#5238: Wexiö Biografteater

.itLlQlå

...MQ

   

 
 
 
 

I if;

7 Y

,.

 

 

 

94 PG

Wexiö Biograf-leader

Förevisningar hvarje dag kt. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m.

Programl

lr. n. m. Måndagen den 2 Sem. 1912.

 

 

 

 

 

4.

M 038.! Programmet godkändt äfven för barn.

lit!

Express i dag från Paris.

Kinematugralisk Vctmevy.
Senaste serien. Nytt från alla land.

Vår första kärlek.

En roman ur societeten.

Slcådespel förordadt till uppförande af tyska, kronprinsessan vid en
under hennes beskydd hållen fest i Berlin.

Grefve von Miramonts porträttgalleri skulle restaureras och som grefven icke
var någon vän af långa öfverläggningar, afsände han genast ett bud till den unge
målaren Andre Mel-vall, och redan om några dagar skulle arbetet börja.

Med den unge målaren tycktes ett nytt lif börja i slottet. Den annars sålugna
grefvedottern sjöng ocl var glad hela dagarna, en glädje som hennes fästman, markis
von Herville, aldrig förr märkt hos henne. Men hennes glädje beredde honom in-
lgen glädje, utan han bemötte den med ett slags inbitet misstroende, och då han såg
hennes strålande ögon och leende mun beslöt han vara på sin vakt. Besynnerligt
också att grefven skulle låta den unga damen taga lektioner för konstnären. Såg
han då icke huru förälskade de båda redan voro i hvar-andra. Märkte han icke de
föl-troliga leenden och handtryckningar, som de båda hemligt växlade med hvarandra.

En afton besteg markisen sin häst och genomströfvade alla parkens gångar i
hopp om att någonstädes kunna öfverraska de båda älskande. Och där.. . hans
skazpa ögon bedrogo honom icke. där i den månljusa allén kommo de båda, växlande
ord om evig kärlek. Markisen sprang af sin häst och ropade högt sin fästmös namn,
den unga flickan ryckte till, armarna som hon slagit om den älskades hals, föllo
slappt ned och som två ertappade. syndare stodo de båda framför honom. Marki-
sen var emellertid icke en man som så utan vidare lät taga sin egendom ifrån sig.
Darrande af hat och vrede rusar han till grefven och meddelar denne sin upptäckt.
Grelive Miramonts panna drogs i olycksbådande veck, och med en handrörelse,
hvilken tydligt visade det förakt han hyste för den som missbrukat hans förtroende,
befallde han Andre att gå.

Nu följde tunga dagar för Madeleine. Hon blef gift med den man som grusat
hennes första kärlek, och snart nog stod hon som änka vid hans bår.

Hennes kärlek till målaren hade icke slocknat, minnena om den lyckliga tid
de lillbragt tillsammans kom oupphörligt för henne. Allt erinrade henne om hen-
nes ungdomskärlek och då hon en dag hos en väninna fann ett porträtt af honom

r tilllog hennes kärlek i styrka. Hennes väninna ville för-anställa en utställning i sin
villa och önskade hafva äfven Madeleines porträtt bland samlingen. Hon skref där-
för till henne: ))Kära Madeleine! Det vore mycket vänligt af dig, om du ville
lämna budet ditt fotografi. Vi skola nämligen anordna en porträttutställning och
önska därlör äfven din bild bland samlingenw Och Madeleine skref: ))Siiälla Herta!
Här har du ett fotografi af mig, men det är taget redan för två år sedan. På
porträtlet skulle jag vilja hafva något allvarligare min än på kortet, och bra gärna
skulle. jag vilja blifva målad utan hatt och kappa. Vill du säga din målare det?
Hjärtliga hälsningar. Madeleinen

Kortet kom till Andre Merval. Han betraktade det noga och log öfver den
tillfällighet som fört till honom porträttet af hans ungdoms älskade. Men så gingo
tankarna till det lyckliga familjelif han nu förde tillsammans med sin fru, som var
honom en god och trogen liten hustru. Drag för drag af den älskades bild målade
han på duken, och så ifrig var han i sitt arbete, att han icke märkte att någon in-
trädde i rummet, förr än vid en lätt beröring af hans skuldra. Då  han upp
och där stod Madeleine lifs lefvande framför honom. Tyst hviskade hon hans nanm
aAndrei). Han steg upp och gick emot henne. Annu låg ungdomens fägring öfver
henne och under minnenas inflytande skulle han just sträcka sina armar mot henne,
då dörren sakta öppnades och hans fru kom in.

Madeleine såg sig förtvillad omkring, såg den blick, som Andre gaf henne, såg
det sorgsna uttrycket i hustruns ögon, då hon varseblef den främmande. DSlock-
nande kärlekv, sade hon lyst då hon vände sig för att  Annu en blick på den
älskade... hennes första kärlek var nu död.

Olympiska spelen

i Stockholm 1912 ,

Vi fortsätta i dag vår serie från denna vår stolta idrottsfest, vid hvilken svensk
idrott och svensk mannakraft på ett så lysande sätt hätdade våra gamla minnen.

Och hvarje svensk skall stådse med stolthet minnas våra idrottsmäns bragder
vid den özte olympiaden. Och för utländningen skall säkerligen vårt land i som-
marens ljusa och härliga dagar stå som en fager fläck på vår jord, dit hans tankar
mången gången säkerligen med vemod skall längta. N,

Bilderna från spelen äro synnerligen lyckade. Klart och tydligt ge de åskå-
daren intrycket af den oerhörda konkurrens, som rådde vid de olika täfhngarna.

Och då de nu börjat sin färd öfver hela världen, än mer hugfästande minnet
af de hårda idrottsdagarna där uppe i det sommar-fagra Stockholm, är det med glädje
viv kunna stå våra kunder till tjänst och visa bilderna från kampen.

Helt visst skall detta hälsas med tillfredsställelse, ty för de många, som under
festen ej haft tillfälle besöka Stockholm, blir ju detta ett utmärkt och framför allt
billigt tillfälle att få sin nyfikenhet stillad och se de män, hvars namn. buret på
ryktets vingar, som trollslag flögo jorden rundt.

Det är minnet från vår stora olympiad, och det bör hvarje svensk se.

Lille Fritz haller ordning naitjänstefmkn.

Ett verkligt roligt nummer af den lille kände skämtaren.

W

Enligt nya biograilagen äga barn under 15 år ej tillträde till biografföre-

u n

ställningarna efter kl. 8 e. m. utan i sällskap med foraldrar eller målsmän.

tilltltmat I

lzsta plats 50 öre, 2zdra plats 35 öre och 3zdje plats 25 öre.
Barn: 35, 25 och 15 Öre.

wzxvö, rutin.. runs BoKrR.

Information

Title:
Wexiö Biografteater
Printed year:
1912
Place:
Växjö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain