#5131: Record

rr
:i
n

 

 

 

 

 

mirku
EVE

 

 

 

 

 

 

i giver 2stinrmarsföfrestätinfng-räf "f

Gu , usei iVin eln

annandag påsk kl. 8,15 em.

Ur programmet må framhållas:

Juckasjärvi kyrkoby under Anders-
mässhelgen.

Intressant bild från Lappland.

Tjoeka frun som hjälpreda.

Ett lustspel som utlovar stormande skratt.

i

Kvinnliga trapetzgymnaster.

Storartade prestationer.

Falskt allarrn.

Skämtnummer av roligaste slag.

Å.   rasan. .g

Enastående vackert drama. - - Bortvisad från hemmet för en broders skull.

Heltimmesskådespelet

ri. 1,: V

   

dsfärden i

i natt och is.

Janangaren "numer undergång.

Förväxla ej denna jättefilm med mindre skildringar, som tidigare visats. Denna bild kostar i in-
spelning c:a en halv million, och har inspelats av en skådespelaretrupp på. över 500 personer.

Romantiserad skildring från ångarens första och sista färd.

1) Dödsfärden anträdes.

Ännu står denna hemska olycka levande klar för
ens minne. Som ett stort svart korsistår den stolte
jätteångarens sista färd ristad i århundradets minnes-
bok. Och medan ännu minnet lever, mången än kanske
begråter sina kära, vilar ångaren där nere, för alltid,
för evigt.

Människosnillets stolta värk kämpade förgäves mot
naturens egna krafter. y
l Det är naturligtvis ej en skildring från Titanics
dödsfärd, som här framvisas, utan är det en på berät-
telser och skildringar om olyckan byggd historia som
här rullas upp för ens ögon.

Jätteångarens avresa, hur den stolt plöjer oceanens
vågor; dess mäktighet är mer förhöjd ygenom småfartyg

De väldiga luckorna i skeppets sidor slutas. .Tät-
teångaren är färdig för sin färd.

Och från land vifta de vita dukarna, och glada
"lycka till" ljuda genom luften.

Allt längre och längre ut glider ångar-en. Snart
skönjes hemlandet endast som en strimma långt vid
horisonten. - - -

Från akterdäcket ljuda milda toner1 i denvljumma
sommarkvällen. "Home sweet home", den kära en-
gelska nationalhymnen, vid vars toner varje engele
mans hjärta alltid slår litet raskare, ljuder mäktigt

över havet. Det varv hymnen till havet, det var för-u

spelet till dödshymnen.

Då ljuder ett rop i kvällen. Det är från utkiken.
Isberg i sikte! Som jättelika spöken segla tysta döds-
seglare över havsytan. i

Några sekunder av ångestfull väntan. Då höres
plötsligt ettI fruktansvärt brak, jätteängaren har blivit

sårad i sitt hjärta, en fruktansvärd läcka har isberget I

rivit i dess sidor. Vaggande hitroch dit, glider skep-
pet av visberget. Ett ögonblick är det dödstyst, alla
stå som lamslagna inför det påbörjade dramat.

Där nere i telegrafrummet har den unge förste

v telegrafisten suttit i allsköns lugn och ro. Så kommer

kaptenen ner. Mörk och olycksbådande ger han or-
der om att avsända hjälpsignaler.

Och maskinen knackar oupphörligt LLhjälp, hjälp,
vi gå till botten", men förgäves. Ingen påträffas. Då
äntligen är hjälp på väg.

På däcket har emellertid hela vidden av olyckan
blivit bekant, och på en gång utbröt en fruktansvärd
panik. Plötsligt slocknar ljuset, och i nattens mörker
bli faserna än större, än hemskare. Och under allt
detta fortsätter ängaren sin färd för full maskin för

2) På havet.

 

 

3) l natt och is.

som passera förbi; allt är framställt på ett realistiskt
och målande sätt.

Och under det ångaren allt mer och mer nalkas sin
dödsbädd, då leker man inom dess relingar, utan en
aning om att döden vässat sin lie och den inom några
få timmar skulle göra en rik skörd.

Filmen, som är utomordentligt väl iscensatt u-den
har kostat omkring 500,000 mark -, har blivit ett av
kontinentens största slagnummer. Alla teatrar, som

haft densamma, ha varit överfulla, och ständigt ha nya

massor vältrat dit, och utan att vara rafflande, bjuder
bilden ju en god inblick i passagerarnas liv på en dylik
jätteångare.

att åtminstone göra ett försök till. räddning.1

En timme efter olyckan börjar ångaren redan luta,
och passagerarna föras med skyndsamhet ner i båtar-
na.. Kvinnor och barn först. Männen tävla om att
visa sig uppoffrande men även flera kvinnor vilja hällre
dö än lämna sina kära.

Men allt djupare och djupare sjunker skeppetA
Kaptenen. ser vmed förskräckelse, att han ej kan rädda
alla. " Men då paniken blir för stor, tillropar1 han-idem
maningsordet: Glömmen ej att Iären engelsmän! Nere
i Marconitelegrafstationen arbetar tjänstemännen med
dödsförakt. Han står snart i vatten till midjan, men
alltjämt är han kvar på sin post, än hade han ej full-
gjort sin plikt.. "Fartyget sjunker allt mer och mer7
om ett par timmar gå vi till botten", ljuder den häls-
ning kamraten får, då han är på väg att rädda sin
tvillingbroder.

Då avbrytas signalerna helt plötsligt. Marconi-
telegrafisten har gjort sitt, och rörd löser kaptenen
honom från sin post.

I maskinrummet höres plötsligt en fruktansvärd
explosion. Pannorna springa, vattnet har trängt in i
dem och förorsakar än mer olycka.. Och frän denna

stund är skeppet ett redlöst vrak.

Allt närmare och närmare kommer slutet. Jätte-

- ångaren reser sig plötsligt rakt upp och ner samt sjun-

ker. Den ena raden av ljus efter den andra försvin-
ner under vattenytan för att slockna och aldrig tändas
mer. Angarens korta, stolta färd har blivit dess första
och sista. Djupt där nere under ytan ligger den, tills
kanske en gång naturen själv skall frambringa den i
dagsljuset. Miljoner vila på denna fläck av havets djup.
Men bland .vrakspillron vågor och is kämpade
passagerarna sin sista kamp mot döden. Förbi...

 

Biljettpriser: 50 för äldre, "25 öre för barn.

 

  

 

 

WVY
wwkaL-A

 

m

Wu

[Ä
V

 

   

 

ÄAÄ

i Vördsamt Sjögren & Carlsson.

ABL
M

 

 

7
Ä

V

1
Ä

än

L

YA
gå

 

sa
r,

 

 

ii

i .Em-...lm
" IEE- m

E
i
En
1

 

Umeå. 1914, A.-B. Umeä Tryckerier.

Information

Title:
Record
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain