#5229: Continental

Biograf
i

i " Program för) Måndagen den 21 t. o. m. Onsdagen deny 23. Okt. i
f i "x

     

 

 

 

Senaste uörlöshönöelser i lefucinöe bilöer.

Fritz som hustyrann.

Vår lille vän, tjufpojken Fritz, är åter i farten och tuktar denna gång om sin sköterska. Hur han
håller henne vaken en hel natt och hindrar henne från att gå ut med sin fästman visas i en hel serie genom-
roliga bilder.

ll I Vecko-journalen.

n-l-i-U å

 

 

lan il Iramiir alll,

För biografen of Saint mesmin.

Inspelad af parisiska skådespelare.

 

wFosterlandet framför allth visar oss en spännande konflikt mellan hjärtats och samvetets röst, mellan
kärlekens och hederns bud hos en ung och snillrik uppfinnare.

Den unge mannen älskar dottern till en rik bankir, men hans fattigdom är för honom ett hinder, som
ställer sig i vägen för uppnåendet af hans önskningars mål. Med ett ord, för att få den han älskar, måste han
först se till att han förvärfvar en förmögenhet.

Denna förmögenhet skulle han kunna komma i besittning af, men blott på det villkor, att han säljer
sin uppfinning till en främmande makt. Därtill kan han ej förmå sig. Hans glödande fosterlandskärlek kom-
mer honom att helt slå ur hågen den unga flickan,

Men denna själfnppoffring har den oväntade följden, att den gamle bankiren ger vika, hvarpå den
snillrike uppfinnaren får den välförtjänta belöningen för sin råttrådighet.

 

 

 

 

 

 

1:.

I:
S? Å lt!
S  Roande och instruktiva scener från den kvinnliga och manliga simskolan i 
W sidney. 4.5
 Som bekant äro Australiens innevånare världsbekanta för sin kärlek till det 
 våta elementet. Och den nyttiga och hälsosamni a simsporten besj ålar ung och 
W gammal: . . . . . li!
 Simskolorna med sina väldiga bassänger utbilda årligen tusentals skolbarn 1 
 den nyttiga idrotten. " . 
XII i i 1.05
lll lll


c. w-Ilavlrrllr1111111,rlrwwllllllrlllllllllrl I I

 

ll tilll iillil -

(å Historien om en hvaröagshcitt för ZOO kronor bara, här återgifuen i

 

q ett präktigt lastspel.

Lilla frun har beredt sin käre man en angenäm öfverraskning - en enkel hvardagshatt för futtiga 200
kronor, som han nu skall betala. Men nekar märkvärdigt nog, hvarefter frun besluter att hämnas genom att
inte säga ett ord till honom mera. Att hon föll till föga, trots hjältemodig kamp med sin tunga, är gifvet,
men huru -  se själf och lei .

 

 

ngar.. Hvar-dagar lcl, f och 8,30 e.. m. Lördagar kl. 6, l7,30 och 9 e. m. Sön- 0011
k Hälgdagar hl. 2, 3,30, 6, 7.30 och .9 e. m. OBS..r Kl, 2 och 3.30 på Sön-
dagar Billlghetsmatiné. Onsdagar och. Fredagar hl. 7 e. m. äga barn

och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och

Hdlgdagar äro biljettprtsern-a lilca för barn som för äldre.

 

:4 .
F61 estàYIHj N

BILJETTPRISEB: För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
lÖppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningarne. 4"

r PROGRAM 5 öRE. u-...m-q
.LI q
V x

053.! Marknadsdagen gifves extraiörestäilningar kl. 2, 3,30 Och 5 e, m;

 

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

Visas-.äfven för barn. xi

 

. Västervik 1912. C. O. Ekblad  Czo

Information

Title:
Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain