#5252: Stora Biografteatern

iograf-Teatern.

 

 

Fredag och Lördag från kl. 6-10, Söndag från 4-10V e. m.

A

l. Belgiskl inlanleri på lerrängrilll.

En synnerligen intressant militär-bild.

2. En varmhiärtatl skådespelerska.

Scen spelad af Mistinguett. i i

En ung- framstående skådespelerska Några dagar efter denna händelse vattnet, om ej skådespelerskan hört
tillbringar en tid vid Trou-sur-Mer, glår Lily utmed sina föräldrar för att hennes nödrop. .Denna kastar sig
och då. hon är barnkär, tilltalar hon fiska ochI jaga fiskmåsar. Under det modigt i vattnet och iåterför den lilla
en liten vacker-flicka, som leker med den lilla flickan söker efter räker. till hennes mor. Skådespelerskan har
5 sanden på stranden. Den lillas mor märker Jhon ej, att hafvet stiger och på ett ädelmodigt sätt hämnats för
skyndar vredgad fram och låter skå- skulle snart vara uppslukad af hög- det förakt man visat henne.
despelerskan örstå, att förnämt folk .
ej umgås med kommedianter.

3. Enulllvkl llll den s. k. Edmund Klamm.

Vi få här se en af de intressantaste klippa; Prebischtors storslagna arkad på botten af en ravin, dit man endast
trakterna i det Sachsiska Schweiz: hvilken reser sig bland klipporna;kan färdas ibåt; ravinens förnämsta
Lilla Vinterbergs imponerande basalt- Kamnitz pittoreska station, belägen station, Herrnskretschen; Lichten-

htains vackra vattenfall osv.

susàéspei af kuse."lir-ang:"

a GULDSLANTEN.

Uppträdande:

Hr DliquesneI " lGrefve de Lfannion.
Hr Landrin Apotekaren.
Fru Andrée Pascal Jeanne Morin.
Fru 1Pazza Montlouis Fru Morin.

m. fl. .

Grefve de Lannion, som förblifvit som ärlalldeles utom sig, flyr med genom tidningarne vetskap om den o.-v
änkling, har träffats af ett hårdt" slag medicinen. l-lon förföljes och f-öres lycka han ofrivilligt förorsakat. Han
genom sin Ifö-åriga dotters död. Ödet till polisvaktkontoret samt därefter blir smärtsamt berörd häraf och vili
för. i hans väg en fattig arbeterska, hem mellan tvänne poliskonstaplar, ty hjälpa den unga arbeterskan, som
.jeanne Morin, hvilken, då hon är all- man vill utröna huruvida hon ej är stolt tillbakavisar honom. Men hon
deles utblottad, tar emot hans allmosa medlem af ett falskmyntareband, hvil- tar emot den plats grefven, till minne
för att använda den till inköp af me- ket drifver sin verksamhet i detta af sin aflidna dotter, bjuder henne i
dikamenter åt sin mor, som har ltjart- kvarter. Den sjuka dörlaf förskräc- sitt hem,
lidande. l kelse, och jeanne står ensam 1utan

Men lödet är den unga flickan ogun- tillgångar.
stigt. Myntet är falskt och Jeanne, Emellertid får (Jrefve de l.annion

5. Little Moritz på sturvimtsjakt.

Kemisk seen af Machin.

Little Moritz, väpnad tända till tän- flämtande lägger den spänstige Nim-
derna, genomströfvar Afrika som rod geväret till axeln och1 träffar en tragiskt slut på hans skräfvel.
upptäcktsresande. Åtföljd af negrer, tam kanin. I Det återstår snart endast en kask
hvilka darra inför den hvite höfdin- För att likväl ha något byte med och några spillror af utrustningen,
gens mod, uppväcker han skogens sig hem, köper han ett helt menageri, men dessa intaga nu en framstående
vildaste djur och slutar med en ursin- tack vare hvilket han blir emottagen hedersplats i den lilla landsortssta-
ningslös flykt vid åsynen af den allra med stormande jubel. Under det vår dens museum.
minsta nos. Men tro ej, att vrår vän hjälte kommer sina åhörare att rysa
ämnar .återvända tomhändt, och helt vid berättelsen om sina bragder, rå-

kar en panter komma lös och gör ett

 

 

0bs.l Barn äa tillträd.

 

 

Biarn: n HA n I "s I! U

 Äldre: 1:sta plats 8255 öre, 2:dra plats 1:5 örte-P

 

engrernorm 1912, Eng. Tran. Try-ekevr:

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain