#5245: Stora Biografteatern

då., .- 7

   

 

Stora Biograf-Teatern.

 

Fredag och Lördag fran id. 6-10, söndag i .från 5-40 e. m.

 

0bs.! Monopolskådespelet. 0bs.!

l.

Vi upprulla här för våra lålskådare :en
serie äfventyrsbilder, lhvari handlingen
är förlang dels till Newyork och dels
i Texas, ödemiarker. 1:a akt. iNeW-
Ilyork. :2:a akt. [Tex-as.. 3: akt. l
Newyork.

Henry b-ehöfver skolas. Vänner ifjiäi-
ran västern .ombedies att taga Häenryl
i om hand. Henry som wild west polis.
Expedition-en i strid med aflloohlolsmugge-
ilare. Det dödande skottet. Den glam-
lse smugglarens död. Hlenry lifsf-arligt
sårad. Den flagmailM.ag1d.a. Smugglardiolt-
tern. Karleklenl blomstrar. Löftet. Åtel
till Newyork. l väntan. En mödosanr
vandring. Hlalfdöd af hunger. I den
älskades hem. Bortstött. Viälsignelsen,
Slutet godt, allt godt. i

Vi bjuda i denna bild åter en världs-
sonsation och; därtill en bild .af en? ena-
stående omväxling ,som håller åskåda-
i rens intresse i oafbruten spänning.

1 l AFDELNING.

Henry är sin pappas bortkllemade son,
som ej syntes vilja egna sig .åt allvarligt.
arbete. Den gamle fadern får en ide
att sända sonen ut iiWiestern till en
-gammal vän, som därstädes uppehåller
chireffhefattningen i ett distrikt lålnrgl
ute iödemarken. Sedan han inhäm-
tadt vännens1 tillstånd sänd-es Hjem-35 l
väg för att med faderns hopp, äter-
klölmma som en hel, människa. Hlenry
anländer lyckligt och väl med afsikt
att verkligen taga sitt kall med allvar.
. Huan erhåller genast Vid fralmkomsten ut-
nämnande som extra polis samt fäster
med viss stolthet polismärket .på sitt

2.

:I
a.

bröst, det enda tecken som :användes
för att utmärkla polismannen li Vilda Vä:-
stern.

Il AFDELNING.

Ett smugglarebiand har till myndighe-T
ternas stora förargelse länge grasserat
i nejden smugglalnde stora kvantiteitei
bränvlin öfver gränsen, men varit på
grund af traktens vilda natur och de-
ras egen förslagenhet så godt som oåt-
komliga. N n Iskall lett försök gölras .att få.
dem fast, lefvande eller döda, och Hien-
ry skall nu: visa hvad han duger till.
Expeditionen heväpnas till tälnlderna och
bege :rsigi väg. Smugglarens anfö-
rare har en tager dotter och denna lig-
ger påy en klipphäll, drömmande ljusa.
Llngdonrsdrömmar 1,1då hon .upptäcker den.
änamsmygfande styrkan, väl förståendr
hvad saken-gäller. Tagan-de en gen-
väg ible-ger hon sig springande mot hemr
met, .varsvkoende de sina, som genast
sätta blodkhnset i försvarstillstånd.
Hlenry jämte sällskap storma tappert
hyddan trots knlregnet och inkomna i
huset träffas smugglarbian-dets .anförare
till döds samtidigt som denne lifsfar-
ligt sårar Hienry. Magda, upprörd .af fa-
derns död och den blodiga striden, vek-
nar vid låsynen af Hleinry där han ligger
liflös och b-lek1 samt fordrar då hennes
fader särat honom skall hon få? hela
honom. En härlig 1tid följer gg: .för de
ulnga. Kärleken växer allt starkare och
starkare dem emellan och framlefva dr
en Isorglös tillvaro tills en dag den.
gråa verkligheten gör sig gällande i

 

gestalt :af .Hlenrys fader, som fått tele-

Ett som i skon

I Höglandets dotter.

gram lom sonens tillstånd Ioch nu. är kom-
men att :hämta denne. Hlelnfry giiver före
sin :äffärd Magda sni adress iN-ew-
york och utbyta ömsesidiga trohetseder,
Hlenry lofvade 1att snart-låta henne höra
af sig. . Y j
lll AFD-ELNING.

Åherkommlen till fädlernehlemmet får
Henry ett återfall af sina blesyrer och
mäste svagare än någonsin häddas ner;
Magda som ständigt har honom i tan-
karna måste vlhan underrätta och har
just med sjuksköterskans tillhjälp skrif-
vlit lett telegram då fadern inträder for-
dirande att fål se papperet, rifver han det
i flera bitar sägland-e sin son att hainl ei
vill veta 1af några dylian dumheter. Mag-
da väntar förgzäfves isin enslighet .att
få höra af sin älskade tills hon en dag
beslutar till fots, då hon saknar medel
till resan, bege sig den blängd vägen.
till Newyork och nästan död af hunger
och "trötthet finner hon vägen! till sin
älskades bostad. Efter mycket parla-
menterande med husets hofmästare och
betjänt lyckas hon slippa in och här
finner hon Hienrys famn öppen. Fadern
ser förgrymmad på den ömma scenen
och säger sin son att hans huslstår
stängt för honom lom han vidare tänker
på en förening med Magda. Svag som
Henry förut är blir han vid den hår-
da fadersdomen , medvetslös och seg-
nar till golfvet. Djupt upprörd af det-
ta skyndar fadern .att välsigna de ungas
förbund och har det fåtaliga antalet
verkligt lyckliga. människor ökats med
två. f

 

eller Konstapel Brådtoms piäxor.
Lustigt skämt som narrar alla att skratta.

Kionstaapel Brådtom skall ut på

tjänstgöring och går och smiåsvär har kionstapeln glömt s-in vrede och lälnldtligien ikom till en slkoaffiär. 1--

ölffvier att skanakaren icke kommer
mod pjiälxohna, som skulle vara far-

ande rr

 

[Han får sig en dufning men snart

Men -,- Dlöd  pi:-

alnldra :biö-:rj-ade nu, tills "konstapeln


 

 

.1113, .

 Wi ls K url y?
digga. Ändtligien kommer syndaren. Dieit ena lälilventyret llustigare än det

 slutklämmen..

 

Högst intressant och lärorik upptagning.

3. .Zoologiska studier hos idisslarne.

ldisslarnes slälklte Ikaraktäriseras ge nom arternas ollullkomliga tänder och 1magsänk-ens egendomliga
1 ning. Magen lär delad ifyra afdelningiar.

lll

Några olika slag all idisslare:

DenÄ amerikanska bluffeln.

, Stiengeten.

lHjorten, skogens prydnad.

. Den 1spnäokliga dofhljorten är en

mfl:va

dess hiuld fbetalas mycket högt.

6. Giraffen lär ett hlölgst egendom-

ligt djur på grund ai? sina
l lölga ben och sin långa hals.

mycket sällsynt företeelse och 7. Lamadjiur.

Vitagraph l

Nytt ytterst spännande äfventyrsdrama.

bild-

Indisk-a zeolnanl. - i

8. Kameler och dromedarer.

9. Kamel :och Lama, barnens beun-

1 fdran -i hvarje zoologisk träd-
gård. i

10. En. intressant brottning-shampo

Vitagraph!

En äkta Västerns dotter visar här ett mod, en hurtighet och en enastående skicklighet i rid-

4.

Hurra

konsten, soin måste beundras.

l för ryttarinnan i

eller Gowboyflickans hjältebragcl.

Ur lifvlelt

1 Polly blir af en händelse åhöra-
rinina till huru några Jbanditer be-
sluta stjäla älsklingshlästein tillhöran-
de john, som .är troilotvad med hen-
nes syster Daisy. i-larmen öfver
dådet ilörliälnar Polly jzättelkrafter.
Hon skyndar att 11begifva sig till
platsen, där tjufvarne ämna sälja
den stulna hiästen, och .anländer dit
i .sista minuten. Genom erhlållen
1h-jiällp iaf ynägra ltappra cowboys äro

hlälslttjiuifvarne snart näpsta.
1. Mian iöiilvar sig i lassokastning.
2. Plollys syster Yflörelbrår henne iatl
"hlonxlulmgås alltlflör fritt med

de lunga mläinnen.
- 3. I skogen.

lan skiljes åt.

. il-liälsttjiulfven Bill.

. Utalnilör stallet. I

, Jack bjuder John 500 dollars
flö-r den nya hlä-sten.

. En lyssnare.

10. Slälnd mig hästen, så skall jag

betala den kontant.

weow

O

ll. Lyssnaren smyger-sig bort.

112. En signal. i

13. Bill alnflölrtror sig åt sina vän-
t ner. ,

14. En biljett: Käina Nelly! Vi

àkuinna göra en kupp på 500

bland Västerns banditer ochl4 cowboys.

 

 

4. Jolhln visar Daisy sin nya hläst.

.5.

Idollars.  Miöt mig iskogen
kl. 7.
15. Nelly, Bills medbrottslihg.
16. Mlöitesplatsen.

schackpani.

 

0bs.! Barn äga tillträd.

n

17. Polly :upptäcker Ählästtjufvannas
i komplett.
18. Bills -mfedhjälpare bevaka den

andra hästen.
En spännande ridt.
.Pfå ort och sltläille. 
Bill mottager pengarne för den
stulna hästen..
Polly och Bill istrid.
jack cowtboy kommer t-ill hjlälp.
vl-landsf duplo
.l-lnrrahl! för ryttarinnan.
Plå jakt .efter hlälsttjdfvarne. i
Infäångade 1med lasso.
Bill lär inst.
Uppgörelsen.
iHjiäiltinnan hyllas.

19.
20.
21.

22.
.23.
24.
25

26.
27.
28.
29.
30.

 

z

 

 

Biljettpriser:

Äldre: 1:sta plats- v35
Barn: 25

öre, 2=dra plats 25 öreI
15

II .I I! f

 

Engelholm 1912, Eng. Tidn, Tryckeri1

Information

Title:
Stora Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain