#5258: Scala

FOLKETS HUS

Lördag Gav-iQ e. m.
Söndagen d. låt April kl. 6-10 e. rn.

i. Tvenne smekmänader.

Amerikanskt lustspel.

Jack och Gladys skiljas några dagar efter bröllopet på grund av ett missförstånd.
Båda ångra snart därefter, att de låtit lyckan försvinna så fort, ty skilsmässan har ej
förminskat kärleken. I

Genom en slump träffa de varandra hos gemensamma vänner i det rum, där de
först blivit förälskadei varandra. Minnet går dem så djupt till hjärtat, att de hädan-
efter alltid vilja leva tillsammans, och få sålunda uppleva en ny smekmånad.

2.Bröderna Roll.
3. Kam pen för V"bf-ro

Den första händelsen försiggàr i Comero & Mathisonis kontor och framställer för oss Louis
Mitchells avskedande. Han är icke oduglig i tjänsten utan affärens omkostnader mäste inskränkas.
Mitchell strider härdt för sin plats, han är nämligen redan gift., men förgäves. Mitchell mäste nu
gå hem och meddela hennaatt de nu ej hava något att leva av. Hon blir dock icke nedtryckt
därför utan omtalar för honom att hon har en plats för honom vid ett större affärsföretag. I tid-
ningen står nämligen en annons om ett stort engelskt syndikat, som ämnar återupptaga arbetet i
en guldgruva. Kostnaderna belöpa sig på något över 3 millioner och hon vill att hennes man skali
försöka få den direktörsplats som där är ledig. Mitchell vill först inte gå in därpå, men till slut
ger han med sig, dä hans frn omtalar för honom, att hon har lite pengar kvar på banken och vill
giva honom dem. Det fordras nämligen garanti. Dock har hans fru blott 1000 dollar och firman
fordrar en summa pä 3 ä 4000 dollar. Mitchell beslutar dock att göra sitt bästa, och strider han
om platsen med sina niedsökande. Naturligtvis har firman ingenting att förlora, vi se honom be-
giva sig till banken för att uttaga de sista pängarna, varest han beger sig till hamnen, för att an-
träda sin resa med den store ångaren. I London finner han det amerikanska företaget helt annat
än han hade tänkt sig, han har en hård kamp att utstå med föreståndaren för den amerikanske
affären, vilken sammansvurit sig med den förut anställde för att lägga hinder i vägen för honom.
Men ännu värre blir det, då han infinner sig hos det stora syndikatets generaldirektör, varest han
erfar att villkoren äro så svära, att det skulle räcka 3 veckor för att gå igenom dem och han
har blott blott 5 dagar kvar för att avsluta det oerhörda arbetet. Han stänger in sig i sittI hotell-
ruin och utan sömn och knappt något att äta arbetar han nu 5 dagar och nätter med att gå. igenom
arbetet och avslutar det i sista ögonblicket.

Föreständaren, som känner Mitchell uppmanar den förut anställde att ställa fram klockan
sä att när vår uttröttade vän infinner sig ä kontoret han får veta att han .kommit ö minuter för
sent. Han tappar i förskräckelse papperet, springpojken tager upp det och stoppar sedan det i sin
ficka. Vi befinna oss åter i New-York varest den lilla frun nu ensam väntar pä honom och varest
den unge mannen .just nu kommer hem utan att hava bekommit platsen. Naturligtvis är hon tap-
per och försöker trösta honom då plötsligt ett telegram kommer som gör den unge mannen all-
deles yr av fröjd. Den firma han förut hade anställning hos hade erhållit anbudet och utnämner
honom nu till generaldirektör för detsamma med hög lön,

4. llalvagnerdalen. 5. Bilias liv.

6. Den aflorutna sabeln. Kemisk bild.

Fritz Bumker, löjtnantens son, erhöll en dag av sin pappa uppdraget hvässa
hans sabel. Fritz gjorde verkligen sitt bästa, men trots övermänskliga ansträngning-
ar blev den ej vass, varemot han råkade bryta spetsen. Medan han stod och funde-
rade på. huru Dhan skulle bära sig ät för att få spets på den igen, fick han syn på -en
skärslipare. A, den mannen torde bestämt kunna avhjälpa felet, tänkte han, och med
sabeln i hand rusade han ned för trapporna. Alla som han mötte vände med blixtens
hastighet och flydde av alla krafter, då. de trodde att de här hade med en vansinnig
att göra. Utför trappor över lådor och korgar, genom trädgårdar och över torg bär
det iväg med en svindlande fart, och vår Fritz kom efter allt vad tyglarna höllo.
För Fritz var den tanken fjärran att göra ens så mycket som en katt för när, och
ändtligen nådde han det ställe, varest skärslipären stod, och räckte fram sin sabel för
att få den slipad.

Hela hopen av förskäckta flyende människor stannade, skamsna över att så där
utan ringaste anledning hava visat sin feghet.

   

OBSJ Barn under lö år ega ej tillträde efter kl. 8 e. m., utom i de
fall då de äro åtföljda av föräldrar eller målsmän.

 

Entré 25 Öfe, Barn 15 Öre. - Engelholm! Typewsåskn Anatalt, 1912.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain