#5094: Röda Kvarn

b Musik av sollslurllslem.

OBSJ lÄven för mycket små bam måste entré betalas!

 

PROSJHM.

 

 

 

 

"Mor Hansson", som hon vanligen
kallades, var förhöjd med sin lott och
beklagade sig ej." Ensam fick hon
-släpa och slita vför familjens uppe-.l
hälla. Den utgjordes utom 1av henne
själv av mannen och don lilla 1Q-zlriga
Anna. Mannen var on drinkare, hade

làrällan arbotooehlvlar hår-d ooh(limit-alvV

mot sin uppoffrand-e hustru. lSå, är
ju oftaförlullllandet i fattigkvarteren.
llllen knappast kunde det våili "finnas
en mor, som mer höll av nitt barn än
mor Hansson - varken i de eländi-
gzwto fattig-kvarteren eller i rikennan-
nens palats. Det var därför hon grät
:ibland för barnets skull. 1 Den dag4
kom, då, mor Hansson skulle. prövas.

leon befann sig hos lionsul Lunda
för att hjälpa till vid tvåittningon.
Anna var med, den lill-n. kunde ju ej
lämnas,q ensam hemma. Nor Hansson
Åhade nämligen, förlorat .lin man nio-
nom en olyckshEindeltve.

En väninna till lumsulinnan Lun-:1.
4lgomrnendör-.alran Bang; som händelse--
vis var på. besök. varsohlev lilla Arv
na. Dot ovanligt. vackra barnet -in-
gav henne en tanke. lOm hon skulle
adoptera barnet. :Själv var hon ju
barnlös.

En .stund senare framför lkonsu-
linnan Lund väninnans önskan för
mor Hansson. "Nej, nej, aldrig. lI-o-n
är min onda livsgliidje". ntropar mor

B bby

Bobby leker 4med grannfolkets lilla
flicka. Ile. .leka indianer och vite
och Bobby t-illfångatager vsin kamrat
ooh. fastbinder henne vid ett träd.
Därefter skall han gå. bort för att ef-
ter en stund åtorlmmma för-klädd till

 

AKTUELL !

Begiens ödelàggelse.

Några snaphots från krlgdskådeplatsen.

Bl! nyckiulu öde.

Konstmålare Sörensen upptäel-:er
en glädjande nyhet .i tidningen.
Konstutställningen i Paris har för-
störts av eldsvåda. Sörensen hade
sina tavlor därstädes försäkrade för
10,000 kr. och nu hade han lättare
än han tänkt sig lyckats realisera
ninav konstverk. Emellertid har han

lella pilgrim visas l lllllgärleus lingral llnlag l. ll November kl. l, lll och l (lill lila] emf -

x

är gå

Skådespel i 4 akter.

Hansson i det hon häftigt sluter han
not i sina armar. Men då fmor Hans-
son på kvällen kom hem och lilla An-
na gått till vila, då började samvetet
förebrlå henne, att hon för sin egen
lycka förslpill-t barnet-s. Ooh mor
:Hansson fattade slutligen sitt beslut.,

ha..

 

hon .vill -hrin-ga; .offlfàrefttji " ktV--Fn

ton -sov den arma kvinnan intet; hola
nat-ton satt- yhon vid barnets sida och
smekte des-s kinder.

-- 10 år ha förunnit. Mor lillansgon
har börjat bliva gammal. :Men ännu
var .hon spänn-tig och stark. l dag
skulle. hon hjälpa till i konsol Lund-a
kök. Det var barnbal där.

-lle små. gäst-erna komma. Genom
on clörrapringla ser nior Hansson. lAln-
na. sin egen Anna. I"Mor .Hansson
erhöll tillåtelsev att hjälpa till vid ser-
vol-ingen. Och fiol: hon -selrvera
sitt eget barn utan att det igenkändo
sin mor. lllåiftigt upprörd över åter-
,:oendet slog- hon omkull ett glas, 
att des-s inne-håll. Spilldos Över Annas
ltlåidning: "lå Er väg" ropar kon-
s-nlinnan föirbittra-d och så blev mor
Hansson hortkörd. -

Åter-ha 10 år färg-ätt. Mor Hans-

lson har blivit höjd och grå. En (lag
. läser hon li Ien- tidningl en notis, som

mod ens river upp det lgamla såret.
"I afton vigeo fröken 1Anna Bang

cowboy och befria flickan. Men
Bobby glömmer sin lilla fånge, och
flickan kan ej slita sig lös- från sina
bojor, .så att hon får stå där ett par
timmar tills äntligen föräldrarna sak- "
nia henne. De helgiva sig; genast till

 

AKTUELL !
G

 i11

 

lVik-.lllrslailn lll ll-llrllgll len ll lll. ll. l, 7,2 lll l (lill lllll lll-

Entré 35 öre. (Kuponger gälla.) Barn, skolungdom o. manskap 25 öre. W Undvik om möjligt översitlningl

 

nina; na Bina lm lm i innan
n min: ml lllll Mann.

med dr. Alfred- Lundm . ." Hennee
egen dotter .skulle inträda i detV äfkt-a
ståndet utan Latt hennes mor ens fick
se henne. Häftigt -snyftande sjunker

I den gamla utmärglado kvinnan nam-

man. Plötsligt får hon en idé. Hon
Mville dogk oo sin frggiån .alta-
l i -Hb yg fällt-ä vi lan of?
-fölJer med glänsande ögon vigsel]-
Jakten. Långt efter det de övriga
åskådarno gått Lsitter mor Nanshan
Ilcvar. Slutligen stapplar hon ut för
att lie-giva .sig till sitt. mörka hem, där
solen ej lyst på 2:0 år.

Fem år efter denna händelse iir mor
llnnsson utoliten.r llion före-still det
ojukhus där hennes barns make är
läkare.

Sakta. tynlar mor Hansson bort. Snart
skulle döclsport-anne åter öppnas för
:lt-t. släppa in ännu en ejäl. När mor
Hansson kände slut-ot. nalkas, kallade
hon på dr. Lund ooh aniörtrodde ls-in,
hemlig-het honom. Donno lät go-
nzui-:tkknlla sin hustru. och sitt barn
till dödlslälgrot. .Eth förklarat gläd-
jo-skimmer utbreddaI sig över nior
Hanssons ski-y-nkliga anlefto vid lfloynen.
av Anno. Hon reste upp för att
än :en gång få omfamna sitt barny för
vilket hon gavgiin. egen lycka -u- so-
dan var det slut. . . . f

  

  
  

 

BARNKOHMIEDI .
O ...-..............-.-.

Bobby. som nu äntligen ihågkoIn-mer
sin .fånge och tillaamniangh med sin
fader ooh fångens föräldrar hegiva
sig till platsen och befria den stac-
kars flickan, som doekbädelmodig-t
förlåt-or den glöms-ke. Bobby.

  

 

AKTUELL:

 

 

 

otur. Ty försäkringsbolaget påstår
.att han har förenmmat sina inbetal-
ningar och knappt har han väl fått
tag i ein kvittering .så får han under-
rättelse om 4att hans tavlor äro - räd-
dade. Men en lycka ooh en olycka
komma sällan allona. I en tidning
upptäcer konstmålaren att han har

I

 

Umeå 1914. lin-B. Västerbottens Nyheter.

sKÄMerYHlET FRÅN inom). Elms com-P.

vunnit högsta vinsten på. lotter-let.
.llädjostrfllan-de kommer han hem till
sin hustru, nom nytt .kastat ut Ihonom
på. grund av den olydksalign branden.
Just när der-as glädje är störst upp-
taoka de .att amma-ein aldrig-bum
förnyad och att skenet åter bedragit
den).

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain