#5253: Stora Biografteatern

Stora Biograf-Teatern. M

Fredag och Lördag från kl. 6-10, Söndag från 4-10 e. m.

 

 

 

l. v Pathés Veckorevy.

Ile allra senaste världsnyheterna.

1. Dehli lndien. Läger anbringanär äger rum invid Paris tager Pelis- Hvalfångaren Deutschland anti-ädel
de i I"om-gifningarna af Dehli för att sier första priset. färden mot de södra hafven.
rymma de otaliga skaror af åskådare 5. De stora. kapplöpningarna vid 9. Dundee (Skottland). Strejkoro-
festerna ditlocka. Lägren .täcka en Windsor. --- Hinderlöpning. ligheter. --- Handgripligheter mot
areal af öfver tusen kvadratkilometer 6. Barcelona (Spanien). f Iaf- strejkhrytare.

2. Paris den 26 december 1011.vaktan på telegrammet från Madrid 10. jersey city (Amerika). jätte-
Simtäflan öfver Seinen. Täfiingarna med numren af de med vinst utfalina eldsvåda. -- En häftig eldsvåda har
om julptokalen 214 simmare deltaga-v. lotterna i Nationallotteriet. Högsteu förstört den förnämsta pappfabriken

3. Modet i Paris. Promenaddräk- vinsten är 6000 000 presetos. med närliggande hus; elden rasade
ter från firman Premet. 7. England. -w Öfversvämningen i ett helt dygn trotsande allt släck-

4. Paris. H yCykeltäflingar. - lWales. ningsarbc-te.
fot- -och cykyellöpningiar som hvarje l8. B-ucuos Aires Argentina. --

 

 

nya"1 - nytt:

AX2. Kampeniör det dagliga brödet.

Gripande drama.

De. kringirrande landsstrykarne, ta sätt få-flera slantar. Vi se här n-t- att bistå henne ge de en storartad 
som vandra dagar i ända utan att ve- gra fheltfsinå, som1 sköta en marionett- reställning. Behållningen häraf blir

ta hvad morgondagen bär i sitt skö- teater, andra sjunga och dansa. 1 riklig. Innan de goda barnen, hvil-
te ha att kämpa en hård och rastlös De lidande de. fått utstå ha utveck- ka äro alldeles förbi af trötthet, för- r
kamp för tillvaron. lat deras barmhärtiglhetskänsla. De tära sin torftigta måltid vframsäga de "

Barnen, hvilka redan från. sin spä- ha upptäckt en fattig djupt nödställl med barnslig gndfruktan: wFader vår,
(taste år vänjas vid arbete, åtfölja kvinna, hvilken tillika med sitt lilla som är ihirnlen, vårt dagliga bröd
dem, delade i grupper för att på det-.barn häller på att dö af hunger. För gif oss i dags.

Enastående attraktionsprogram.

i 3.1Fraiis a dragonregementen
passera en flod. i

En synnyerligen vacker och intressant bild, som åskådliggör, på hur
många olika sätt ryttare och hästar taga sig öfver en flod.

.-

4. "b En hemsk sjöresa.

Amerikanskt drama från hafvei.

Mary, dottern till en gammal ry, hvilken sin fästman, George, ove-
skeppsredare, .är .älskad af en af sin tande gått ombord för att förena sig Och1 för dem till hamnen, hvarestdcn
fars befälhafvare. Men denna här-med honom. Fartyget råkar ut för gamle skeppsredaren går af och an i
lek oroar skeppsredaren, och nan-s storm, blir skadat och fylles med vat- förtviflan. När han återser sin för
missnöje fförmärhtonom att vägra den ten. En del af besättningen flyr och död ansedda dotter, glömmer han sin
ungebfefälhlafvaren sin tillåtelse att George och Mary gå sin undergång ovilja octh låter de unga få hvar-
företagia en del tvungna reparationer till mötes på vraket. andra.

å det fartyg han för. Efter att ha tillbragt en ångestfull 1
Fartyget afseglar, medförande Nta-natt,- oblserveras de skeppsbrutna af j 1  i

ett skepp, som tager dem ombord

 

 

5. 0 Den spruckna vasen.

Lustspel.

Sönderslåendet af en vas medför re och detta misstag medför de mest het, upptäcker nu sin dotters närvaro
de mest oväntade följder. En ung häpnadsväckande äfventyr. Men allt hos viciomten. Men kärleken gör
man får hlärigenom tillfälle att bevisa ordnar sig till slut och fadern gär in människor förslagina, och! de älskan-
en ung dam en obetydlig tjänst och på att träffa den han så ifrigt sökt de lyckas erhålla den hetlefrade fa-
sedan knyta tömma band med hen-efter. När han kommer dit, märker derns välsignelse.
ne, men .äfven uppväcka en oreslon- han att han glömt sin portmonnä och En synnerligen vacker och intres-
lig faders vrede. Denne söker på den unge mannen, som förut bevisat sant bild, som åskådliggör, på hur
alla sätt få tag i den han tror vara dottern samma tjänst, betalar åkdo- många olika sätt ryttare och hästar
dotterns förförare. Hians ursinniga net. Fadern, som känner sig bun- taga sig öfver en flod.
sökande leder honom till en tandläka- den lvid -dentunge mjannen af tracks-.ini-

 

0hs.! Barn äga tillträde.

 Äldre: Alzsta plats  öre, zzdra plats 25 öre--

Barn: ,, ,, u "i u  u

 

Ehgeiaoim 1912, Eng. Tidsffymn.

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain