#5248: Stora Biografteatern

, r

 stora

 

 

iogra

 

 

 

Fredag .I och Lördag-fràn kl. 6-10, Söndag från 4-10 e. 

.L
2. - w .w Blilllitltäl:

Två bröder, Harry och Miguel Ko-
strier ha gemensamt gjort en tripp till
Monte1 Carlo tför att beskåda det
Ivärldsberyktade lspfelhelvetet. Harry,
11den lätdre .af dem, blir mycket beta-
1gen i dottern till en bankir, i hvars
hem han ofta vistas. Den yngre bro-
dern däremot gripes af" spelpassionen
och gör sin :äldre broder stora be-

i .kyrnmen Då en dag finner Harry
sin broder alldeles förtviflad. Denne
berättar då att han är ruinerad och
därtill att han har en. hedersskuld på
10 000 francs, som han ej ser sig na-
gon möjlighet :att betala. Harry
skänker då Ibrodern denna summa
jämte lettansenligt öfverskott, men
uppmanar honom i allvarliga orda-
lag att upphöra med att spela. Migu-

v el lofvar detta, men det oaktadt kan
han följande ydagnej uraktlåta att gå
in ispellrelvetet, och snart har han

 

Veckans nyheter.  I
ellarlvlnnit Carlos n

 

.till

Djupt gripande drama ur lifvet.

der tiden" har emellertid Harry vun-1
nit den sköna bankirdotterns hjärta
och y.äfven fått faderns tillåtelse till
giftermål. i . q,
Samma dag som Miguel ruinerat
sig, .atlägga de .båda bröderna en
visit !lros" bankiren. Miguel blir då
för ett ögonblick lämnad ensam i
bankirens arbetsrum. Hjans blick fal-
ler på bankirens checkbok, somligjx-1
ger på bordet. En djefvulsk frestel-
se .uppstiger då hos honom.l titan tal
ger Ölme-thboken, rifver ur en check
och stoppar den på Kort däijeh
ter inträde-riden äldre brodern i ruin-
met och tag-er händelsevis i check..
boken. En vän till blankiren ser detta
utan att dock fästa sig därvid. Men
följande dag, då bankiren berättar
ftör htonom att en falsk check inlämu
nats Ii. banken, ihågkommer han den
omärkliga händelsen och yppar sina

 

också spelat bort hvad .han äger. Un.

i M. Drottningen h

. 3

llllt.l 

va sig nu till brödernas biostad och
den äldrerbrodern anklagasq utan onr- i
svep för stölden. VDen-ne står först-
hfäjpen, men så, faller hans blick på
den lyngre brodern, Denna blick sade.,
honom1 allt.I Efter en uppslitande. i
själsstrid gör ljlfarry en. uppoffring,
som endast en sann b-rödrakärlek kan-
åstadkomma: Hian erkänner sig själf - 1
skyldig tillen förfalskning, som hans
broder begått. Efter denna bekännels. 1
se blef naturligtvis förbindelsen mel. jf
lan Harry och. bankirdottern bruten.l 
Men såv en dag finner Alice, bankir.1
dottern, ett gammalt bref i hvilket
Harry säger sig vara högst .bekyinI
rad för Ydin yngre broder, som gri-
pits af spelpassionen. Då går det

hvem som .är iden b-rottslige. Sjedanf 
se vi hur allt, tack vare bahkirlens " I

 

misstankar för Jbankiren., làåda begit;

 

onsn - säsongens stel-sta nyhet. 035.1:

ar i dagarne låtitalndrdna en kinematografförevisning à slottet,till. hvilken é .4 
samtliga k. husets;med1lemmar inhjudits. Härvidförevisad-es denna storartade bildserie. i

. Svenska ilullans övningar l l, W i x

godhet, ordnar sig Och hur!! alla blir ,
lyckliga. i 1 i .i -. , 

Enastående sevärdhet. Svensk lilm.1 "l dessa F-båtstlder af störstaintresse för alla.

  

orningal- vid svenska flott-ns torped-kola.

Torpedskelan 

lutbildaX1 .eden personal, officerare, un-
Vfderbelfàl och manskapf som11 wiskall
" tjänstgöra! å torpedbåtar. Öfningarnn
71äro dels teoretiska, dels praktiska, de
.senare omfattande torpedskjutning,
gevolutioner, anfalls- och navigerings-
1 öifningar, maskin- ochy eldrumstjänst
Nm. m. " . "
De bilder som här förevisas från
torpedskolan, inledas med inspektö---
rens jamiral jW. Dyrssens ankomst å

en torpedbåt, hvilken lägger till vid

.sidan af torpedkryssaren Psilander.
i Amiralen, åtföljd af sin adjutant, går
ombord å kryssaren, hälsar dess be-

l4, tanniner

 

 

1 Royal är en ung man som1 tillhör
de confenerades arme. Han kysser
sin hustru och mor till farväl och be-
ger sig till fronten.

q Två år senare erhåller Royal i upp-
drag att löfverbringa en viktig order
till. en atlägset stå-ende truppstyrka.
Hvad som nuföljer .är en oafbrttten

kamp toch kapplöpning, där insatsenlmen, där mani skulle förmoda han

gäller lif eller död. Hans förföljare,
varande bekanta med det land däri-ör-
iföljelslen pågår,=dela sig, for att
med len del förföljer Royal1 och med
.f-Wdenäandra söka genskjnta hon-am vid
en större lord-som han måste pas
ra. Royalmkommer i sinom tid .1 till
nämnda bro, hack ihäl flötriöljd af
PMden .ena fiendtliga afdelningen. Då
han .är i midten på bron, upptäcker
han till sin förtäran den andra afdel:
ningen kommande från motsatta si-1
dan .af densamma och ser han nu sig

f. n
.uu-1

r r

 

 

ningen. .
Psilander, som nu 1ar. under gång,
utgör mål för torpedbåtajfnafs Janfall.

fFiörst anfalla ""4"fli:ikl., därefter 4 12lrkl.
. torpedhåtarn

Man kan på" bilden 
banan eller akwölvattnets efter de tor-
peder som skjutas. i 1
Denna bana uppstår af följande
orsak. 1"li-:rrpeciernm cigarrliknande
projektiler om 650 kg. vikt och 5 1n.
längd,,frafmgå med Yc.a 30 knops fart
på 8--4 m. djupunder vattenytan.
Då de i fredstid skjutas mot fartyg,

Faro de blandade och framgå påfsiå

stort djup, att om de straffar, då

tr i anta L

Dödshoppet.

ögonblick dyrbnrt, tanke ochhand-
ling måste följas Vattnet forsar
25y tfot under honom, båda ändarna af
bron .äro -hesatta ai en iöfvertalig fi-
endtlig styrka. Raskt iattar han sitt
beslut, han pressar sporrarna i- hästs
sidor, som tager ett jättehopp öfver
brobarriéren ned i den strida ström-

 

 

skulletmötas af en oundviklig död.
Royal dock en till ytterlighet skick:
tig ryttare, som lyckatsv tygla sin häst
 i väl,- att allt. synes de förbluffade
fienderna1 som ett trollverk. l-ixani-ölf-1
jer strömmen och när land en bit ne-
danför bron, där han sätter skarp
fart på sin spring-are. Förtöljarna
hade dock samlat sig sedan den förf-
sta förvirringen lagt sig och börja
.förföljelserr Royals häst börjar trött-
na" och han siälf svårt sårad af" en af
förföljarnas kulor, finner1 att utsik-

 

innestängd från-alla sidor. Hvarje

w MKA-5.,

Line wniy beslutar Sig för anlag-
na sigy åt gymnastens yrke, sedan han
öfvervartiV en gymnastikuppvisning

X

tillllhsJ i Bifrn

 

4 i Biliettpriser:

 

rrifvas af komprimerd luft, se-

n..

lämnarwdfen torpeden och uppgår

 

form" .af-otaliga luftblåsor till" vatten-3

dens kölvatten" och angifva dess ha,
na. 1I fredstid flyter Ltätpfåden efter
utgången distans upp tillv vattenytan
och kan då åter ombordtagassamt .-
ånyo fyllas med luft och afskjutas:-få1
Hundratals skatt kunna således skju,
tas med samma torped. I y,
spränges torpe-den vid anslag1 mot 
målet. i . , . I I

lll" nt  tr ll :vt 1!

väckande grad, då afståndet minskas
allt mer och 1rfner. , 1
W Vio- passerandet af ett större träd
kastar sig Royal trån sadeln upp1 i
trädet, döljande sig i des-s rika blad-
1verk, "samtidigt som han ygifvler hä:-
sten ett kraftigt slag, som görattden;
ne fortsätt-er, nu befriad från sin bör-1
da, i vild fart. De federeradelåta lur
raisig .af- listen och följa den herre- f
lösa hästen flera mil innan de upp..
täcka att de blifvit öfverlistade. De
finna -doc-kaåit-er Royale.- spår,"soni un. -
der tiden släpat sig till det nuej ai..
lägsna hemmet, när han att-moder . 1
och hustru uöljes istallet.v De fe.
vdererade komma till gården samt gew P i
nomsöka den grundligt", utan att upp..
täcka Royals gömställe. Nästa dag
beslutar Royals hustru" att.s.j;iälf öf-
errlämna sin mans burskap och efter
åtskilliga .öden och äfventy-r fulltöl."

 

 

 

terna för räddning förminskas i oro-

 

för första gången i sitt liiLQ l-ijanf. vill
rn; attt-alla skola följa hans instruk-
tioner och börjar sinay experiment

 

 

-- J..-
-IJ ,

Äldre: hsta plats v35-)
Barn: 25

H .II-

jer hon sin mans mission.

W Willy som gymnastikdirektör. i Y

med de gamla föräldrarna, att ,
fortsätta med tjänat-ne, där ej ens 11
den stora köksan-gårfri!1

äga tillträda, 

öre, 2:dra plats 25 öre- I
u "s ln 1 U1

 

j. Engeinqimieiz, Eng, um?- . . ,.

.x

upp ett ljus för Alice, hon förstårl 

 
 

dan denna1 luft arbetat i maskineriet, "
  

ytan. Dessa luftblåso-r; bilda "torpe-y I

krigsnd- g I

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain