#5256: Stora Biografteatern

Stra Biograf-Teatern.

Fredag och Lördag från kl. 6-10. Söndag från 4-10 e. m.

 

i

l.

 

 

Pathes Journal. -

De senaste världsnyheterna i lefvande bilder.

1. Turk-italienska kriget.
Nya befästningsarbeten resas af
italienarna efter striden den 21)
November.
Kejsarens besök iSchlesien.
Parisermoder.
Den årliga fotbollsmatchen för ntu
tagning af det bästa franska la-
t wetl,har utkämpats iParc des
rinces den 1181 dec. 1911 inär-
hete naf Pous.
Stormen drifver ångaren wGragos-m

2.J

2.

:BW

 

valda mot kusten vid Drungeness
där den strandar.

Från Rio de Janeiro. Trupperna
defilera inför presidenten. Mar-
skalk Hermes de Fionseca, i an-
ledning af republikens -årsfest
Dlrifna af stormen. söka sig fisk-
måsarna skydd på kajerna iHamY
burg.

Turkiska krigsfångar.

Det nya parlamentet för Elsass-

.0:e

 

Lothringen öppnas inärvaro ai

Historien om en ros.

kejserliga guvernören,
Wedel.
0. Rio de Janeiro. Ministern af Ar-
gentina emottages ombord  ett
krigsfartyg.
Khediven och hlans äldste son
uppvaktas af stadens notabilitcter
:åtföljda af Lord Kitchener och
ministrarna. - -
12. Kung Georg med svit lämnar än-
gar-en Mahronesa efter besök hos
kediven.

general

1

111.

i

Skådespel af de Morlhon, speladt af Herr Mauprés ooh Fröken Bovy

A Detta fina och förtjusande stycke
spelas med känsla och urskiljning af
ofvannämnd-a artister. --

En ung fru, Gilberte, finner i sin
mans, "Claude de Mauprés bibliotek
en ask innehållande en mellan några
papper omsorgsfullt torkad ros. På
ett af papperen läser hon följande
med sin mans stil skrifna ord: .sl-le-
la min lyckas.

Den unga kvinnan- tror sig-ha en-1

rival ,och Claude finner henne af-
svimmad, Återkommen till sans om.-
talar hon orsaken till sin förtviflan.

3.

vid Comedi Franoaise.

Men Claude återuppväcker ett ömt
minne. Innan kde förlofvade sig till-
bringade de sommaren i Dinard. En
dag då de i hvarandras sällskap gin-
go till ett tennisparti, mötte de len
liten blomsterförsäljerska som upp-
väckte deras medömkan. Den förm
äldralösa flickan omtalar, att hon har
en liten bror att försörja och att de
leiva istort armod.

De - l-edsfawav barnet till. V.dess- eländii.
ga boning och deras lustfärd förvand-
la still ett barmhärtighetsvlerk.

 

 

För att visa sina välgörare sin tack-
samhet gifver den lilla blomsterflic-
kan Gilberte sin vackraste ros.

Efter detta besök afstå: Claude och

iG-ilberte från Tennispartiet och åter-

vända hem. Rörelsen framkallar be-
kännelsen om deras kärlek. Gilbert-e
tappar sin ros, hvilken Claude tar
upp. Diet är denna ros, som Jilberte
nu rfunnit förvarad såsom en relik i

mel-lan deÅ 1.gailnad-e, papper-en.-  Å .

lig och lugnad skrifver hon1 nu isin
tur: wHela vlåär lyckas.

p

Max på bättringsvägen.

Spelad af Max Lindel- i hans hem

Publiken .återser säkerligen med
nöje sin gunstling, Max Linder, hvil-
ken nyligen genomgått en lång sjuk-
dom. Den sympatiske och lysande
skådespelaren har för att lugna alla

4. " Den

E11 ung hustru lockas af teaterlifvel
och iöfverger sin man samt följer sin
nya kallelse, medtagande sin lilla dotter
Ellen.

Hon gör stor succés och låter lsig
berusas af de många applåder och blom-Å
mor man slösar på henne. Men berus-
ningen följes af ett grymt uppvnknande;
hon förlorar helt hastigt sin röst loch

5.

Fru Moche älskar sin herre och man,
hvilket föga behagar denne. Herr MoA
che har fattat en lidelsefull kärlek till
en. något gglad flicka. Fru Moche har lyc-

kats få. tag i brefvet, som bestämmer gör en förskräcklig omväg och kör emot

sina vänner llåttit kinematografera sig IKastor, men värjande sig mot. sin
i sin familj, där vi nu se honom så- lilla häst Kiss, skälmaktiga förtroI
som konvalescent, omgifven af sina ligheter. I denna roande scen .åter-
föräldrars. och sin unga förtjusande finna vi som vanligt vår medarbeta- I
systers tillgifvenhet, sin trogna hund, res fria och parisiska-lynne.

lilla danserskan.

Skådespel-

en- -l-äkareundersökning ger vid handen,llen låter emellertid borgmästaren höra
att hon aldrig kan återfå den. v Den hennes tanke om en förordning, som
förr så lysande1 stjärnan är hänvisad hindrar en liten flicka att försörja sin1
till fattigdom och glömska. sjuk amamma. Rörd af hennes böner
Lilla Ellen vill nu arbeta för sin förtvif- beger sig borgmästaren till sångerskan
lad emamma och öfvertalar teaterdirek-ockh igenkänner i denna sin förra hu-
tören att engagera henne såsom öansös. stru, hvarefter de bägge makarne för-
Olyckligtvis tillåta ej myndigheterna, att sonas.
så små barn uppträda på: scenen. yElw

Fru Moche är svartsjuk.

Komlsk scen. 1

mans 1arm. Ursinnig klättrar hon upp En explosion! Allt flyger i luften! Fru
i kautomobilen och slår sig ned där. Moche är oskadad och placerar sin man,
Moche är alldeles utom sig och beslu-i-l som liknar en trasa, i åkdonet, hvilket
tar att befria fsi gfrån henne. Han hon Iför. f

Alla dessa häftiga utbrott sluta docll:

ett möte, och klänger sig fast vid sin alla hinder hans folköga kan upptäcka. med försoning.

 

Obs-.l Barn äga tillträde.

 

 

i Biljettpriser:

Äldre; esta plats 35 öre, zei-a plats-25 öre-
Bvarn: 25 15

- H H I, I H H

Engelhglfrnflål ITEn g. Tidn,

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain