#5254: Stora Biografteatern

Stora Biograf-Teatern.

 

n

 

 Lindas från kl, 71-19, Söndag från 5-10 e- m-

l.

Parisermoder. Frun skall gå ut.

 

., w w m

ÅCannes.

Under loppet af ett för- Moskva.

Veckans nyheter.

Mottagande af represen-

Paris. General Langlois, utmlärkt sök med Hydro-Acnoplan faller den tanterna för Paris stadsfullmäktige.

militär, skriftställare, medlem af fran-
ska akademi-en och senator, joidfiä-
stes .
Paris. Uppvisning med vakthund ir
Karnevalen iNizza. Bl-omstsrkrig
till sjös på Ville Franches redd.

Wilagraph.

amerikanske aviatören Robinson i
hfafvlet.
Moskva. Tatilng med m-otorslådar

Moskva-St. Petersburg. En Dux
maskin.
Berlin. Fiske på isen.

Amerikansk scenisk konst.

Kobaggre (Kaukasus).
mentets fest.
London.

Fjlälllrege-

Parlamentets öppnande.

Wilagraph.

2. Hur en svartsjuk hustru hotas.

Det mest roande lustspel som utkommit denna säsong.

Herr Brown med fru sitta vid fru-
kostbordet läsande tidningen då nn
Browns ögon falla på följande an-
nons:

Ung vacker flicka söker plats som
kohtorist, svar till aLillyw.

Som herr Brown just nu behöfvcr
en kontorist beslutar han sig för att
svara på annonsen.

Dagen dlåtrpå befinner Lilly sig re-
dfan på sin nya plats. Hr Browns
hustru ringer till kontoret och får då
höraI en ung dams röst i telefonen
genast vaknar svartsjukan inom lien-
ne, hon rusar då ötgonbllickligen till
kontoret. Hon förbjuder nu sin man
att ha den vackra Lilly på kontoret

,,   .    
och denne "blir rasande hläröfver samt t-oret och miner - a till :in stora glad-

meddelar sin "hustrus beslut. Lilly
uttänker nu en plan att hedra fru
Brown. Nåtsa morgon kunna vi o-
möjligt känna igen den vackra Liily

i den landtliga oskuld som infinner
sig på kontoret. -

i Flör att förvissa sig om att man-
nen jafskodat sin kontorist infinner sig
fru Br-ownvlàifven idag på kontoret,
men blir läln-då ej nöjd, utan befaller
sin man att .äfven afskedfa denna.
Lilly får iännu en ny plan som hon
säkert tror skall lyckas. Hon öfver-
talar sin bror att få låna hans kläder
för .att klåda sig till man. På väg till
kontoret beslutar Lilly att spela fru
Brown ett litet spratt, hon går in i
en blomsterliandel och "sönder hem
till fru Brown en bukett blommor åt-
följua af en biljett. Sin vana trogen

je en ung man i stället för den kvin-
liga kontoristen.

Herr Brown tycker sig finna sin
hustru litet miärkvärdig och 41börjar

 

 

betrakta henne och får då se den sto-
ra blombukettcn på hennes bröst
samt frågar var hon fått den. Frun
har svårt att svara därpå; hr Brown
blir rasande och till råga på allt fin-
ner han ett visitkort i fruns para-
soll; han ybiörjar nu förebrå henne
för att hon tar-emot blommor af fnåim-
mande herrar, men samtidig-t får herr
Brown se Lilly vinkar bakom deras
rygg och .anar då att det .är Hennes
upptåg.

Herr Brown-beslutar nu att visa
hvem som är herre i sitt hus; han
utvisar nu sin hustru från kontoret
och tillsäger henne att när hon har

- tft-:1: - tjg-.J .sten-sn.. sta-:Li ;.= ...s-v: i..
hvilken kontorist ha vill och näst-t
morgon finna vi. Lilly i sin verkliga
skepnad åter på kontoret.

Fru Brown kommer Iäfven idag till
kontoret men "bllin ml med! stor mun-
terhlet utvisad .

n

Bilden :är inspelad af Vitagraphs förnämsta skådespelare.

3.

Vogeserna.

4. När till är slrsl är lll n närma.

En rörande bild från julens tid, manande oss litet hvar till ömmande för nöd-en.

 

Lilla Lotta och hennes fosterfader,res o-ock den go-dhjliirtade blagarfrun dörren. Hon skyndar att allarme-
hvilken får positivspelarc, höra ej till at" flickans armod, hon tager med sig ra brandkåren och lyckas det att :f-
dlem som .äro af lyckan särskildt gyn- Lotta och hennes fiostcrfar till sitt ter ett ihläfrdigt arbete rädda hagar-
nade. l regn och köld gå de frånlrem och. undfäignar dem med mat. frun. Denna anskaffar en läkare till
gård till gård men öfverallt med sam- En tid efteråt blir Lottas fosterfar Lottas tosterfar och lofvar att för
ma dåliga resultat, människorna öm- sjuk midt i natten, förtviflad skyn- fram-tiden sörja för denne. Julafton
ma ej ens för den lilla bleka, fry- dar det stackars barnet barnet ut iår inne. Hos blagarfrun strålar en
sanne flickan som med föl-skrämda natten för att försöka träffa någon gran och med tindrande ögon be-
ölgon her om en slant till mat. I en läkare. Då hon passerar bagarfruns traktar lilla "Lotta de julklappar hon
haglar-butik hvari botta inkommer rö- frem, ser hon att rök utti-.änger frun fått af den goda frun.

5. zigoto och faen kloke Hansa

Zito-go har tröttnat på hustruns r-e- Zigoto beger sig ut, men då hu- Hans fullföljer sitt uppdrag på ett
gcmente och beslutar om blott för strun ej vågar lämna honom för sig öfverdådigt sätt. Hindrande Zitogo
en kort tid, söka afskudda sig 1oket själf och ej kan i egen person följa både att dricka och .äta af den för-
ochl njuta den gyllene friheten. LfI-i- honom, sänder hon sin trogne hast, bjudna frukten, afslutande sitt vak-
karen orclinerar mycket vistelse i det wdlen kloke Hansa, att bevaka sina tareskap med att taga herr Zitogo
fria samt totalt förbud mot alkohol intressen. i kragen och köra hem honom från
och saltat, Zigotos .ålsklingsförtåi-ing. krogen. då tiden lär långt framskriden.

 

OhsJ Barn äga tillträde.

 

i Biljettpriser:

Äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn: i 25 15

Il Il i! lI U f

 

Engelholm 1912, Eng. Tidn. Tryckeri

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain