#5097: Röda Kvarn

Entré 35P öre.- (Kuponger gälla.) am, skolungdom och manskap 25 öre.

 

OBSJ Även för mycket små barnvmåste entré betalas!

 

cPRo;c;i-;Rm.smvl

lltllllllltl: llllllll Blllltlll lllll lllll l. tilll-Killis.

 

 

   

OBSJ

sons-frn Avnarnnvs-EN.

Napole-on hade nått sin ärelystnads
mål. Den forne artillerrilöjtnanten

Bonaparte hade genom sitt snille och
sina segrar blivit fransmännens- kej-
sare, och för att giva ökad glans åt
.sin kröning hade han anmodat påven
själv .att förrät-ta densamma. Lydan-
de den mäktiges vink, måste Pius VII
infinna sig i Paris.

Den 2 december 1l804 ägde den hög-
tidliga akten rum ilNotreleame inför
en lysande samling, bland vilka märk-
tes Napoleons anhöriga, rikets stor-
dignitärer och marskalkarna, vil-kas
tappra svärd bidragit att lyfta honom
till hans lstorhets- höjd. Påven förrät-
tade smörjelsen, men .Napoleon satte
själf kronan på. sin och sin g-emåls
hjässa.

- - - Den 12- december 10015 é-
årsdagen .av Napoleons
stod det ryktbara trekejsarslaget vid
Austerlitz. Kvällen förut hade Na-
poleon inspekterat si-na trupper, som
hälsade honom med stormande jubel,
och följande morgon i daggryningen
red han i sina marskalk-ars sällskap ut
för .att iakttaga de förbundna ryssar-
nas och österrikarn-as ställningar samt
vidtaga sina sista dispositioner för
slaget.

yEn .stund därefter tog slaget sin
början, i det ryssarna med överlägs-
na krafter angrepo fransmännens
Åhögra flygel. Därigenom försvaga-
de de allierade sin center, somy stod
uppställd .på kullarna vid Pratzen,
en ytterst viktig position, som behärs-
kade slagfältet. lMed snillets skarp-
blick insåg iNapoleon genast fienden-s
missgrepp och lät storma ställningar-
na vid Pr-atzen, som också efter .ett
hjältemodigt försvar erövrades. Hlär-
med var i själva verket dagens öde av-
gjort. Från de erövrade höjderna
riktade nu [Napoleon ett förkrossande
anfall mot fienden, som blev i grund
slagen, de förbundna förlorade 30,000
man, en mängd kanoner och hela sin
tross.

Mfed denna avgörande drabbning
var tredje koalitionen .mot Napoleon
sprängd. Efter segern red .Napoleon
genom sina krigares led, berömde de-
ras tapperhet och utdelade belönin-
gar.

- - År ha förgått. under ständi-
"l ga krig och med lysande segrar för
Napoleon, och vi återfinna. honom
1r811l2 i .sitt arbetsk-abinett i Tuillerier-
na, där han studerar kartan över
Ryssland. Han står nu på (höjden av
sin makt och storhet, endast England

trotsar honom. Mlen nu skulle lyc--

kans sol så småningom dala.
Vänsk-apen med Ryssland hade bör-
jat kall-na och Napoleon börja-de dröm-
ma om att .störta det ryska jätteväldet,
och ldet var dessa planer som nu sys-

Från kröningen till Szt Helena 1804-4821.

"Historiska tidsbilder i 3 avdelningar.

kroning -1

 

 

Denna film, ny för säsongen, är ett bland de största historiska
krigsskådespel, som hittills uppförts. i

satte honom, där han satt lutad över
den ryska kartan på sitt arbetsbord.

Då hände något oerhört: Iman vå-
gade störa den mäktige i hans arbete.
Men det var ett avbrott av angenämt
slag; man bar in till lNapole-on hans
son, den lille konungen av Rom. För-
tjust omfamnade och kysste han bar-
net, men det var ej många minuter
han ägnade åt denna familj-eidyll. -Med
en. vänlig, Imen häftig åtbörd sköt han
modern o. barnet ifrån sig, ledsagade
dem til-l dörren och återvände däref-
ter till sin karta, till sina. storhets-
drömmar, till sina planer på världs-
herraväldet.

ANDRA AVDlEllJNlIlNlGiElN .

1 juni 181-2 ryckte Napoleon med
600,000 man .in i Ryssland, den 7 sep-
tember levererade han med H130.001]
man - så fruktansvärt had-e jättehä-
ren sammansmält - den blodiga
slaktningen vid Borodino och dagen
därpå ryckte franska armén, in i
Moskvva, där den hoppades få vila ut
efter sin-a mödor.

Men invånarna, uppeggade av gu-
vernören greve Rostoptschin, före-
drogo .att uppoffra sin stad, hällre än
att lämna den i fiendens händer, .och
stucko den i brand. I sex dagar vara-
de branden, och efter dessas förlopp
var största delen .av sta-den en rykan-

de brand.

"fNiu beslöt sig Napoleon för återtåg
med vad som återstod av 7lstora alr-
mén", och nu lbörjade ett sorgespel
utan like. Köld, hunger och -strapat-
serna genom det ödelagda landet i
förening med k-os-ackerna-s lansar de-
simerade armén så fruktansvärt, att

den .stridbara återstoden vid ankom--

sten till Beresina blott utgjorde
13,000 man. Under mar-schen lät Na-
poleon bränna sina örnar för Iatt des-
sa är-etecken ej skulle fall-a i fiendens

Å händer.

--- --- - Slag-en återkom Napoleon
till Frankrike. Men titanenI var ej
krossad; han stampade fram nya ar-
méer ur marken och fortsatte- kam-
pen mot hela det förenade Europa.
Men efter ett hjältemodigt försvar
måste han uppgiva striden mot över-
makten och i Fontaineblau avsäga sig
kronan, och där tog han även lavsked
av kvarlevorna av det gamla gardet,
som stod uppställt på slottsgården.

lDet var en gripande stund, då Na-
poleon, sedan han tackat sina gamla
vapenbröder för deras tapperhet och
trohet och bjudit dem sitt farväl,
kyss-te en flik av den fana, som så se-
ger-stolt svajat över så mån-ga slagfält
och omfamnade gardet-s befälhavare.
Allas ögon voro tål-ade.

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

krossat.

lll lllllllll: llll Illllll lllll--lllllllll

 

 

l huvudrollen: Hr CHARLIER vid Antoineteatern i Paris.

TREDJlE AMDEELINING 

Örnen satt fången på Elba, men hu-
ren blev honom för trång. .Den 2,6
februari 10115 lämnade han ön med
sin livvakt av 800 man, landstegi
Frankrike och efter tjugu dagar-.var
Frankrike hans. lOch .nu började de
märkliga 7lhundra dagarna", vars epi-
log blir slaget vid Waterloo. Här mö-
tas århundradets största fältherrar,
Napoleon och Wellington, och här
kämpar Napoleon sin sista strid.

lStriden bölja-de länge fram och till-
baka. Ulnder anförande av Napole-
ons bror, Jerome, -stormade fransmän-
nen .slottet Hlougemont, som hölls be-
satt av engelsmännen, och om besitt-
ni-ngen här-av uppstod en rasande
strid. Marskalk Ney, "den tappras-te
bland de tappre", .gjorde med lysande
hjältemodl i spetsen för fran-ska ka-
valleriet kraftiga ansträngningar att
bortd-riva engelsmännen från höjder-
na från Mont lS :t Jean.

Wellington ger order om motan-L
grepp, och den engelska linje-n ryc-
ker framåt. Prinsen av lOranien fal-
ler i .spetsen för sitt regemente och
det franska kavalleriet bortsopas från
Mont lS :t Jeans höjder.

I stället för den Iav lNapoleon så iv-
rigt efterlängtade förstärkningen av
36,000 man under mar-skalk lGrroschy,
ser han i ställe-t preussarna under
Bliich-er anlända och .genast ingripa i
striden.

ÅiMlot det dubbla anfall, som nu följ-
de, höllo fransmännen ej stånd, utan
flydde i vild flykt. "Endast lNapple-
ons gar-de vek ej; det bildade fyrkant
och höll hjältemodigt stånd, trots ku-
lorna, som mäjade dess- led.. Welling-
ton och Bliicher uppmanade de tapp-
re att giva sig, men deras befälhavare
general Combonne, .ropade stolt:
"Gärdet dör, men ger sig ejl"

Napoleons välde var för alltid
Men på det blodiga slagfäl-
tet möttes Wellington och :Blliicher
och hälsade varandra som segrare.

- -- - På :Szt Helena, den lilla
ensliga klippan mitt i lAtlanten, tynar
den forne vänldshärskaren bort. I
timmar .står han vid stranden och lå-
ter .sin blick ila över den gränslösa
rymden mot han-s älska-de Frankrike.
Som i en dröm ser han Marengos,
Austerlitzl, J enas och Eylans slagfält
e- dessa minnen av oförvansklig ära
- ser det gamla gardet s-kyldra, men
så löses d-e vackra synerna upp i -dim-
ma fö-r hans ögon, och han vandrar
lyster till sin änkla kammare i Long-
Wood, där äntligen den 5 maj 1.821
hans rastlösa ande fick ro och en av
värl-d-shi-storiens väldiga-ste gestalter
gick bort.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain