inspäkontoret och ville fortsätta det påbörjade brevet lämnade kon-
torspojken honom det brev han fått av frun. Med förvåning läste han hennes avsked
ocfi visste icke vad han skulle tänka därom, men fattade sig snart och rusade iväg
ut på gatan där han snart hann hustrun och försökte förklara sammanhanget för hen-
ne och fick henne att följa med upp på kontoret. Här sökte han nu ytterligare för-
klara saken och när så äntligen Jasper korn och frågade efter brevet och och visade
dem Lulus porträtt, blev allt åter godt. i

Til! Elli intill;  denna

GKIPA NDE DRA 1V1A.

Den första scenen av denna film visar oss en ung flickas i New-York, kamp att erhålla. en
plats för att därmed tjäna sitt livsuppehälle. Man ser att det är mycket svårt för henne och hon
stär snart vid randen av förtvivlan. Hon går, då hon en dag är ute för att söka något arbete men
gått förgäves, in i en park sätter sig på en bänk och tänker över sin tröstlösa belägenhet. Under
det hon sitter här kommer en gammal herre, som tydligen är en resande, in och slår sig trött ner
på bänken bredvid henne, Då. han skulle draga upp sin näsduk föll en välfylld plånbok till marken.
Flickan märkte det, böjde sig ner och tog upp den samt räckte den därefter till den gamle herrn,
sedan hon övertygat sig om dess innehåll.

s i Under det hon nu äter försjunker i sina tankar, försöker den gamle herrn förgäves att inle-
da ett samtal med henne. Då hon till slut vaknar upp ur sin dröm, märker hon att den. gamle
herrn har lsjunkit tillsammans mot bänkens ryggstöd. Hon springer upp och vill hjälpa honom men
erhåller intet ord till svar. Hon ropar då på. hjälp och nägra förbigäencle personer hämta en polis,
vilken undersöker mannen och konstaterar att han ännu lever. Polisbetjänten frågar flickan om
det är hennes fader. Dä-hon ser den hjälplöse gamle herrn ligga framför sig och vet att han be-
sitter medel att bestrida utgifterna för både sig och henne, så säger hon att hon är den gamlas dotter.

Bilden slutar med en lycklig trio och utsikt till lyckliga kommande dagar.

EXPRESSNYHET

:Nim-Yen..

En liten förtjusande historia av Michel Carré. Man kan nästan tycka sig förflyt-
tad till Vatteaus eller Lanckrets drömlandskap med dess pudrade markiser och bedå-
rande markisinnor. Den förtjusande idyll, som har sin upprinnelse i hertigen-målaren
Malvoisys atelier, där denne blir käri den vackra modell, vars drag han i miniatyr fäst
på duken, grumlas snart genom en rivals uppträdande. Och en duell blir den nöd-
vändiga följden. Men duellen har knappt hunnit börja förrän den vackra älskarinnan
anländer i sin bärstol och kastar sig i vännens armar och en lätt skråma blir den obe-
hagliga följden av detta lilla avbrott i de älskandes kärlekssaga.

5. Fa spade-st förälskad.

4. KOMEDI.

   

KOMISK.

088.! Barn under l5 år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
. -fall då de äro ätföljda av föräldrar eller målsmän.
I

Entré 25 öre, Barn 15 öre.

 

Engelholm: Typograäska Ana-talt, 192-2.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain